ارائۀ الگوی جامع سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش متاسنتز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، ، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، شرکت برق منطقه‌ای ، ایران

3 استادیار،گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

در عصر حاضر تصور سازمان‌های تولیدی بدون سیستم نگهداری و تعمیرات غیرممکن است. تاکنون مطالعات متعددی در خصوص سیستم‌های نگهداری و تعمیرات انجام شده است، اما مطالعه‌ای که به‌طور جامع ابعاد مختلف این سیستم را کنکاش کرده و به‌نوعی با مطالعۀ تحقیقات گذشته، ابعاد و ویژگی‌های سیستم نگهداری و تعمیرات را از منظری جدید بررسی کند، کمتر انجام شده است. در این پژوهش تلاش بر این است تا با تبیین ابعاد و اجزای هر بعد سیستم نگهداری و تعمیرات، به تعریف ویژگی‌های این پدیده با استفاده از تحقیقات گذشته پرداخته شود. از این رو با به‌کارگیری رویکرد متاسنتز به تحلیل نتایج و یافته‌های محققان قبلی پرداخته و با انجام گام‌های هفت‌گانۀ این روش، پدیدۀ نگهداری و تعمیرات را در 5 بُعد، 31 زیربُعد و 98 جزء طبقه‌بندی کرده است. در نهایت با استفاده از روش آنتروپی شانون، به تعیین ضریب اثر اجزای مشخص‌شده پرداخته شده وبا تعیین رتبۀ هر یک از کدها، نشان داده شد که در تحقیقات گذشته تأکید در هر تم روی چه عوامل یا کدهایی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Comprehensive Maintenance Model Using Meta-synthesis

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Sherafat 1
  • Farahnaz karimi 2
  • Mohammad Reza Davoodi 3
1 Ph.D. of Industrial Management, Imam Javad Higher Education Institute, , Iran
2 MSc. Executive Management, Yazd Regional Electric Company, , Iran
3 Assistant Prof., Dep. of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, , Iran
چکیده [English]

At the present time, it is impossible to imagine manufacturing organizations without running maintenance systems. Maintenance is a system that supports the core processes. Therefore, a maintenance system is essential for manufacturing organizations in order to maintain competitiveness. As yet many studies have been done on maintenance systems but there is almost no study comprehensively examining various aspects of the system. In this study, defining the attributes of maintenance phenomenon, dimensions and components of maintenance system are clarified. By the use of meta-synthesis approach, previous studies are analyzed and maintenance phenomenon is categorized in five dimensions, 31 sub-dimensions, and 98 components. Finally, the effect of the specified components in 209 previous studies has been determined using Shannon entropy method. And, it has been shown that what factors or codes have received the most emphasis in each theme.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entropy approach
  • Evaluation the maintenance system
  • Maintenance system
  • Meta-synthesis approach
آقایی، ر.؛ آقایی، ا.؛ محمدحسینی ناجی زاده، ر. (1394). شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کلیدی مؤثر بر نگهداری و تعمیرات چابک با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی (مطالعۀ موردی: صنعت خودروسازی ایران) . نشریۀ مدیریت صنعتی، 7(4)، 672-641.
اسماعیلیان، غ.؛ لورک زاده، ف.؛ زارعیان، ر. (1394). ارزیابی و مقایسۀ اثربخشی پیاده‌سازی نت اصلاحی و نت پیشگیرانه با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها (مطالعۀ موردی: شرکت سیمکان). نشریۀ مدیریت صنعتی، 7(2)، 214- 189.
احمدی، س. ح.؛ گروسی مختارزاده، ن. (1392). بررسی و اولویت‌بندی میزان حساسیت دستگاه‌ها جهت تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه با مدل مارتل و زاراس (مطالعۀ موردی: شرکت ماشین‎سازی تولید آتش). نشریۀ مدیریت صنعتی، 5(2)، 22-1.
شرافت، ا.، شرافت، ح. (1394). روش تحقیق (راهنمای کاربردی). یزد: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی یزد.
شرافت، ا.، شرافت، ح. (1396). روش تحقیق (بر مبنای استراتژی تحقیق). یزد: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی یزد.
