اهداف و چشم انداز

حوزه­ های فعالیت نشریه مدیریت صنعتی

حوزه های اصلی

ردیف

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

1

مدیریت تولید و عملیات

Production and operation management

2

تحقیق در عملیات

Operation Research

3

تصمیم­‌گیری و حل مسئله

Decision making and Problem solving

حوزه های فرعی

4

مدل‎سازی ریاضی و آماری (قطعی، احتمالی و فازی)

Mathematic Modeling ( Exact, Probabilistic, Fuzzy)

5

تصمیم­‌گیری چند معیاره

Multi Criteria Decision Making

6

تحلیل­‌های فرا ابتکاری

Meta Heuristic Analytics

7

تحلیل پوششی داده­‌ها

Data Envelopment  Analysis

8

مبانی نظری تحقیق در عملیات، مدیریت عملیات و تصمیم‎‌گیری

Theoretical concept of Operation research, Operation management and Decision making

9

مدیریت پروژه

Project Management

10

مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت آماری

Quality Management and Statistical Quality Control

11

مدیریت نگهداری و تعمیرات

Preventive & Maintenance Management

12

اندازه­گیری کار و زمان

Time and Motion Study

13

مدیریت لجستیک و زنجیره‎ی تأمین

Supply Chain Management and Logistic

14

مدیریت تولید و موجودی

Production and Inventory  Management

15

مکان­یابی و استقرار

Location and Layout

16

مدیریت فرآیند

Business Process Management

17

مدیریت تکنولوژی

Technology  Management

18

ارزیابی عملکرد سازمان­‌ها با رویکرد کمی

Performance Management : Quantitative Approach

19

تحقیق در عملیات نرم

Soft OR

20

سیستم‌­های پویا و مدل­‌سازی سیستم­ها

System Dynamics and systems Modeling

21

مدیریت استراتژیک صنعتی و استراتژی‌های تولید

Industrial Strategic Management  and Operational Strategy