داوران

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است انجام داوری نشریه "مدیریت صنعتی" را در پروفایل   Publons  خود ثبت کنید.

راهنمای ثبت نام در Publons

 

 

 

سمت/سازمان

نام داور

 

استاد، گروه علوم انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

ابراهیم پور ازبری

مصطفی

https://publons.com/researcher/4559824/ali-atashsooz/

استادیار گروه مدیریت دولتی، شعبه مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد

آتش سوز

علی

https://publons.com/researcher/4906126/ahmad-ekhtiarzadeh/

عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی

اختیار زاده

احمد

 

دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

اجلی

مهدی

 

استادیار، گروه تحقیقات عملیاتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اخوان انوری

محمدرضا

 

استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اخوان خرازیان

مریم

https://publons.com/researcher/4915379/bakhtiar-ostadi/

استادیار، گروه مهندسی صنایع و سیستم های مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

استادی

بختیار

 

استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اسحق زاده

نیره

 

گروه مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اسکندری

حمیدرضا

 

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

اسماعیل پور

رضا

https://publons.com/researcher/3343957/maryam-esmaeili/

دانشیار، مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

اسماعیلی

مریم

 

مدرس مدعو دانشگاه هالمستاد، سوئد

اسمعیل‌زاده

علیرضا

 

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

اسماعیلیان

مجید

 

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران

اصغری

غلامرضا

https://publons.com/researcher/3113786/ezzatollah-asgharizadeh/

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اصغری زاده

عزت‌الله

 

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

افسر

امیر

https://publons.com/researcher/3131512/maghsoud-amiri/

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

امیری

مقصود

 

استادیار، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

آهنگربهان

حمید

 

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ایزدبخش

حمیدرضا

 

بخش تجاری سازی و توسعه کسب و کار، بخش مدیریت فناوری، موسسه تحقیقات صنعت نفت

بندریان

رضا

https://publons.com/researcher/4127693/farzam-bahrami/

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

بهرامی

فرزاد

 

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

پاکیده

کیخسرو

 

گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

پریزادی

عیسی

 

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تقی زاده یزدی

محمد رضا

 

استادیار، گروه مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

جبارزاده

یونس

 

پروفسور، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

جعفرنژاد

احمد

https://publons.com/researcher/4777178/reza-jalali/

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

جلالی

رضا

 

دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

جویبار

سبحان

 

استاد، گروه مهندسی و مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه اردکان و کالج دانشگاه امام جواد، یزد، ایران

حاجی غلام سریزدی

علی

 

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حسین زاده

مهناز

 

استاد، گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

حسین زاده لطفی

فرهاد

 

پروفسور، اداره بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حمیدی زاده

محمدرضا

 

استادیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان

حیدری

علی

https://publons.com/researcher/4016031/jalil-heidary-dahooie/

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران

حیدری دهویی

جلیل

https://publons.com/researcher/1485321/amir-khanlari/

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

خانلری

امیر

 

دانشجوی دکترای تحقیقات عملیاتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

خان محمدی

احسان

 

استادیار گروه توسعه منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت، تهران، ایران

خبیری

نوید

 

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

خوش سیما

غلامرضا

 

موسسه مطالعات انرژی بین المللی (IIES)، وزارت نفت، ایران

دباغی

آزاده

 

استادیار دانشگاه خوارزمی

داوری اردکانی

حامد

 

دانشجوی دکتری صنعتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دهقان

علیرضا

 

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

دهقان نیری

محمود

 

دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشکده علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

رادفر

رضا

 

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

رضایی نور

جلال

 

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

رمضایان

محمد رحیم

 

دکترای مدیریت بازاریابی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

راموز

نجمه

https://publons.com/researcher/4822210/iman-raeesi-vanani/

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

رئیسی وانانی

ایمان

 

دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

رضایی نور

جلال

 

استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

زارعی محمودآبادی

محمد

 

دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زندیه

مصطفی

https://publons.com/researcher/1702437/saeed-rouhani/

دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

روحانی

سعید

 

