طراحی و تبیین مدل ریاضی سنجش تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر عملگرهای مالی: مطالعه موردی شرکت سیمان هگمتانه

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه

2 کارشناس ارشد حسابداری، همدان، ایران

چکیده

در این مقاله سعی شده است ابتدا نظام مدیریت کیفیت تشریح شده سپس تصویر روشنی از رابطه بین اجرای مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو با عملگرهای مالی به‎خصوص هزینه ضایعات، بهای تمام شده، درآمد فروش و نرخ بازده سرمایه‌گذاری ارائه شود. به‌منظور سنجش تأثیر واقعی سیستم مدیریت کیفیت برمبنای ایزو 9001:2000 بر عملگرهای مالی از یک مدل ریاضی کارآمد استفاده شده است. بدین منظور مدل مدل رگرسیونی با متغیر اندیکاتور طراحی و با استفاده از آن اثر استقرار سیستم بر عملگرهای مالی مورد سنجش قرار گرفت. به‎منظور طراحی مدل شرکت سیمان هگمتانه به‌صورت موردی، بررسی شده است. همچنین به‌منظور آزمایش مدل از آزمون‌های ناپارامتریک دوجمله‌ای و فریدمن استفاده شده است، در این زمینه به‌منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده و نمونه‌ای به حجم 95 نفر از کارکنان مرتبط و آشنا با سیستم مدیریت انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها توزیع شده است. نتایج بررسی مدل و آزمون فرضیه‌ها به شیوه ترکیبی نشان داد، در این شرکت استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو موجب افزایش درآمد فروش، کاهش نسبت هزینه ضایعات به قیمت تمام شده و کاهش نسبت قیمت تمام شده به درآمد فروش شده و درنرخ بازده سرمایه‎گذاری تأثیر چندانی نگذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Formulating of Mathematical Model of Conducting Quality Management System on Financial Variables: Case Study Heghmataneh Cement C‍ompany

نویسندگان [English]

  • ali mansouri 1
  • Parvaneh Moradi Amin 2
چکیده [English]

The administrative, productive and many other company experienced exceeding evolution in management area. Conducting quality management system according to ISO 9000: 2000 on of these evolution process. Thus in this paper tries to describe quality management paradigm from theoretic, Structural an conceptual aspect then evaluated the relation between execution of quality management system and Financial variables including: Revenue, cost price ratio, loss ratio and ROI. For this purpose Heghmataneh cement company as one of holding company selected to evaluate these relations. Thus Case study method selected for this purpose. At the first step we used descriptive analysis in the light of financial statements. Then we used binomial test to control other variable effects. Population sample volume were determined by Morgan table and then 100 questionnaire distributed between Population sample Randomly. The result revealed that conducting quality management according to ISO affects on increasing revenue , decreasing ratio of cost price to revenue and loss cost but haven’t significant effects on ROI because of share market recession. However descriptive survey on financial variable and Hypothesis Test presented same result and were convergent which each other. At the final stage we assessed the effects rate of ISO system on financial variable by Freidman Two way ANOVA test the analysis showed that conducting ISO system has the great effects on revenue and the least effect on ROI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Variables
  • Heghmataneh Cement C‍ompany.
  • quality management