References
Aghaee, R. Aghaee, A.& Mohammad Hosseini Najizadeh, R.(2016). Key effective factors on Agile Maintenance in vehicle industry using fuzzy Delphi method and Fuzzy DEMATEL. Journal of Industrial Management, 7(4):641-672.
(in Persian)
Ahmadi, SH. Mokhtarzadeh,N.(2014). Checking and Prioritizing the Rate of Sensitivity of Machines for Precautionary Maintenance with Martel & Zaras Method (The Case: Tolid Atash Factory). Journal of Industrial Management, 5(2):1-22. (in Persian)
Ali, A., Chen, X., Yang, Z., Lee, J., & Jun, N. (2008). Optimized maintenance design for manufacturing performance improvement using simulation. In Proceedings of the 2008 winter simulation conference, 7–10 December 2008, Miami, USA (pp.1811–1819).
Alrabghi, A., & Tiwari, A. (2015). State of the art in simulation-based optimisation for maintenance systems. Computers & Industrial Engineering, 82, 167-182.
Alrabghi, A. Tiwari, A. (2013). A review of simulation-based optimization in maintenance operations. In 2013 UKSim 15th international conference on computer modeling and simulation 10–12 April 2013, Cambridge, IEEE, Piscataway, NJ (pp. 353–358).
Alrabghi, A., Tiwari, A., & Alabdulkarim, A. (2013). Simulation-based optimization of joint maintenance and inventory for multi-components manufacturing systems. In Proceedings of the 2013 winter simulation conference, 8–12 December 2013, Washington DC, IEEE, Piscataway, NJ (pp. 1109–1119).
Alsyouf, I. (2004). Cost effective maintenance for competitve advantages (Doctoral dissertation, Växjö university press).
Alsyouf, A. Glarner, A. (2007). A model for selecting a computerized maintenance system,- A case study.
Anderson, R.T., and Neri, L. (1990), Reliability Centered Maintenance, Elsevier, London.
Arunraj, N. S., & Maiti, J. (2010). Risk-based maintenance policy selection using AHP and goal programming. Safety Science, 48, 238–247
Azadivar, F., & Shu, J. V. (1998). Use of simulation in the optimization of maintenance policies. In Proceedings of the 1998 winter simulation conference, 13–16 December 1998, Washington (Vol. 2, pp. 1061–1067)
Barlow, R., & Hunter, L. (1960). Optimum preventive maintenance policies. Operations research, 8(1), 90-100.
Belegundu, A. D., & Chandrupatla, T. R. (2011). Optimization concepts and applications in engineering. New York: Cambridge University Press.
Bertolini, M., & Bevilacqua, M. (2006). A combined goal programming – AHP approach to maintenance selection problem. Reliability Engineering and System Safety, 91, 839–848.
Bevilacqua, M., & Braglia, M. (2000). The analytic hierarchy process applied to maintenance  strategy selection. Reliability Engineering & System Safety, 70(1), 71-83.
Blanchard, B.S. (1979), "Life cycle costing: A review", Terotechnica, 1, 9-15.
Blanchard, B.S. (1981), Logistics Engineering and Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NY.
Bris, R. (2008), Parallel simulation algorithm for maintenance optimization based on Directed Acyclic Graph.
Bruzzone, A., & Bocca, E. (2012). Innovative solutions based on simulation combined with optimization techniques for maintenance service management within complex systems. International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing, 3(2), 1–23.
Carretero, J., Perez, J. M., Garcia-Carballeira, F., Calderon, A., Fernandez, J., & Garcia, J.D. (2003). Applying RCM in large-scale systems: A case study with railway networks. Reliability Engineering and System Safety, 82, 257–273.
Cavalcante, C. A., & Lopes, R. S. (2015). Multi-criteria model to support the definition of opportunistic maintenance policy: A study in a cogeneration system. Energy, 80, 32-40.
CEN (European Committee for Standardization), (2001) EN 13306:2001 Maintenance terminology. European Standard. Brussels: CEN.
Chang, C. C. (2014). Optimum preventive maintenance policies for systems subject to random working times, replacement, and minimal repair. Computers & Industrial Engineering, 67, 185-194.
Checkland, P.B. (1979), "A systems approach to terotechnology: Defining the concept", Terotechnica, 1, 83-88.
