بر اساس نویسندگان

آ

 • آبادی، فقیهه معین نجف [1]
 • آتش سوز، علی [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • آخوندزاده نوقابی، الهام [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد، گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • آذر، عادل [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • آذر، عادل [3] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • آذر، عادل [1]
 • آذر، عادل [1] استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذری، مریم [1] کارشناسی‌ارشد رشتۀ MBA، دانشکدۀ مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • آراستی، محمدرضا [1] دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف، تهران، ایران
 • آقایی، اصغر [1] استادیار دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران
 • آقایی، رضا [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرائی، سازمان مدیریت صنعتی، تهران، ایران
 • آقایی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • آقاجانی، حسنعلی [1] دانشیار دانشگاه مازندران، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، بابلسر، ایران
 • آقاجانی، حسنعلی [1] دانشیار مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • آقازاده، هاشم [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آقایی میبدی، لیلی [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تحقیق در عملیات، پردیس البرز، کرج، ایران

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثابت مطلق، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

 • زادبر، حسین [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زیارتی، کورش [1] استادیار بخش مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، ایران
 • زارع، زهرا [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر،ایران
 • زارعی، عظیم اله [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • زارعی، مصطفی [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • زارع احمدآبادی، حبیب [1] دانشگاه یزد
 • زارعیان، رحمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زارعیان، محمد [1] دانشگاه یزد
 • زارعی دودجی، ابوالقاسم [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • زارعی محمودآبادی، محمد [1] استادیار گروه مدیریت و علوم اقتصادی، دانشگاه آیت ا... حائری میبد، یزد، ایران
 • زارعی محمودآبادی، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • زاینده رودی، محسن [1] استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • زاینده رودی، محسن [1] 2. استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • زرین صدف، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، تهران، ایران
 • زمانیان، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
 • زنجانی، بهناز [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • زندی، شهلا [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • زندیه، مصطفی [1] دانشیار دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زندیه، مصطفی [1] دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زندیه، مصطفی [2] دانشیار، گروه مدیریت صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زندیه، مصطفی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زندیه، مصطفی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زندیه، مصطفی [1] دانشیار مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زنگویی نژاد، ابوذر [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • زنوز، رضا یوسفی [1]

س

 • سبحانی، زهرا [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
 • سپانلو، هادی [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، پردیس کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران.
 • سجادی، آیداسادات [1] کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • سجادی، سید مجتبی [1] استادیار، گروه کسب‎وکار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • سجادی، سید مجتبی [1] استادیار گروه کسب‎وکار جدید، دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سیدی، سیدحسین [1] دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • سیدی، سیدحسین [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • سید حسینی، سید محمد [1] استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • سید حسینی، سید محمد [1] استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • سرفراز، امیر همایون [1] ، استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
 • سرورخواه، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • سعادت نیا، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • سعیدی، آزیتا [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، تهران، ایران
 • سعیدی، پرویز [1] دانشیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول،ایران
 • سیف، یاسر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم،ایران
 • سقالرزاده، سمانه [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سلامی، هادی [1] کارشناس مهندسی سیستم‎ها و بهره‎وری شرکت بهره‎برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، شیراز، ایران
 • سلسبیل، مهسا [1] کارشناس ارشد، مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • سلطانی، بهزاد [1] دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
 • سلطان‌محمدی، ندا [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • سلیمانی دامنه، رضا [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، ایران.
 • سلیمی فرد، خداکرم [1] استادیار تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • سلیمی فرد، خداکرم [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • سلیمی فرد، خداکرم [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • سیم خواه، مسعود [1] دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • سمیعی، روح الله [1] استادیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
 • سنگبر، محمدعلی [1] دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • سهرابی، بابک [1] دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران
 • سوخکیان، محمدعلی [1]
 • سوخکیان، محمدعلی [1] استادیار بخش مدیریت و حسابداری، دانشگاه شیراز، ایران

