اولویت‌بندی استراتژی‌های سازمانی با به‌کارگیری مدل SWOT و فرایند تحلیل شبکه‌ای گروهی فازی (مطالعه موردی: شرکت تولید مواد اولیه دارویی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ، استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف: در این پژوهش به اجرای فاز تعیین و ‌تدوین استراتژی‌های یک شرکت تولید مواد اولیه دارویی با استفاده از ابزار SWOT پرداخته شده است. SWOT ابزاری است که برای بررسی عوامل داخلی و خارجی و شناسایی استراتژی‌‌ها به‌کار می‌رود.
روش: برای اولویت‌بندی استراتژی‌ها، به‌دلیل تعامل و وابستگی میان زیرفاکتورهای SWOT و همچنین برای ایجاد انعطاف‌پذیری در مدل و وارد کردن داده‌هایی نظیر دانش، تجربه و قضاوت انسانی و دریافت پاسخ‌های کاملاً کاربردی و دقیق در مدل پیشنهادی، از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای گروهی فازی (Fuzzy ANP) استفاده شده است.
یافته‌ها: اولویت استراتژی‌ها عبارت‎اند از: اضافه‌کردن محصول‌هایی با حاشیه سود بالا و پس از آن به‌ترتیب، استراتژی‌های افزایش بازده و ظرفیت محصول‌ها، تأکید بر بازاریابی و اختصاص بخشی از درصد فروش به آن، تمرکز و سرمایه‌گذاری روی صادرات، بهبود و ارتقای فرایند تحقیق و توسعه، کاهش قیمت تمام‌شده و در نهایت، قیمت فروش و حذف محصول‌های بدون توجیه اقتصادی.
نتیجه‌گیری: به‌کارگیری فرایند تحلیل شبکه‌ای، موجب می‌شود که فرض وابستگی میان عوامل، زیرعوامل و گزینه‌ها در ساختار سلسله‌مراتبی در نظر گرفته شود. استفاده از تئوری فازی موجب شده است که نقص استفاده از نظرهای نادقیق تصمیم‌گیرندگان برطرف شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Strategies with Using SWOT and Fuzzy Analytical Network Process (The Case Study: A Company Producing of Pharmaceutical Raw Materials)

نویسندگان [English]

  • Amir Homayon Sarfaraz 1
  • Amir Abbas Shojaie 2
  • Mir Davod Abedzadeh 3
1 Assistant Prof., Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Faculty of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Faculty of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The SWOT technique has been used to formulate strategies of a raw materials pharmaceutical producer in Iran.
Methods: One of the main weaknesses of the SWOT method is that it does not rank the strategies, especially if there is a dependency between the criteria. The study also provides flexibility in the model for contribution of data such as knowledge, experience and human judgment which results in operational strategies and precise responses in the model we applied fuzzy analytical network process (FANP).
Results:  The priorities of the strategies in this case study are: 1- Adding high-profit margin products, 2- Increasing product efficiency and capacity, 3- Focusing on marketing and allocating a portion of sales percentage- 4- Focusing and investing on exports 5- Improving the R&D process 6- Reducing the cost of sales and ultimately selling price 7- Removing products that have no economic justification.
Conclusion: Applying the Analysis Network Process (ANP) causes the assumption of dependency among factors, sub-factors, and options in the Analytical Hierarchy Process, and the application of fuzzy theory eliminates the inaccuracy of the decision makers' inaccurate views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • SWOT matrix
  • Analytic Network Process (ANP)
  • Fuzzy theory
  • Pharmaceutical raw materials
اسماعیلی، محمد بابا؛ ارباب شیرانی، بهروز (1389). به‌کارگیری فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی همراه با روش حل ابتکاری به‌منظور اولویت‌بندی استراتژی‌ها. هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی آریانا.
پریزادی، عیسی؛ صحت، سعید (1388). به‌کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای در تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه ایران). مدیریت صنعتی، 1 (2)، 105- 120.
دیوید فرد آر (2007). مدیریت استراتژیک. پارسائیان و اعرابی، مترجمان (1390). (چاپ نوزدهم). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
سقایی، عباس؛ خلیلو، علی (1391). به‌کارگیری فرایند تحلیل شبکه‌ای و تئوری فازی در آنالیز SWOT. فصلنامه مدیریت، 9 (26)، 1-14.
صبور طینت، امیرحسین؛ محمد سیروس، کاوه (1391). مدل مدیریت استراتژیک مبنا: نقشه راهنمای تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه‌های استراتژی برای شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی. تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
عالم تبریز، اکبر؛ باقرزاده آذر، محمد (1388). تلفیق ANP فازی و TOPSIS تعدیل‌شده برای گزینش تأمین‌کننده راهبردی. پژوهش‌های مدیریت، 2(3)، 149- 181.
عزیزی، محمد اسماعیل؛ روغنیان، عماد (1388). اولویت‌بندی استراتژی‌ها به‌وسیله فرایند تحلیل شبکه‌ای گروهی فازی. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران، گروه ناب، گروه پرتوبینا.
غضنفری، مهدی؛ رضایی، محمود (1389). مقدمه‌ای بر نظریه مجموعه‌های فازی. (چاپ دوم). تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
مؤمنی، منصور؛ صفری، محمد؛ ملکی، محمد‌حسن؛ حسان، مصطفی (1388). تدوین استراتژی‌های سازمانی با به‌کارگیری مدل‎های ANP و SWOT. چهارمین کنفرانس مدیریت استراتژیک، تهران، گروه ناب، گروه پرتوبینا.
 