Chelbi, D. Ait-Kadi. (2004), Analysis of a production/inventory system with randomly failing production unit submitted to regular preventive maintenance, Eur. J. Oper. Res. 156 (3) 712–718.
Cooke, FL. (2003) Plant maintenance strategy: evidence from four British manufacturing firms. Journal of Quality in Maintenance Engineering;9(3): 239–49.
Crespo Marquez, A. Gupta, JND. (2003). Modern Maintenance management and the organizational efficiency of an intelligent enterprise. In: Intelligent enterprises of the 21st century. Pennsylvania: Idea Group Publishers.
De Smidt-Destombes, K.S. Van der Heijden, M.C. Van Harten, A. (2004). On the availability of a k-out-of-N system given limited spares and repair capacity under a condition-based maintenance strategy, Reliab. Eng. Syst. Saf. 83 (3) 287–300.
De Smidt-Destombes, K.S. Van der Heijden, M.C. Van Harten, A. (2006). On the interaction between maintenance, spare part inventories, and repair capacity for a k-out-of-N system with wear-out, Eur. J. Oper. Res. 174 (1) 182–200.
De Smidt-Destombes, K.S. Van der Heijden, M.C. Van Harten, A. (2007), Availability of k-out-of-N systems under block replacement sharing limited spares and repair capacity, Int. J. Prod. Econ. 107 (2) 404–421.
De Smidt-Destombes, K.S. Van der Heijden, M.C. Van Harten. (2009). A. Joint optimization of spare part inventory, maintenance frequency, and repair capacity fork-out-of-N systems, Int. J. Prod. Econ. 118 (1) 260–268.
Dekker, R. (1996) Application of maintenance optimization: a review and analysis. Reliability Engineering and System Safety; 51:229–240
Dekker, R. Wildeman, R. E., & Van Der Duyn Schouten, F. A. (1997). A review of multi-component maintenance models with economic dependence. Mathematical Methods of Operational Research, 45(3), 411–435.
Dimitrakos, T.D. Kyriakidis, E.G. (2008) A semi-Markov decision algorithm for the maintenance of a production system with buffer capacity and continuous repair times, Int. J. Prod. Econ. 111 (2) 752–762.
Drinkwater, R.W. Hastings, N.V.J., (1967). An economic replacement model. Operational Research Quarterly 18,121–138.
Esmaeilian, GH. Lourak Zadeh, F. & zareayan, R.(2015). Evaluating and comparing the implementation effectiveness of corrective maintenance and preventive maintenance with a systems dynamic approach (case study: Symcan company). Journal of Industrial Management,7(2):189-214. (in Persian)
Fu, C. Ye L, Liu, Y. Yu, R. Iung, B. Cheng, Y. et al(2004). Predictive maintenance in an intelligent control-maintenance-management system for the hydroelectric generating unit. IEEE Transactions on Energy Conversion, 19(1)179–86.
Gan,S. Zhang,Z , Zhou,Y. Shi,J (2015). Joint optimization of maintenance, buffer, and spare parts for a production system.
Gardent, P. Nonant, L. (1963). Entretien et renouvellement d’un parc de machines. Revue Française de Recherche Operationelle 7, 5–19.
Gento, (2004) Decision rules for a maintenance database Journal of Quality in Maintenance Engineering, Volume: 10 Issue: 3 Page: 210 – 220
Geraerds, W.M.J. (1989), "Achieving peak performance, through new and improved maintenance methods", 1st Major Canadian Conference on Maintenance Management, Toronto, June 28-29.
Gordon, C.H., )1984( “Selling a Maintenance Program to Top Management,” Plant Engineering, Vol. 38, No. 6, pp. 151-153.
Goti, A., Oyarbide-Zubillaga, A., & Sánchez, A. (2007). Optimizing preventive maintenance by combining discrete event simulation and genetic algorithms. Hydrocarbon Processing, 86(10), 115–122.
Guizzi, G., Gallo, M., & Zoppoli, P. (2009). Condition based maintenance: Simulation and optimization. In Proceedings of the 8th WSEAS international conference on system science and simulation in engineering, ICOSSSE ‘09, 17–19 Oct 2009, Genova, Italy (pp. 319–325).
