رتبه‎بندی راه‎های غلبه بر موانع پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین با رویکرد تصمیم‎گیری فازی ترکیبی (مطالعه موردی: شرکت ساپکو)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف: طبیعت پراکنده عناصر زنجیره تأمین و نیز، پراکندگی دانشی که در این عناصر وجود دارد، نیاز به فرایندهای مدیریت دانش در سازمان‌ها را ضروری ساخته است. به‎کارگیری مدیریت دانش، سازمان‎ها را با چالش‌های زیادی مواجه می‎کند و رمز بقای سازمان‌ها، توانایی شناسایی و رفع این چالش‌هاست. هدف پژوهش حاضر، رتبه‎بندی راه‎حل‎هایی برای غلبه بر موانع پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین شرکت ساپکو است.
روش: اطلاعات از طریق روش مطالعات کتابخانه‎ای گردآوری شده و داده‎ها به روش میدانی از طریق ابزار پرسشنامه و با بهره‎مندی از نظر خبرگان به‎دست آمده است. جامعه خبرگان به تعداد 12 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت ساپکو است. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از روش‎های تصمیم‎گیری فازی و با روش ترکیبی ANP بر پایه DEMATEL(DANP) و روش VIKOR فازی استفاده شده است.
یافته‎ها: یافته‎های دیماتل فازی نشان داد که تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین موانع اصلی پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین شرکت ساپکو، به‎ترتیب موانع فردی و موانع تکنولوژیکی است. بر اساس نتایج به‎دست آمده از روش DANP فازی نیز، بیشترین وزن و بالاترین اولویت به زیر‎موانع پایین‎بودن امنیت داده‎ها و اطلاعات اختصاص دارد و نتیجه رتبه‎بندی راه‎حل‎ها با روش VIKOR فازی نشان داد که راه‎حل‎ طراحی استراتژی برون‎سپاری، در رتبه اول قرار دارد.
نتیجه‎گیری: در زنجیره تأمین، زیر‎موانع پایین‎بودن امنیت داده‎ها و اطلاعات که جزء موانع تکنولوژیکی است، از طریق موانع فردی ایجاد شده است که باید مدیران و تصمیم‎گیران برای بهبود، به موانع فردی توجه بیشتری داشته باشند. پیشنهاد می‎شود مدیران، استراتژی برون‎سپاری را برای بهبود و کاهش موانع طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Solutions to Overcome Barriers to the Adoption of Knowledge Management in the Supply Chain Considering a Combined Fuzzy Decision-Making Approach (Case Study: SAPCO Company)

نویسندگان [English]

  • Shaya Kakwan 1
  • Mahmoud Modiri 2
1 PhD. Candidate, Department of Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University , South Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Dispersed nature of supply chain and the subsequent dispersion of the knowledge that exists within these areas indicate the necessity of the use of knowledge management in organizations. The organizations may face many challenges if applying knowledge management strategies as well and the secret behind the organizations’ survival lays in their ability to both identify and solve these challenges. The main objective of this research is ranking the solutions to overcome barriers to the adoption of knowledge management in SAPCO supply chain.
Methods: Library research method, field studies through questionnaires and experts’ viewpoints were used to collect the data. The expert sample consisting of 12 managers and senior experts of SAPCO were selected. Fuzzy decision-making methods in combination with ANP based on DEMATEL (DANP) and Fuzzy VIKOR methods were used to analyse the data.
Results: Fuzzy DEMANTEL findings showed that in adoption of knowledge management in the supply chain and in providing solutions to overcome the existing barriers, the most influential barriers are “individual” and “technological” barriers. The results of DANP fuzzy method showed that the sub-category of “Low Data and Information Security” within organizations has the highest priority among the barriers. Using Fuzzy VIKOR, the highest priority among the solutions belongs to the designation of an “Outsourcing Strategy” to improve knowledge integration in the supply chain.
Conclusion: In supply chain, the sub-category of “Low Data and Information Security” that is among “technological barriers” is caused by “individual barriers” and that is the exact reason why it seems necessary for managers and decision makers to pay more attention to “individual barriers”. It is suggested, by this research, that managers design some outsourcing strategies in order to both improve the situation and eliminate the aforesaid barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANP based on DEMATEL
  • F.MCDM
  • F.VIKOR
  • Knowledge Management
  • Supply Chain
آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه؛ جلالی، رضا (1392). تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله). سازمان مدیریت صنعتی.
بهادری فر، عبدالرضا (1391). رویکردی بر مدیریت دانش، راهکارها و موانع پیش رو. ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات، 8 (93)، 40 -44.
