به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای درتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحلیل SWOT به تنهایی یک ابزار تحلیلی برای تعیین اهمیت فاکتور‌های شناسایی شده و ارزیابی گزینه‌های مختلف استراتژیک بر حسب این فاکتور‌ها ارائه نمی کند. به این دلیل تحلیل SWOT نقصان‌ها و کمبود‌هایی در اندازه‌گیری و ارزیابی فاکتور‌ها دارا ست. با وجودی که فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) این نقایص را بر طرف می‌کند اما خود این رویکرد در هنگامی که بین فاکتور‌ها عدم استقلا ل و وابستگی وجود داشته باشد کارایی خود را از دست می‌دهد، چرا که AHP فرض می‌کند فاکتور‌های حاضر در ساختار سلسله مراتبی مستقل می‌باشند در صورتی که این فرض در بررسی تاثیرات محیط درونی و بیرونی نمی تواند پذیرفتنی باشد. لذا نیاز به ابزاری داریم که وابستگی‌های ممکن میان فاکتور‌ها را به حساب آورد و اندازه‌گیری نماید. دراین مقاله یک رویه الگوریتمیک مبتنی بر فرایند تحلیل شبکه‌ای بدین منظور ارائه می‌شود که می‌تواند حتی وقتی بین فاکتور‌های SWOT وابستگی وجود داشته باشد کار را به خوبی به پیش ببرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Analytical Network Process in SWOT (Case Study in Iran Insurance Company)

نویسندگان [English]

  • Saied Sehhat
  • Eisa Parizadi
چکیده [English]

Applying Analytical Network Process in SWOT ‌(Case Study in Iran Insurance Company)
SWOT analysis does not present an analytical technique for defining significance of recognized factors and assessment of different strategic alternatives. Thus it has several problems in factors assessment. AHP technique solves some of the problems but it is not efficient when the factors have interdependency because it assumes the factors are independent. This assumption is not acceptable in analysis of internal and external environment affects. Therefore a suitable technique is needed which is suggested in the current study. This technique can be useful specially when there is interdependency among the factors of SWOT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP and ANP
  • Multi Criteria Decision Making
  • strategic planning
  • SWOT analysis