Gupta, A., & Lawsirirat, C. (2006). Strategically optimum maintenance of monitoring-enabled multi-component systems using continuous-time jump deterioration models. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 12(3), 306–329.
Hani, Y. Amodeo, L. Yalaoui, F. & Chen, H. (2008). Simulation-based optimization of a train maintenance facility. Journal of Intelligent Manufacturing, 19(3), 293–300
Hui, E, Tsang, A (2004) Sourcing strategies of facilities management. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 10(2):85–92.
Iaea, Vienna, 2007 IAEA-TECDOC-1551 - ISBN 92–0–103907–7 - ISSN 1011–4289 - © IAEA, 2007(International Atomic Energy Agency), Implementation Strategies And Tools For Condition Based maintenance At Nuclear Power Plants-
Jack, I. Apallius de Vos, a. Leo, A.M. van Dongen (2015). Performance Centered Maintenance as a core policy in strategic maintenance control. Procedia CIRP, 38, 255-258.
Jamesp, G., Byronj, F. (1985), Maintenance Management: Keeping Up With Production’s, Changing Trends and Technologies, Journal Of Operations Management,6(1), 1-12.
Johansson, E. C. Jägstam, M. (2010). Maintenance planning using simulation-based optimization. In Spring simulation multiconference 2010, SpringSim'10, 11–15 April 2010, Orlando, society for computer simulation international, San Diego, CA(pp. 1–8).
Kader, B. Sofiene, D. Nidhal, R. Walid, E. (2015). Ecological and joint optimization of preventive maintenance and spare parts inventories for an optimal production plan.
Karamatsoukis, C.C. Kyriakidis, E.G. (2009) Optimal maintenance of a production-inventory system with idle periods, Eur. J. Oper. Res. 196 (2) 744– 751.
Karamatsoukis, C.C. Kyriakidis, E.G. (2010) Optimal maintenance of two stochastically deteriorating machines with an intermediate buffer, Eur. J. Oper. Res. 207 (1), 297–308.
Karamatsoukis, C. C., & Kyriakidis, E. G. (2012). Optimal maintenance of a production system with intermediate buffers. Mathematical Problems in Engineering, 2012.
Kenné, J. P., & Gharbi, A. (2004). Stochastic optimal production control problem with corrective maintenance. Computers and Industrial Engineering, 46(4 special issue), 865–875.
Kenné, J.P. Gharbi, A. Beit, M. (2007). Age-dependent production planning and maintenance strategies in unreliable manufacturing systems with a lost sale, Eur. J. Oper. Res. 178 (2) 408–420.
Khan, F. I., & Haddara, M. (2003). Risk-based maintenance (RBM): A quantitative approach for maintenance/inspection scheduling and planning. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 16, 561–573.
Khan, F. I., & Haddara, M. (2004). Risk-based maintenance of ethylene oxide production facilities. Journal of Hazardous Materials, A108, 147–159.
Kothamasu, R. Huang, SH. Verduin, WH. (2006). System health monitoring and prognostics-a review of current paradigms and practices. International Journal of Advanced Manufacturing Technology; 28:1012–24.
Kralj, B. Rajakovic, N. (1997). Multiobjective programming in power system optimization: a new approach to generator maintenance scheduling. Electric Power & Energy Syst, 16(4): 211e20.
Kruyt, J.A. (1990), "Onderhoudskunde", Doelmatige Bedrijfsvoering 2, 9-13.
Kumar, G. Maiti, J. (2012). Modeling risk-based maintenance using fuzzy analytic network process.
Kuntz, P. A., Christie, R. D., & Venkata, S. S. (2001). A reliability centered optimal visual inspection model for distribution feeders. IEEE Transactions on Power Delivery, 16(4), 718–723.
Kyriakidis, E.G. Dimitrakos, T.D, (2006) Optimal preventive maintenance of a production system with an intermediate buffer, Eur. J. Oper. Res. 168 (1) 86–99.
Laakso, K. Rosqvist, T. Paulsen, JL. (2002). The Use of Condition Monitoring Information for Maintenance Planning and Decision-Making. Technical Report. ISBN 87-7893-136-3. Denmark: Pitney Bowes Management Services.