ش

 • شاکری، فاطمه [1]
 • شامی زنجانی، مهدی [1] دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شاهبندرزاده، حمید [1] دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • شاه‎بندرزاده، حمید شاه‎بندرزاده [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران
 • شاه حسینی، محمدعلی [1] دانشیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شاهرودی، کامبیز [1] استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
 • شاهین، آرش [1] دانشیار، ‎گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، ایران
 • شاهین، آرش [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • شاهین، مهدی [1] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • شاوردی، مرضیه [1] دانشجوی دکتری، گروه سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • شجاعی، امیر عباس [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
 • شجاعی، پیام [1] دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • شجاعی، سامره [1] استادیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
 • شیخ، رضا [1] استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.
 • شیخ، رضا [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • شرافت، ابوالفضل [1] دکتری مدیریت صنعتی، مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، ، ایران
 • شریعت پناهی، سید مجید [1] استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • شریفی، حمید [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • شریفی، مریم [1] دانشگاه تهران
 • شریفی تهرانی، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • شریفی سلیم، علیرضا [1] دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شیرکوند، سعید [1] استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شعله، فریبا [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شفیعا، محمدعلی [1] دانشیار، فناوری صنعتی، دانشکدۀ مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • شفیعی کلیبری، سعید [1] کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور تبریز، تبریز، ایران
 • شفیعی نیک آبادی، محسن [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • شکوری، حامد [1] دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شکوری گنجوی، حامد [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکدة فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شکوری گنجوی، حامد [1] دانشیار دانشگاه تهران، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران
 • شکوری گنجوی، حامد [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شکوری گنجوی، حامد [1] دانشیار، مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، ایران
 • شکوری گنجوی، حامد [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شمسی گمچی، نفیسه [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • شهابی، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • شهابی حقیقی، سید حمیدرضا [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • شهانقی، کامران [1] استادیار، مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، دانشکدۀ مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • شهبازی، صادق [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شهبازی، میثم [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی و مالی، پردیس فارابی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شهریاری، حمید [1] دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • شهریاری، سلطانعلی [1] استادیار گروه مدیریت کسبوکار، دانشکدة مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • شهریاری، سلطانعلی [1] استادیار مدیریت کسب و کار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • شهریاری، سلطانعلی [1] دانشجوی دکترای مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شهرخی، محمود [1] استادیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • شهرخی، محمود [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

ص

ط

ظ

 • ظفری، نرجس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه امام خمینی قزوین، ایران

ع

 • عابدزاده، میرداود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • عادلی، مجید [1] دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عالی قدر، زهرا [1] مربی مؤسسۀ آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی ایوانکی، ایوانکی، ایران
 • عالم تبریز، اکبر [1] استاد گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عالم تبریز، اکبر [1] استاد، گروه مدیریت صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عالم تبریز، اکبر [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عالم تبریز، اکبر [1] دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • عالم تبریز، اکبر [1] دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عالم تبریز، اکبر [1] دانشگاه شهید بهشتی
 • عبادی ضیایی، علی [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عباسی، عباس [1] استادیار بخش مدیریت دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • عباسی، مهدی [1]
 • عباسیان، عزت الله [1] دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عباس نژاد، طیبه [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • عباس نژاد، طیبه [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • عبدی، فرید [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، ، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • عبداللهی، سیده مریم [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عبداله زاده، سهراب [1] استادیار مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران
 • عبدوس، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عتیقه چیان، آرزو [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عرب، علیرضا [1] دانشجوی دکتری تخصصی تحقیق در عملیات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عزیزی، جواد [1] کارشناس‎ارشد مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • عسکری فر، کاظم [1] دانشجوی دکتری مدیریت سیستم دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • عسگری، غلامرضا [1] استادیار دانشگاه صنعتی مالک‎اشتر، ایران.
 • عطایی، علیرضا [1] استادیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • عطافر، علی [1] استادیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عطایی قورتولمش، اصغر [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • عظیمی، پرهام [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
 • عظیمیان، میثم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، گروه مهندسی صنایع، اصفهان، ایران
 • علی احمدی، محمد هادی [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، ، ایران
 • علامه، غزاله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • علی پور جورشری، ارمغان [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • علیخانی، رضا [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • علی دادی تلخستانی، یاسر [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران
 • علی دوستی، علی [1] کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • علیدوست سراوانی، عاطفه [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • علیرضایی، محمدرضا [1] دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه ریاضی کاربردی، ایران
 • علیرضایی، محمدرضا [1] دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • علیرضایی، محمدرضا [1] استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • علیرضائی، محمدرضا [1] استادیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکدۀ ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • علیرضائی، محمدرضا [1] مدرس دانشگاه
 • علی زاده، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد واحد جنوب، تهران، ایران.
 • علیمحمدی، سعید [1] استادیار، گروه مهندسی منابع آب، دانشکدۀ مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • علی محمدلو، مسلم [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • علیمرادیان، نیما [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران
 • علی نسب ایمنی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران
 • علینقیان، مهدی [1] استادیار، دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • عمرانی، هاشم [1] استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران
 • عموجی، علی [1] دکتری مهندسی کامپیوتر (گرایش تجزیه و تحلیل سیستم‌ها)، دانشکدۀ مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • عموزاد، حنان [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عیوق، اشکان [1] استادیار مدیریت تولید و عملیات، مرکز مطالعات مدیریت ایران، تهران، ایران

