اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

طاهر روشندل اربطانی

مدیریت رسانه، سیاست رسانه‌ای، استراتژی رسانه استاد مدیریت رسانه، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

management.ut.ac.ir/president
arbataniut.ac.ir
+982161117630
0000-0002-7826-9208

h-index: 10  

سردبیر

علی محقر

مهندسی صنایع استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/amohaghar/?lang=en-gb
amohagharut.ac.ir
+982161117742
0000-0002-9844-1714

h-index: 9  

دبیر تخصصی

محمدرضا صادقی مقدم

مدیریت صنعتی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/rezasadeghi/?lang=en-gb
rezasadeghiut.ac.ir
+982161117681
0000-0002-9584-581X

h-index: 6  

جلیل حیدری دهوئی

مدیریت صنعتی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/heidaryd/?lang=en-gb
heidarydut.ac.ir
02161117686
0000-0003-4037-6670

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

عادل آذر

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~azara
azaramodares.ac.ir
+982182883609

h-index: 18  

سید حسن قدسی‌پور

مهندسی صنایع استاد، گروه مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

industrial.aut.ac.ir/autcms/people/verticalPagesAjax/professorHomePage.htm?url=ghodsipo&depurl=industrial-engineering&lang=en&cid=366
ghodsypoaut.ac.ir
+982164545390

h-index: 21  

منصور مؤمنی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mmomeni/?lang=en-gb
mmomeniut.ac.ir
+982161117658

h-index: 15  

لعیا الفت

مدیریت صنعتی: مدیریت زنجیره تامین،تحقیق در عملیات،سیستم‌های مدیریت تولید ،برنامه ریزی تولید و موجودی،مدیریت پروژه،برون سپاری استاد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

simap.atu.ac.ir/cv/9693036/?lang=en-gb
layaolfatgmail.com

h-index: 13  

احمد جعفرنژاد چقوشی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

en.sakhtar.com/Person-8294
jafarnjdut.ac.ir
+982161117651

h-index: 10  

عزت‌اله اصغری‌زاده

مدیریت صنعتی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/asghari/?lang=en-gb
asghariut.ac.ir
+982161117655
0000-0001-7048-9065

h-index: 9  

بهروز دری نوکورانی

مدیریت صنایع دانشیار، گروه مدیرت صنایع، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

en.sakhtar.com/Person-5866
b-dorricc.sbu.ac.ir

h-index: 8  

نظام‌الدین فقیه

مدیریت مهندسی استاد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران.

nfaghihrose.shirazu.ac.ir

h-index: 5  

محمد مدرس یزدی

مهندسی صنایع، مهندسی،علوم کامپیوتر، مهندسی شیمی استاد، گروه مهندسی صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

ie.sharif.edu/en/faculty/modarres/index.html
modarressharif.edu
+98216616-5719

h-index: 3  

ویراستار انگلیسی

هانیه سادات جعفریه

مدیریت رسانه دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

haniyehjafariyehut.ac.ir

کارشناس نشریه

عاطفه فرزین

مدیریت اطلاعات، نمایه‌سازی نشریات کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

atefehfarzin73ut.ac.ir
02161117637
0000-0002-6008-1872

h-index: 1