Lei, Y., Liu, J., Ni, J., & Lee, J. (2010). Production line simulation using STPN for maintenance scheduling. Journal of Intelligent Manufacturing, 21(2), 213–221
Li, L., & Ni, J. (2009). Short-term decision support system for maintenance task prioritization. International Journal of Production Economics, 121(1), 195–202
Lynch, P. Adendorff, K. Yadavalli, V.S.S. Adetunji, O. (2013), Optimal spares and preventive maintenance frequencies for constrained industrial systems.
Malmholt, O. (1988), "Man in maintenance", Euro-Maintenance Conference, Finland.
Manzini, R. Regattieri, A. Pham, H. Ferrari, E. (2010). Maintenance for industrial systems. London: Springer.
Maramatus, R., Tanaka, Y. (1982). Maintenance Management and Control. Handbook of Industrial Engineering, John Wiley and Sons, New York.
Martin, J. and R. Murphy, (1977). "Computerized Preventive Maintenance," Maintenance Engineering, Handbook, McGraw Hill, New York, pp. 3-117.
Martin, J. C. (1988). Maintenance stores and inventory control. Maintenance Engineering Handbook, McGraw-Hill, Inc., New York, NY, USA.
Medina-Oliva, G, Weber, P. Iung, B.(2015). Industrial system knowledge formalization to aid decision making in maintenance strategies assessment. Journal of Engineering Applications of Artificial Intelligence.
Minou, C., Olde Keizer, A., Teunter, R., Veldman, J. (2016), Clustering condition-based maintenance for systems with redundancy and economic dependencies.
Mobley, R. K. (2002). An introduction to predictive maintenance, 2nd edition, Butterworth Heinemann, Amsterdam.
Moghaddass, R., Zuo, M., & Pandey, M. (2012). Optimal design and maintenance of a repairable multi-state system with standby components. Journal of Statistical Planning and Inference, 142(8), 2409–2420.
Monden, Y. (1985), Innovations in Management: The Japanese Corporation, Industrial Engineering and Management Press, Norcross, GA
Monden, Y. (ed.) (1986), ApplyingJust-in-Time: The American /Japanese Experience, Industrial Engineering, and Management Press, Norcross, GA.
Morimura, H., Makabe, H.,( 1963). A new policy for preventive maintenance. Journal of the Operations Research Society of Japan, 5, 110–124.
Muchiri, P. Pintelon, L. Martin, H. De Meyer, A.M. (2010). Empirical analysis of maintenance performance measurement in Belgian industries. International Journal of Production Research, 48(20): 5905-5924.
Murino, T. Romano, E. Zoppoli, P. (2009). Maintenance policies and buffer sizing: an optimization model, Wseas Trans. Bus. Econ. 6 (1) 21–30.
Nakagawa, T. (1979), Optimum policies when preventive maintenance is imperfect. IEEE Transactions on Reliability,28(4), pp. 331–332.
Nakagawa, T. Mizutani, S. (2009). A summary of maintenance policies for a finite interval. Reliability Engineering and Systems Safety, 94, 89–96.
Ng, M. W. Lin, D. Y. Waller, S. T. (2009). Optimal long-term infrastructure maintenance planning accounting for traffic dynamics. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 24(7), 459–469.
Nguyen, K. A., Do, P., & Grall, A. (2015). Multi-level predictive maintenance for multi-component systems. Reliability Engineering & System Safety, 144, 83-94.
Nowlan, F., & Heap, H. F. (1978). Reliability centered maintenance. National Technical Information Service, USA, Report n. AD/A066-579.
Nourelfath, M., Nahas, N., & Ben-Daya, M. (2016). Integrated preventive maintenance and production decisions for imperfect processes. Reliability Engineering & System Safety, 148, 21-31.
Nowakowski, T. Werbińka, S. (2009) On problems of multi-component system maintenance modeling. Int J Autom Comput; 6:364–78.
Öhman, M., Finne, M., & Holmström, J. (2015). Measuring service outcomes for adaptive preventive maintenance. International Journal of Production Economics, 170, 457-467.
Oyarbide-Zubillaga, A., Goti, A., Sánchez, A. (2007). Determination of the optimal maintenance frequency for a system composed by N-machines by using discrete event simulation and genetic algorithms. In Proceedings of the European safety and reliability conference 2007, ESREL 2007 – Risk, reliability and societal safety, 25–27 June 2007, Stavanger, Norway (Vol. 1, pp. 297–304).
