جایابی بهینه مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی با استفاده از روش‌های ریاضی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این مقاله با هدف ارایه الگو و مدلی جهت مکان‎یابی مراکز فروش و خدمات پس از فروش شرکت تالیا انجام شده است. پژوهشگر از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با صاحب‎نظران و کارشناسان تالیا به شناسایی عوامل مؤثر در این رابطه پرداخته که شامل دو دسته شاخص و محدودیت هستند. دسته اول شامل شاخص‎های بازاریابی و مشتری مداری و دسته دوم مربوط به محدودیت‎های مالی و سرمایه‎گذاری و جغرافیایی است. در هر یک از مناطق 22 گانه شهر تهران نیز سه ملک با کاربری تجاری ـ اداری یعنی در مجموع 66 گزینه طی جستجو و جمع‎آوری اطلاعات و مصاحبه با کارشناسان سرمایه‎گذاری و مشاوران املاک انتخاب شد. از آنجا که انتخاب چند مرکز بهینه از میان 66 گزینه، با توجه به وجود دو دسته شاخص و محدودیت امکان‎پذیر نبود، از تلفیق دو مدل مقایسات زوجی- TOPSIS (مقایسات زوجی برای دست آوردن وزن شاخص‌ها) و برنامه‎ریزی صفر و یک به‎ترتیب برای عوامل دسته اول و دوم استفاده شده است. در نهایت 6 مرکز فروش و خدمات پس از فروش از میان این گزینه‎ها انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing Distribution Centers Location in Marketing Process through Mathematical Approach

نویسندگان [English]

  • Mansour Momeni 1
  • Ahmad Jafarnejad 1
  • Shokoofeh Sadeghi 2
چکیده [English]

This paper has been offered a technique for proper locating of Taliya Company’s sales shops and the supporting service centers. The researcher has discussed to know the related fundamental elements through library researches, interviews with Taliya professionals which are classified in two main categories of attributes and constraints. The attributes are consisting of marketing & customer’s satisfaction and constraints are regarding to the financial, commercial, and topological facilities. 66 cases are chosen to be studied containing three sales shops in each of 22 areas of Tehran. The cases were selected advised by out letting and real estate consultants. For selecting optimized centers, there was used the combined pair wise comparison and TOPSIS to calculate attributes weight. Then zero-one integer programming was used for optimized centers. Finally six shops have been selected as optimize centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • Pair-wise comparison
  • TOPSIS
  • Zero-One Integer Programming.