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

سالاری

مجید

 

استادیار گروه گروه بازرگانی جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سجادی

سید مجتبی

 

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سلطانی شنان

مهسا

 

استاد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه رفسنجان، ایران

سلیمانی

رضا

https://publons.com/researcher/1329027/aidin-salamzadeh/

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

سلام‌زاده

آیدین

 

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

سلیمی فرد

خدا کرم

 

استادیار، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

سلیمانی دامنه

رضا

 

استادیار، دانشکده مدیریت و فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سیادت

سید حسین

 

مرکز مطالعات مدیریت ایران

سید اصفهانی

سید حسین

 

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تحقیقات عملیاتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

شریفی سلیم

علیرضا

 

استادیار گروه مدیریت و منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

شهریاری

سلطان علی

https://publons.com/researcher/4483485/zahra-sadeghi/

استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

صادقی

زهرا

 

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

صادقی مقدم

محمد رضا

 

دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

صفری

حسین

 

پروفسور، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

صلاحی

مازیار

 

دانشیار، گروه اقتصاد معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

صیادی

احمدرضا

 

پروفسور کامل، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

طلوعی

عباس

 

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

عباس نژاد

طیبه

 

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

عبداللهی کاکرودی

بهزاد

 

استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

عبدلی

قهرمان

https://publons.com/researcher/2020401/alireza-arab/

دانشجوی دکتری، گروه تحقیقات عملیاتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

عرب

علیرضا

 

دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوی

سید عباس

 

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

علی‌محمدلو

مسلم

https://publons.com/researcher/4297674/hannan-amoozad-mahdiraji/

استادیار، گروه مدیریت عملیات و تولید، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

عموزاد

حنان

 

دانشجوی دکتری مدیریت، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فقیه

علیرضا

 

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

فلاح لاجیمی

حمیدرضا

 

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

فوکردی

رحیم

 

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

قاسمی

احمدرضا

 

گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

قاضی نوری

سپهر

 

استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

کاظمی

عالیه

 

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

کریمی

تورج

 

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

کوشا

حمیدرضا

 

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

گروسی مختارزاده

نیما

 

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مجیبیان

فاطمه

 

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آیت الله حری، میبد، یزد، ایران

محبی

حسین

 

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

محرابی

علی

https://publons.com/researcher/3193297/ali-mohaghar/

استاد تمام، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محقر

علی

 

گروه مهندسی آب و فاضلاب، دانشگاه تهران، کرج، ایران

محمدی

محمد مهدی

 

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

محمدی بالانی

عبدالکریم

https://publons.com/researcher/2261469/mehrdad-madhoushi/

پروفسور، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

مدهوشی

مهرداد

 

دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

مرادی

محمود

 

معاون فنی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

مروتی شریف آبادی

علی

 

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مطهری

ناصر

 

دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات عملیاتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ملکی

محمد حسن

https://publons.com/researcher/461309/taha-mansouri/

استادیار، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه مهرالبرز، تهران، ایران

منصوری

طاها

 

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مهرانی

کاوه

 

استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مهرگان

محمد رضا

 

استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مومنی

منصور

 

دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

میرغفوری

سید حبیب الله

 

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

میرکاظمی مود

محمد

 

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ناجی عظیمی

زهرا

 

دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نجف زاده

کیان

 

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

نصراللهی

مهدی

 

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نظری شیرکوهی

سلمان

 

دانشیار، گروه مدیریت پروژه و ساخت و ساز، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

نظریس

احد

 

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

نهاوندی

نسیم

 

گروه مدیریت عملیات تولید، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نورائی

رضا

 

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

هاتفی

سید مرتضی

 

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

هاشمی

سید حمید

 

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران

ولی‌پور خطیر

محمد

 

استادیار، گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

یزدانی

حمیدرضا

 

استادیار،. گروه عملیات و مدیریت فناوری اطلاعات. دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

یوسفی زنوز

رضا