 
References
Alam Tabriz, A., Bagherzadeh, M. (2009). Integration of Fuzzy ANP and Modified TOPSIS for Strategic Supplier Selection. Management Research, 2 (3), 181- 149. (in Persian)
Azizi, M. I., Roghiyan, E. (2009). Prioritize strategies by fuzzy group network analysis process. The Fourth International Conference on Strategic Management. Pureobina Group, Lean Group, Tehran, Iran. (in Persian)
David Fred, R. (2007). Strategic Managment. Parsaeian and Earabi translation (2011). (19th Edition). Tehran: Office of Cultural Research. (in Persian)
Ergine, N., Şentürk, S. (2011). Ranking of the GSM Operators with Fuzzy ANP. Proceedings of the World Congress on Engineering, Vol (II), Vol II, July 6 - 8, London, U.K.
Ghazanfari, M., Rezaei, M. (2010). Introduction to fuzzy set theory. (Second edition). Tehran: Iran University of Science & Technology Publications. (in Persian)
Ghazinoory, S., Abdi, M., Azadegan-Mehr, M. (2010). SWOT Methodology: A state-of-the-art review for the past, a framework for the future. Journal of Business Economics and Management, 12(1), 24-48.
Ismaili, M. B., Arbab Shirani, B. (2010). Applying fuzzy network analysis process along with innovative solution method to prioritize strategies. 8th International Management Conference, Ariana Research Group, Tehran. (in Persian)
Kajanus, M., Kangas, J., Kurttila, M. (2004). The use of value focused thinking and the A’WOT hybrid method in tourism management. Tourism Management, 25, 499-506.
Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J., & Kajanus, M. (2000). Utilizing theanalytic hierarchy process (AHP) in SWOT analysisa hybrid method and itsapplication to a forest-certification case. Forest Policy and Economics, 1, 41–52.
Momeni, M., Safari, M., Maleki, M.H., Hassan, M. (2009). Develop organizational strategies using ANP and SWOT models. The Fourth Strategic Management Conference, Tehran, Lean Group, Partobina Group (in Persian)
Özdağoğlu, A. (2012). A multi-criteria decision-making methodology on the selection of facility location: fuzzy ANP. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 59, 787–803.
Partani, T., Marashi, S., Haji Alishahi, M. (2013). Using fuzzy analytic network process (FANP) in a swot analysis. Global Journal of Computer Science and Technology Interdisciplinary, 13(2), 16-32.
Prizadi, E., Sehhat, S. (2009). Application of Network Analysis Process Technique in Analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Case Study: Iranian Insurance Company). Industrial Management, 1 (2), 120-105. (in Persian)
Sabour Tinat, A. H., Mohammad Sirous, K. (2012). The Basis Strategic Management Model: A Roadmap for Developing, Implementing, and Evaluating Strategic Plans for Iranian Companies and Organizations. Tehran, Amir Kabir University of Technology Publications. (in Persian)
Saghaei, A., Khalilo, A. (2012). Application of Network Analysis Process and Fuzzy Theory in SWOT Analysis. Management Quarterly, 9 (26), 1-14. (in Persian)
Sevkli, M.,Oztekin, A., Uysal, O., Torlak, G., Turkyilmaz, A., Delen, D. (2012). Development of a fuzzy ANP based SWOT analysis for the airline industry in Turkey. Expert Systems with Applications, 39(1), 14-24.
Sharifi, A. (2012). Islamic Azad University Function Analysis With Using The SWOT Model In Order To Provide Strategic Guidelines (Case Study: Faculty Of Humanities). Procedia - Social And Behavioral Sciences, 58, 1535-1543.
Stewart, R., Mohamed, S., & Daet, R. (2002). Strategic implementation of IT/IS projects in construction: a case study. Automation in Construction, 11, 681-694.
Weihrich, H. (1982). The TOWS Matrix a Tool for Situational Analysis. Long Range Planning, 15(2), 54-66.
Yüksel, I., Dagdeviren, M. (2007). Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis – A case study for a textile firm. Information Sciences, (177), 3364- 3382.
Zavadskas, E., Turskis, Z., Tamosaitiene, J. (2011). Selection of construction enterprises management strategy based on the SWOT and multi-criteria analysis. Archives Of Civil And Mechanical Engineering, 11 (4), 1063-1082.