حمیدی، ناصر (1393). ساختاردهی و اولویت‎بندی موانع پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین خدمات برای ارائه راهکارهای غلبه بر موانع (با تأکید بر خدمات نیروی انتظامی). فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 2(3)، 56-67.
شجاعی، پیام (1395). مدل‌سازی موانع اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین با رویکرد یکپارچه مدل‌سازی تفسیری ساختاری و میک مک فازی. چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 6 (21)، 53- 74.
شفیعی نیک‎آبادی، محسن (1391). چارچوبی برای فرایندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. 28 (3)، 611- 642.
صفایی قادیکلایی، عبدالحمید؛ اکبر زاده، زین‎العابدین (1390). ارائه رویکردی ترکیبی از تکنیک‎های DEMATEL ANP جهت ارزیابی مقایسه‎ای عملکرد استراتژی‎های زنجیره تأمین ناب، چابک و ناب ـ چابک. مجله مدیریت اجرایی، 3(6)، 83- 102.
غنی‎زاده، محمود (1385). تحقق سازمان‎های دانش‎محور در گرو استقرار دولت الکترونیک است. نشریه برنامه، 6. (237)، 33.
کریمی شیرازی، حامد؛ مدیری، محمود (1392). انتخاب بهترین سیستم عملکرد یکپارچه پویا بر اساس BSC با رویکرد F.MCDM . فصلنامه مدیریت صنعتی، 8(24)، 23- 38.
مدیری، محمود؛ میرزایی خاکی، مریم؛ کریمی شیرازی، حامد (1393). تعیین اولویت کاربردهای فناوری نانو در بخش صنایع خودرو با مدل تصمیم‎گیری فازی ترکیبی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. 2(1)، 137- 160.
نجفی مهر، سمانه؛ مدهوشی، مهرداد؛ صفایی قادیکلایی، عبدالحمید (1394). یک چارچوب AHP-TOPSIS فازی برای رتبه‎بندی راه حل‎های سازگاری مدیریت دانش در زنجیره تأمین برای غلبه بر موانع آن (مطالعه موردی: شرکت فراصنعت شمال). پایان نامه: دولت ـ وزارت علوم، تحقیقات، فناوری، دانشگاه مازندران، دانشکده اقتصاد. پایان نامه.
 
References
Ahmad, N., & Daghfous, A. (2010). Knowledge sharing through inter-organizational knowledge networks Challenges and opportunities in the United Arab Emirates. European Business Review, 22(2), 153–174.
Attia, A., & Salama, I. (2018). Knowledge management capability and supply chain management practices in the Saudi food industry. Business Process Management Journal, 24(2), 459–477.
Azar, A., Khosravani, F., Jalali, R. (2013). Soft Operational Research (Structured approaches to problem). Industerial Managemet Institute. (in Persian)
Bahadori Far, A. (2012). Approach to knowledge management solutions and obstacles ahead. Monthly The world of communications, 8 (93), 40-44. (in Persian)
Batenburg, R., & Rutten, R. (2003). Managing innovation in regional supply networks: A Dutch case of knowledge industry clustering. Supply Chain Management: An International Journal, 8(3), 263–270.
Brito, E., Cardoso, L. & Ramalho, C. (2010). Knowledge Management in Local Government Sector: the Role of the Quality Certification. European Conference on Intellectual Capital 2, Portugal, 127-166.
Chopra, S., & Meindl, P. (2007). Supply chain management. New Jersey: Prentice-Hall publication.
Choy, K., Chow, H., Tan, K., Chan, C., Mok, S., & Wang, Q. (2008). Leveraging the supply chain flexibility of third party logistics – hybrid knowledge-based system approach. Expert Systems with Applications, 35(4), 1998–2016.
Garcia-Melon, M., Ferris-Onate, J., Aznar-Bellver, J., Aragonés-Beltran, P. & Poveda-Bautista, R. (2008). Farmland appraisal based on the analytic network Process. Journal of Global Optimization, 42, 143-155.
Ghanizadeh, M. (2007). The realization of knowledge-based organizations depends on the establishment of e-government. Program. Weekly, 6 (237), 33. (in Persian)
Gunasekaran, A., & Ngai, E. W. T. (2004). Information systems in supply chain integration and management. European Journal of Operational Research, 159(2), 269–295.
Hult, G., Ketchen, D.J. & Arrfelf, M. (2007). Strategic Supply Chain Management Improving Performance through a Culture of Competitiveness and knowledge development. Strategic Management journal, 28(10), 1035-1052.
Karimi Shirazi, H., Modiri, M. (2013). Choose the best performance integrated dynamic Based on BSC with an approach to F.MCDM. Journal of Industrial Management Faculty of Humanities Quarterly. Islamic Azad University of Sanandaj, 8(24), 23-38. (in Persian).