Oyarbide-Zubillaga, A., Goti, A., Sanchez, A. (2008). Preventive maintenance optimization of multi-equipment manufacturing systems by combining discrete event simulation and multi-objective evolutionary algorithms. Production Planning and Control, 19(4), 342–355.
Parida, A. (2006). Development of a Multi-criteria Hierarchical Framework for Maintenance Performance Measurement (Doctoral Thesis. Division of Operation and Maintenance Engineering). Luleå University of Technology.
Pavitsos, E. Kyriakidis, G. (2009). Markov decision models for the optimal maintenance of a production unit with an upstream buffer, Comput. Oper. Res. 36 (6) 1993–2006.
Pham, H. Wang, H. (1996). Imperfect maintenance. European Journal of Operational Research, 94, 425–438.
Pintelon, L. (1990a), "Performance reporting and decision tools for maintenance management", Unpublished Ph.D. Thesis, Catholic University of Leuven, Department of Industrial Management, Leuven.
Pintelon, L. M. Gelders, L.F. (1992). Maintenance management decision making, European Journal of Operational Research, 58:301-317.
Pujadas, W. Frank Chen, F.( 1996). A Reliability Centered Maintenance Strategy For A Discrete Part Manufacturing Facility.
Ramírez-Hernández, J. A., & Fernandez, E. (2010). Optimization of preventive maintenance scheduling in semiconductor manufacturing models using a simulation-based approximate dynamic programming approach. In Proceedings A. Alrabghi, A. Tiwari/ Computers & Industrial Engineering 82 (2015) 167–182 181 of the IEEE conference on decision and control, 15–17 December 2010, Atlanta, GA, USA (pp. 3944–3949).
Redmill, D. (1989), "Guaranteeing safety and cost savings through reliability-centered maintenance at Canadian Airlines International", 1st Major Canadian Conference on Maintenance Management, Toronto, June 28-29.
Rezg, N., Chelbi, A., & Xie, X. (2005). Modeling and optimizing a joint inventory control and preventive maintenance strategy for a randomly failing production unit: Analytical and simulation approaches. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 18(2–3), 225–235.
Rezg, N., Xie, X., & Mati, Y. (2004). Joint optimization of preventive maintenance and inventory control in a production line using simulation. International Journal of Production Research, 42(10), 2029–2046.
Ribeiro, M.A., Silveira, J.L. Qassim, R.Y.(2007). Joint optimization of maintenance and buffer size in a manufacturing system, Eur. J. Oper. Res. 176 (1) 405–413.
Roux, O., Duvivier, D., Quesnel, G., & Ramat, E. (2013). Optimization of preventive maintenance through a combined maintenance-production simulation model. International Journal of Production Economics, 143(1), 3–12.
Roux, O., Jamali, M. A., Kadi, D. A., & Châtelet, E. (2008). Development of simulation and optimization platform to analyze maintenance policies performances for manufacturing systems. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 21(4), 407–414.
Samhouri, MS.(2009). An intelligent opportunistic maintenance (OM)System: a genetic algorithm approach. In: Science and technology for humanity international conference, Sept, Toronto; p. 60e5.
Sarker, R., & Haque, A. (2000). Optimization of maintenance and spare provisioning policy using simulation. Applied Mathematical Modelling, 24(10), 751–760
Schutz, J., & Rezg, N. (2013). Maintenance strategy for leased equipment. Computers and Industrial Engineering, 66(3), 593–600
Shenfield, A., Fleming, P. J., Kadirkamanathan, V., & Allan, J. (2010). Optimization of maintenance scheduling strategies on the grid. Annals of Operations Research, 180(1), 213–231.
Sherafat, A & Sherafat, H. (2016). Research Methodology (Practical Guide). Yazd, Islamic Azad University of Yazd. (in Persian)
Sherafat, A & Sherafat, H. (2018). Research Methodology (Based on Research Strategy). Yazd, Islamic Azad University of Yazd. (in Persian)
Shina, J. Jun, H. (2015), On condition based maintenance policy, Journal of Computational Design and Engineering 2:119–127 .
