توسعۀ سیاست جدید وارانتی PRW برای برآورد هزینه‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران تهران، ایران

3 استاد دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران تهران، ایران

4 دانشیار دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

در بازار پررقابت امروز، وارانتی‌ها نقشی اساسی ایفا می‌کنند. اخیراً محصولات بسیاری با وارانتی‌هایی مانند وارانتی تعویض رایگان، وارانتی تسهیم هزینه، و وارانتی ترکیبی به فروش می‌رسند. وارانتی‌های تسهیم هزینه پیچیده‌اند. مدلسازی شکستگی‌‌ها در دورۀ وارانتی و هزینه‌های این سیاست نیز پیچیده است، زیرا هزینه‌های اصلاح محصول در‌حقیقت متغیری تصادفی است که نرخ بهره و تورم نیز در آنها تأثیرگذار است. در این مقاله، مدل جدید سیاست وارانتی PRW با توجه به نرخ تورم و بهره و نیز تعریف تابعی برای متغیر تصادفی نرخ هزینه توسعه داده شده و درنهایت مدل‌های پیش‌بینی نرخ شکست و برآورد هزینه‌های وارانتی محصول در طول دورۀ طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a new Pro-rata warranty policy for estimating costs

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nasrollahi 1
  • Ezzatollah Asgharizadeh 2
  • Ahmad Jafarnezhad 3
  • Mohammad Ali Saniee Monfared 4
چکیده [English]

In today’s fiercely competitive products market, product warranty has started playing an important role. Currently, a large number of products are being sold with warranty policies in the form of free replacement warranty, pro-rata warranty, and combined warranty policies. Pro-rata warranties are relatively a complex concept. The modeling of failures during the warranty period and the costs for such policies are complex since the rectification costs are random variables and inflation and deflation rates affect on these costs. This paper focuses on developing a new Pro-rata warranty policy and models for predicting failures and estimating costs for this policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warranty
  • Warranty policies
  • Pro-Rata Warranty
  • Warranty cost
  • Inflation