Liou, J. J.H., Tzeng, G.H., Tsai, C.Y., Hsu, C.C. (2011). A hybrid ANP model in fuzzy environments for strategic alliance partner selection in the airline industry. Applied Soft Computing, 11(4), 3515-3524.
Liu, K.M., Lin, S.H., Hsieh, J.C., & Tzeng, G.H. (2018). Improving the food waste composting facilities site selection for sustainable development using a hybrid modified MADM model. Waste Management, 75, 44–59.
Liu, Y., Chen, Y., & Tzeng, G.-H. (2017). Identification of key factors in consumers’ adoption behavior of intelligent medical terminals based on a hybrid modified MADM model for product improvement. International Journal of Medical Informatics, 105, 68–82.
Liu, Y., Wang, H., & Tzeng, G.-H. (2018). From Measure to Guidance: Galactic Model and Sustainable Development Planning toward the Best Smart City. Journal of Urban Planning and Development, 144(4).
Marie, I. A., Sugiarto, D., Surjasa, D., Witonohadi, A. (2018). Knowledge management system for risk mitigation in supply chain uncertainty: case from automotive battery supply chain. The 4th International Seminar on Sustainable Urban Development. The 4th International Seminar on Sustainable Urban Development.
Modiri, M. & Mirzaei Khaki, M. & Karimi Shirazi, H. (2014). Setting prioritizing nanotechnology application in vehicle industries with combinational fuzzy decision model. Journal of Management Development Innovation Quarterly. 2(1), 137-160.  (in Persian )
Najafi Mehr,‌ S., Medauchi, M.,‌‌‌ Safaei Ghadelikai, A. (2015). A Fuzzy AHP-TOPSIS Framework for Ranking Knowledge Management Compliance Solutions in the Supply Chain to Overcome Its Barriers (Case Study: North Fars Company) .Thesis: Government -Ministry of Science, Research, Technology-Mazandaran University -Faculty of Economic Affairs. (in Persian)
Natti, S., & Ojasalo, J. (2008). Loose coupling as an inhibitor of internal customer knowledge transfer: Findings from an empirical study in B-to-B professional services. Journal of Business and Industrial Marketing, 23(3), 213–223.
Ndlela, L.T., du Toit, A.S.A. (2001). Establishing‌ a knowledge management programme for competitive advantage in an enterprise. International Journal of Information Management, 21, 151-165.
Nevo, D., and Chan, Y. E. (2007). A delphi of knowledge management systems: Scope of requirements. Information & Management, 44 (6), 583-597.
Opricovic, S. (2011). Fuzzy VIKOR with an application to water resources planning. Expert Systems with Applications, 38(10), 12983-12990.
Saaty, T.L. (1999). Fundamentals of the analytic network process. Proceedings of the 5th international symposium on the analytic hierarchy process.
Patil, S.K., Kant, R. (2014). A Fuzzy AHP-TOPSIS framework for ranking the solutions of Knowledge Management adoption in Supply Chain to overcome its barriers. Expert Systems with Applications, 41(2), 679-693.
Safai Qadykolaei, A., Akbarzadeh, Z. (2011). A Comprehensive Approach to DEMATEL ANP Techniques for Comparative Evaluation of the Performance of Lean, Agile and Lean-Agile Supply Chain Performance Strategies. Journal of Executive Management, 3 (6), 83-102.
(in Persian)
Senge, P., & Scharmer, O. (2001). Community Action Research: Learning As A Community of Practitioners. Consultants And Researchers, London: Sage Publication.
Shafie Nik Abaadi, M. (2012). Framework for knowledge management processes in the supply chain. Scientific Research. Institute Science and Technology in Iran Quarterly, 28(3), 611-642. (in Persian)
Shojaei, P. (2016). Modeling Barriers to Implementing Knowledge Management in the Supply Chain with Integrated Structural Interpretation Modeling and Fuzzy Microeconomics. Article publication: The Perspective of Industrial Management, 6(21), 53- 74. (in Persian)
Tsuei, H.J., Tsai, W.-H., Pan, F.-T., & Tzeng, G.-H. (2018). Improving search engine optimization (SEO) by using hybrid modified MCDM models. Artificial Intelligence Review, doi:10.1007.s10462-018-9644-0.
Valmohammadi, C., & Ghassemi, A. (2016). Identification and prioritization of the barriers of knowledge management implementation using fuzzy analytical network process. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 46(3), 319–337.
Veer Ramjeawon, P., & Rowley, J. (2017). Knowledge management in higher education institutions: enablers and barriers in Mauritius. The Learning Organization, 24(5), 366–377.