«مدیریت صنعتی» نشریه‌ای است علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت صنعتی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارائه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مدیریت مبادرت صنعتی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

شماره جاری: دوره 12، شماره 1، 1399 

7. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر تاب‌آوری بازار سرمایه ایران

صفحه 172-205

10.22059/imj.2020.304013.1007741

محمد رضا حسن زاده؛ محمد حسن ملکی؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
2008-5885
شاپا الکترونیکی
2423-5369

بانک ها و نمایه نامه ها