انتخاب مبادله‎ها به‎کمک مدل مبادله‎ای توسعه‎یافته از تحلیل پوششی داده‎ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکدۀ ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه ریاضی کاربردی، دانشکدۀ ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

تعیین مبادله­های تولیدی که نشان‎دهندۀ تغییراتِ شدنی و مشابه در تمام واحدهای تصمیم­گیرنده‎اند، همواره مسئله­ای مهم و چالش‎انگیز در مباحث تحلیل پوششی داده­ها (DEA) بوده است. موضوع این مقاله، انتخاب این مبادلات بر اساس ارزیابی خروجی از واحدهای تصمیم‎گیرنده است؛ به‎طوری که کارایی­های حاصل از واحدها در مدل DEA با این ارزیابی خروجی بیشترین همبستگی را داشته باشد. درواقع این مقاله، نظرهای کارشناسانه را که با عنوان مبادله به مدل اضافه می‎شود، غربال‎ می‎کند و فقط آنهایی را برمی‎گزیند که از دید ارزیابی خروجی، کارایی­های مناسبی به‎دست می‎دهند. در این راستا، مدلی با نام مدل مبادله­ای توسعه‎یافته از DEA موسوم به مدل GTDEA ارائه می‎شود که خروجی این مدل، ترکیبی بهینه از مجموعه مبادلات موجود است و بیشترین همبستگی را بین دو ارزیابی تکنیکی و خارجی نتیجه می‎دهد. در پایان، مدل پیشنهادی برای تقریب شاخص توسعۀ انسانی 47 کشور برتر جهان (از لحاظ این شاخص) به‎کار گرفته می­شود تا نتایج حاصل از این مدل در نمونۀ واقعی نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trade-Off Selection by Generalized Trade-Off Data Envelopment Analysis Model

نویسندگان [English]

  • Mohammd Reza Alirezaee 1
  • Mohammad Reza Rafiee Sani 2
1 Assistant Prof., School of Mathematics, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, School of Mathematics, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Determination of Trade-Off, which they are feasible and similar variations on all of Decision Making Units (DMU), is important issue in Data Envelopment Analysis (DEA). In this paper, we select these Trade-Offs based on an external evaluation of DMUs such that the correlation between external evaluation and technical evaluation resulted from DEA model is maximized. In fact, we sift the Trade-Offs and select only those of them that result higher correlation between external and technical evaluation of DMUs. We intruduce a generlized DEA models that it select combination of Trade-Offs for the purpose of maximizing between the two assessments. Finally, we show the result of this model in case study that it returns Human Development Index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • GTDEA Model
  • Trade-Off Selection
Alirezaee, M.R. & Boloori, F. (2012). Proportional production trade-offs in DEA, Asia-pacific journal of operational research, 29(6): 1317-1334.
Alirezaee, M.R., & Rafiee Sani, M.R. (2010). A Development on AHP/DEA Methodology for Ranking Decision Making Units. Journal of industrial management, 2(5): 83-102. (in Persian)
Bazaraa, M.S., Sherali, H.D., Shetty, C.M. (1993). Nonlinear Programming. John Wiley.
Edirisinghe, N.C.P. & Zhang, X. (2007). Generalized DEA model of fundamental analysis and its application to portfolio optimization, Journal of Banking and Finance, 31(11): 3311–3335.
Edirisinghe, N.C.P. & Zhang, X. (2008). Portfolio selection under DEA-based relative financial strength indicators: case of US industries, Journal of the Operational Research Society, 59(6): 842-856.
Edirisinghe, N.C.P. & Zhang, X. (2010). Input/output selection in DEA under expert information, with application to financial markets, European Journal of Operational Research, 207(3): 1669-1678.
Forsund, F.R. (2013). Weight restrictions in DEA: misplaced emphasis, Journal of Productivity Analysis, 40(3): 271–283.
Ghasemi, A. & Jahangard, E. (2011). The Investigation of Dimensional Efficiency for Branches of Maskan Bank in Resources Collection and Facilities Allocation: Approach of Super Efficiency Model with Weight Restrictions. Journal of industrial management, 3(6): 113-128. (in Persian)
Jafarian Moghaddam, A.R. & Ghasiri, K. (2010). Fuzzy Dynamic Multi-Objective Data Envelopment Analysis Model (FDM-DEA). Journal of industrial management, 2(4): 19-36. (in Persian)
Pahlavani, A. (2009). Investment Prioritization through Group Decision Making Method of Hierarchical TOPSIS in Fuzzy Environment. Journal of industrial management, 1(2): 35-45. (in Persian)
Podinovski, V.V. (2004). Production trade-offs and weight restrictions in data envelopment analysis. The Journal of the Operational Research Society, 55(4): 1311–1322.
Podinovski, V.V. (2006). Improving data envelopment analysis by the use of production trade-offs. The Journal of the Operational Research Society, 58(7): 1261–1270.
Podinovski, V.V. (2012). Weight Restrictions and Free Production in Data Envelopment Analysis.The Journal of the Operational Research Society, 61(2): 426–437.