بررسی موانع پیاده‎سازی زنجیرۀ تأمین سبز در صنایع فولاد استان مازندران با رویکرد ترکیبی BSC/BWM

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 653-684

10.22059/imj.2017.62698

حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ علیرضا عرب؛ هوشمند بهرام زاده


ارائۀ الگوی جامع سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش متاسنتز

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 691-734

10.22059/imj.2018.220134.1007148

ابوالفضل شرافت؛ فرحناز کریمی؛ سید محمد رضا داودی


موازنه خط مونتاژ با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 1، 1387

نظام الدین فقیه؛ محمد مهدی منتظری


جایابی بهینه مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی با استفاده از روش‌های ریاضی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 129-148

منصور مؤمنی؛ احمد جعفرنژاد؛ شکوفه صادقی


توسعۀ سیاست جدید وارانتی PRW برای برآورد هزینه‌ها

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 137-150

10.22059/imj.2014.52239

مهدی نصراللهی؛ عزت ا... اصغری زاده؛ احمد جعفر نژاد؛ محمد علی صنیعی منفرد


تحلیل چندمعیاره رضایت: به‌کارگیری و موارد ضعف MUSA در عمل (مطالعه صنعت بانکداری)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 139-163

10.22059/imj.2013.35687

محمدرضا مهرگان؛ محمد مدرس یزدی؛ طهمورث حسنقلی‌پور؛ حسین صفری؛ محمود دهقان‌نیری


شناسایی کارکردهای سازمان مادر: مطالعۀ موردی: سازمان‎های پروژه‎محور فعال در صنعت ساخت

دوره 5، شماره 2، دی 1392، صفحه 141-154

10.22059/imj.2013.50277

علی محقر؛ احمد جعفرنژاد؛ محمود گلابچی؛ یونس جبارزاده


تحلیلی بر ریسک‌های تأمین‌کنندگان در زنجیرۀ تأمین با رویکرد ترکیبی تحلیل رابطه‌ای خاکستری و VIKOR فازی

دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 153-178

10.22059/imj.2012.35444

سید حبیب‌اله میرغفوری؛ علی مروتی شریف‌آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی


طراحی چارچوب مفهومی عوامل زمینه‌‌ای مؤثر بر انتقال دانش در پروژه‌های فراملی

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 157-176

10.22059/imj.2019.262051.1007462

فریبا شعله؛ محمود گلابچی؛ سیامک حاجی یخچالی؛ نیما یزدانی