موازنه خط مونتاژ با رویکرد الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

چکیده

در هر فرآیند تولید تعدادی ماشین آلات و تجهیزات و همچنین میزان نسبتاً ثابتی از نیروی انسانی موجود است که جهت انجام عملیات تولید از آنها استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد با مشاهده نحوه کار یک فرآیند می‌توان دید که تعدادی از ماشین آلات، مشغول کار نیستند ولی تعداد دیگری از تجهیزات، یکسره مشغول بکار بوده و در جلوی آنها مقدار زیادی از قطعات ، آماده بسته شدن روی ماشین جهت انجام عملیات ساخت هستند و در مقابل تعدادی از کارگران به شدت مشغول کار می‌باشند و حجم قابل توجهی از کار انجام نشده، در کنار آنها انباشته گردیده است.وجود زمانهای بیکاری و یا وجود کار بیش از حد، یعنی نبود توازن و تعادل در فرآیند تولید، از جمله عواملی هستند که مشکلاتی را برای مدیریت سیستم ایجاد می‌کند. برای رفع این معضلات مدیر ناچار به ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود است. یکی از راهکارهایی که مدیر می‌تواند برای رفع مشکل عدم توازن و تعادل در فرآیند تولید از آن استفاده کند بحث موازنه و یا متعادل سازی خط تولید است. در این مقاله برای حل مسئله موازنه خط مونتاژ، از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. الگوریتم ارائه شده روش جدیدی را به هنگام انجام عملیات تقاطع و ترکیب کروموزوم‌ها ی والد جهت تولید فرزند و نیز ایجاد جهش در کروموزوم‌ها، ارائه می‌دهد. و در نهایت ،کارایی جواب‌های بدست آمده از روش الگوریتم ژنتیک با روش عددی مقایسه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Algorithms for Assembly Line Balancing Problem

چکیده [English]

There are some machineries and equipments as well as relatively fix amount of human resources involved in any production process. In many cases, by observing operational method of a process, one may see that some of these machineries are not working, but on the other hand, other equipments are continuously working, and many parts are set in front of them, waiting to be set up over machines to continue production procedure. Existence of non-working time as well as overload tasks, that means imbalance in production process, are among factors creating some problems for system’s management.One guideline that a manager may use to encounter imbalance problem of production process is assembly line balancing.In this thesis, genetic algorithm method is used to solve assembly line balance problem. This algorithm presents a new method during execution of crossover operation and combination of parent chromosomes in order to produce child and mutation building in chromosomes. Finally, efficiency of obtained answers by genetic algorithm is compared with numeric method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assembly Line Balancing
  • Crossover Operation
  • Genetic algorithm
  • mutation
  • Numeric Method