اهداف و چشم انداز

Operations Management

1-    مدیریت تولید و عملیات

Strategic management of operations

مدیریت استراتژیک تولید و عملیات

Operations planning

برنامه ریزی تولید و عملیات

The role of disruptive technologies on operations management

نقش فناوری های تحول آفرین درمدیریت تولید و عملیات

Design of smart factory

طراحی کارخانه هوشمند

Project management

مدیریت پروژه

Quality management

مدیریت کیفیت

Process management

مدیریت فرایند

Performance and productivity management

مدیریت عملکرد و بهره وری

Inventory management

مدیریت موجودی

Maintenance and reliability management

مدیریت نگهداری و قابلیت اطمینان

HSE

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

 

 

Operations research and

decision making

2-  تحقیق در عملیات و تصمیم گیری

Mathematical and statistical modeling

مدل سازی ریاضی و آماری

Soft operations research

تحقیق در عملیات نرم

Decision making techniques and applications

تکنیک های تصمیم گیری و کاربرد آنها

Modeling and analysis of dynamic Systems

مدل سازی و تحلیل سیستم های پویا

Mathematical optimization

بهینه سازی ریاضی

Industrial systems simulation

شبیه سازی در سیستم های صنعتی

Artificial intelligence and expert systems

هوش مصنوعی و سیستم های خبره

Uncertainty Modeling

مدل سازی در شرایط عدم اطمینان

 

Supply chain management and logistic

3- مدیریت زنجیره تامین و لجستیک

Smart supply chain management

مدیریت زنجیره تامین هوشمند

Sustainable supply chain management

مدیریت زنجیره تامین پایدار

Resilient supply chain management

مدیریت زنجیره تامین تاب آور

Lean and agile supply chain management

مدیریت زنجیره تامین ناب و چابک

Humanitarian supply chain management

مدیریت زنجیره تامین بشردوستانه

Service supply chain management

مدیریت زنجیره تامین خدمات

 

 

 

 

4-  مدیریت فناوری، نوآوری و سیاست گذاری علم و فناوری

Strategic management of technology and innovation

مدیریت استراتژیک فناوری و نوآوری

New product development management

مدیریت توسعه محصول جدید

Management of technological collaborations

مدیریت همکاری های فناورانه

Innovation and business ecosystems

اکوسیستم نوآوری و کسب و کار

Forecasting and technology evaluation

پیش بینی و ارزیابی فناوری

Technology commercialization

تجاری سازی فناوری

Intellectual property management

مدیریت حقوق مالکیت فکری

Valuation and financing of technology projects

ارزش گذاری و تامین مالی پروژه های توسعه فناوری

Innovation management systems

نظام های مدیریت نوآوری

Technology and innovation policies

سیاست های فناوری و نوآوری

Knowledge management and technological lear

مدیریت دانش و یادگیری فناورانه