تحلیل دینامیکی مسئلۀ نوسان موجودی‎ها در زنجیرۀ‌ تأمین با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‎ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائل رایج در زنجیره‎های تأمین، نوسان موجودی‌ در طول زنجیره است که هزینه‎های اضافی را به سازمان‎های تولیدی تحمیل می‌کند، کاهش این هزینه‎ها می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری در تولید شود. در همین رابطه در این مقاله با به‌کارگیری روش پویایی‌شناسی سیستم‎ها به تحلیل دینامیکی مسئلۀ نوسان موجودی‎ها در زنجیرۀ تأمین شرکت ساپکو پرداخته می‌شود. به این منظور از اطلاعات موجود و مستند شرکت ساپکو در طول دورۀ شبیه‌سازی استفاده شده است. پویایی‌شناسی سیستم‎ها ابزار نیرومندی برای مدل‎سازی ساختارهای پیچیده‌ای همچون شبکه‎های زنجیرۀ ‌تأمین است و اطلاعات مفیدی درخصوص تعامل پارامترهای اصلی سیستم ارائه می‌کند. در این مقاله بر پایۀ اصول روش پویایی‎های سیستم، پس از بیان مسئلۀ نوسان‎های موجودی در زنجیرۀ تأمین، فرضیه‎های پویای به‎وجود آورندۀ مسئلۀ مد نظر تبیین شده؛ سپس مدل دینامیکی مربوط به مسئلۀ نوسان‎ها در زنجیرۀ‌ تأمین ارائه می‌شود. پس‌از حصول اطمینان از کارکرد مدل به‎واسطۀ اجرای آزمون‎های اعتبارسنجی، سه سیاست (اشتراک‎گذاری اطلاعات، استفاده از بافر موجودی و ترکیبی) به‎منظور بهبود رفتار نوسانی موجودی‎ها اتخاذ شده و تأثیر اجرای آنها بر رفتار مسئله‌ساز مدل دینامیکی مشاهده می‌شود. اجرای این سیاست‎ها موجب کاهش نوسان موجودی‎ها در زنجیرۀ تأمین مورد مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Analysis of Inventory Fluctuations in Supply Chain based on System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Masood Rabieh 1
  • Azizallah Yasoubi 2
1 Associate Prof., Faculty of Management and accounting, Shahid Beheshti University, , Iran
2 MSc. Student in Industrial management, Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti, , Iran.
چکیده [English]

One of the common problems in the supply chains is inventory fluctuation along the chain, which imposes additional costs to manufacturing organizations, therefore reducing these costs can increase productivity in production. In this regard, in this article, system dynamic methodology is used for dynamical analysis of fluctuation in Sapco’s supply chain; For this purpose, the available and documentary information of Sapco Corporation is used during the simulation period.SD is a powerful tool for modeling complex structures, such as supply chain networks and provides useful information on the interaction of the main system parameters. this article, based on principles of  system dynamics methodology, after presenting the problem of fluctuation in supply chain, dynamic hypothesis that cause problem are formed and then the dynamic model of fluctuation in supply chain are made. After ensuring performance of the model by dynamic models validation tests, three policies (information sharing policy, buffer inventory policy and combined policy) adopt to improve inventory oscillatory behavior and then the impact of implementation of these politics on problematic behavior of dynamic model was showed. The implementation of these policies has led to reduction in inventory fluctuations in the studied supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory fluctuation
  • Policy
  • simulation
  • Supply Chain
  • System Dynamics
خاتمی فیروزآبادی، ع.؛ الفت، ل.؛ امیری، م. و شریفی، ح. (1396). اولویت‌بندی پیشران‌های پیچیدگی زنجیرۀ تأمین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی فازی. فصلنامۀ مدیریت صنعتی، 9(1)، 102-79.
مدرس یزدی، م.؛ صفری، ح.؛ اژدری، ب. (1393). نگاشت ادراکی روابط علّی میان فعالیت‌های مدیریت زنجیرۀ ‌تأمین، توانمندسازها و عملکرد زنجیرۀ ‌تأمین با رویکرد فازی. فصلنامۀ مدیریت صنعتی، 6(3)، 634-615.
Anderson, E. G. Fine, C. H. & Parker, G. G. (1997). UpstreamVolatility in the Supply Chain: TheMachine Tool Industry as a CaseStudy, Austin (TX): Department of Management, University of Texas.
Barlas, Y. (2002). System dynamics: systemic feedback modeling for policy analysis in knowledge for sustainable development-an insight into the encyclopedia of life support systems. Paris, France, Oxford, UK: UNESCO Publishing-Eolss Publishers.
Dejonckheere, J., Disney, S. M., Lambrecht, M. R. & Towill, D.R. (2004). The Impact of Information Enrichment on the Bullwhip Effect in Supply Chains: a Control Engineering Perspective. European Journal of OperationalResearch, 153(3), 727-50.
Disney, S. M. & Towill, D. R. (2003). The Effect of Vendor Managed Inventory (VMI) Dynamics on the Bullwhip Effect in Supply Chains. International Journal of Production Economics, 85(2), 199-215.
Higuchi, T.D. & Troutt, M. (2004). Dynamic simulation of the supply chain for a short life cycle product-Lessons from the Tamagotchi case. Computers & Operations Research, 31)7), 1097-1114.
Hong-Minh, S., & Strohhecker, J. (2002). A system dynamics model for the UK private house building supply chain. Proceedings of the 20th International Conference of the System Dynamics Society, Palermo, Italy.
Hugos, M. (2003). Essentials of supply chain management. Wiley, Hoboken.
Khatami Firoozabadi, M,. Olfat, L., Amiri, M. & Sharifi, H. (2016). Prioritizing Supply Chain Complexity Drivers using Fuzzy Hierarchical Analytical Process. Journal of industrial management, 9(1), 79-102.
Lee, H., Padmanabhan, V. & Whang, S. (1997). Information transformation in a supply chain: the bullwhip effect. Management Science, 43(4), 546-580.
Mingers, J. (2004). Real-izing information systems: critical realism as an underpinning philosophy for information systems. Information and Organization, 14(2), 87–103.
Modarres Yazdi, M., Safari, H. & Ajdari, B. (2014). A cognitive map of causal relationship between supply chain management practices, supply chain enablers and supply chain performance: a fuzzy approach. Journal of industrial management, 6(3), 615-634.
Ozbayrak, M., Papadopoulou, C. & Akgun, M. (2007). Systems dynamics modeling of a manufacturing supply chain system, Simulation Modeling Practice and Theory, 15(10), 1338–1355.
Poles, P. & Cheong, F. (2008). Inventory Control In Closed Loop Supply Chain Using System Dynamics. Pmit University, School Of Business Information Technology.
Sterman, J. (2000). Business Dynamics: systems thinking and modeling for a complex world, McGraw-Hill, Boston.
Towill, D.R. (1996). Industrial dynamics modelling of supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 26(2), 23-42.
Yang, F., Zhang, B. & Su, Z. (2013). Analysis and Verification of Bullwhip Effect based on System Dynamics. Applied Mechanics and Materials, 340 (7), 312-319.
Yuan, X., Shen, L., & Ashayeri, J. (2010). Dynamic simulation assessment of collaboration strategies to manage demand in gap in high-tech product diffusion. Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 26(6), 647-657.