Smit, K. (1988), "Modern concepts and methods in maintenance", Conference on Improving Maintenance Performance, Scheveningen, April 26-27.
Takahashi, Y. (1981). Maintenance-oriented management via total participation", Terotechnica 2, 79-88.
Tan, J. S. (1995). A quantitative approach for continuous improvement in process safety and reliability. Ph.D. Thesis, Department of Chemical Engineering, Massachusetts Institute of Technology.
Tombari, H.A., (1982). Designing a maintenance management system. Prod. Invent. Manage, Fourth Quarter, 139-147.
Triantaphyllou, E. Kovalerchuk, B. Mann, L. Jr. & Knapp, G. M. (1997). Determining most important criteria in maintenance decision making. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 3, 16–28.
Ulusoy, G. Or, I. Soydan, N. (1992). Design and implementation of a maintenance planning and control system, International Journal of Production Economics, 24: 263-272
Valdez-Flores, C. Feldman, R. M. (1989). A survey of preventive maintenance models for stochastically deteriorating single-unit systems. Naval Research Logistics, 36, 419–446.
Van der Duyn Schouten, F.A., Vanneste, S.G. (1995). Maintenance optimization of a production system with buffer capacity, Eur. J. Oper. Res. 82 (2) 323–338.
Van Horenbeek, A. Pintelon, L. (2012). Optimal prognostic maintenance planning for multi-component systems. In European safety and reliability conference: Advances in safety, reliability and risk management, ESREL 2011, 18–22 September 2011, Troyes, France (pp. 910–917).
Van Rijn, C. (1987), "A systems engineering approach to reliability, availability, and maintainability", Conference on Foundations of Computer Aided Operations, Salt Lake City, UT, July 5-10.
Wang, H. (2002). A survey of maintenance policies of deteriorating systems. European Journal of Operational Research; 139:469–89.
Wang, W. Carr, M. Xu, W. Kobbacy, KAH. (2011). A model for residual life prediction based on Brownian motion with an adaptive drift. Microelectronics Reliability;51:285–93.
Wang, Y. Liu, Z. Liu, Y.(2015), Optimal preventive maintenance strategy for repairable items under two-dimensional warranty.
Warburton, D. Strutt, J. E. Allsop, K. (1998). Reliability-prediction procedures for mechanical components at the design stage. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 212(Part E), 213e224.
Weber, A. and R. Thomas, (2006). Key performance indicators. Measuring and managing the maintenance function. Ontario: Ivara Corporation.
Wireman, T. (1998) Developing performance indicators for managing maintenance. New York: Industrial Press.
Xiang, Y., Cassady, C. R., Pohl, E. A. (2012). Optimal maintenance policies for systems subject to a Markovian operating environment. Computers and Industrial Engineering, 62(1), 190–197.
Zequeira, R.I., Valdes, J.E., Berenguer, C. (2008). Optimal buffer inventory and opportunistic preventive maintenance under random production capacity availability, Int. J. Prod. Econ, 111 (2), 686–696.
Zhang, X., Zeng, J. (2015). A general modeling method for opportunistic maintenance modeling of multi-unit systems, Journal of Reliability Engineering and System Safety, 140:176–190
Zhou, Y. Zhang, Z. Ma, L. (2012). Maintenance optimization of a series-parallel system with multi-state components considering economic dependence. In 2012 International conference on quality, reliability, risk, maintenance, and safety engineering, ICQR2MSE 2012, 15–18 June 2012, Chengdu, China, IEEE, Piscataway, NJ (pp. 427–431).
Zio, E, Compare, M. (2013). Evaluating maintenance policies by quantitative modeling and analysis. Journal of Reliability Engineering and System Safety, 109, 53–65.
Zio, E. (2009).Reliability engineering: old problems and new challenges. Reliability Engineering and System Safety;94-2:125–41.
Zio, E., Compare, M. (2012). A snapshot of maintenance modeling and applications. Marine technology and engineering, 2. CRC Press; p. 1413–25.
Zohrul Kabir, A. & Farrash, S. (1996). Simulation of an integrated age replacement and spare provisioning policy using SLAM. Reliability Engineering & System Safety, 52(2), 129–138.