غ

ف

ق

 • قاری زاده بیرق، رامین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران
 • قاسمی، احمد رضا [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
 • قاسمی، احمد رضا [1] استادیار مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری پردیس فارابی (قم)، دانشگاه تهران، ایران
 • قاسمی، روح اله [1] ، دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قاسمی، عبدالرسول [1] استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • قاسمی، محمدرضا [1] گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار، سبزوار، ایران
 • قاسمی، مژده [1] کارشناس‎ارشد حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران
 • قاسم نیا عربی، نرجس [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
 • قاسمیه، رحیم [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • قاضی میرسعید، سید محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • قیدرخلجانی، جعفر [1] استادیار گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • قصیری، کیوان [1] دانشگاه علم و صنعت ایران
 • قلاسی، فروغ [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • قلیزاده، محمدحسن [1] دانشیار گروه مدیریت دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • قندهاری، مریم [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

ک

 • کاشی، کاوه [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران
 • کاظمی، عالیه [1] استادیار دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کاظمی، عالیه [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • کاظمی، عالیه [1] استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کاظمی، عالیه [1] استادیار، مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران
 • کاظمی، عالیه [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کاظمی، عالیه [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کاظمی، عالیه [1] دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کاظمی، عالیه [1] دانشگاه تهراناستادیار مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کاظمی، مصطفی [1] استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کاظم اف، فاروق [1]
 • کاکوان، شایا [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • کاوندی، رضا [1]
 • کتابی، سعیده [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • کتابیان، حمید [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکدة صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • کرباسیان، مهدی [1] گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران
 • کردستانی، غلامرضا [1] دانشیار حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • کرمی، ابراهیم [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد ساوه)، ساوه، ایران
 • کریمی، آصف [1] استادیار، گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
 • کریمی، بهروز [1] هیت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت دانشگاه امیرکبیراستاد گروه تولید صنعتی، دانشکدة مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه امیرکبیر، ، ایران
 • کریمی، تورج [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
 • کریمی، تورج [1] دکتری تولید و عملیات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کریمی، فرحناز [1] کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، شرکت برق منطقه‌ای ، ایران
 • کریمی اصل، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • کریمی دستجردی، داود [2] دانشگاه تهران
 • کریمی گوارشکی، محمد حسین [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • کزازی، ابوالفضل [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • کسایی، مسعود [1] استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • کفائی، امید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • کلانتری، اسماعیل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران
 • کلانتری، اسماعیل [1] کارشناس ارشد کارآفرینی- کسب وکار جدید دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

گ

ل

 • لاهیجی، ساینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکدة مدیریت دانشگاه خوارزمی،تهران ، ایران
 • لطفی، حسین [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، بابلسر، ایران
 • لطفی، محمد مهدی [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، ایران
 • لورک زاده، فروزان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور مرکز شهرری

م

ن

 • نایب، سعید [1] دکترای اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران
 • نایب پور، حمید [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • ناجی عظیمی، زهرا [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • نازآبادی، محمدرضا [1]
 • ناظمی، شمس الدین [1] استاد گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نالچیگر، سروش [1] دانشکده مدیریت
 • نامداریان، لیلا [1] دانشجوی دکترای سیاست‎گذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • نبی زاده، آرش [1] گروه علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران
 • نجفی، امیرعباس [1] استادیار دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • نجفی، امیر عباس [1] دانشگاه آزاد- قزوین
 • نجفی، سید اسماعیل [1] استادیار مهندسی صنایع، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نجمی، محمد حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • نخعی، عیسی [1] استاد دانشکدۀ فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • نخعی، میثم [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت صنعتی،دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • نریمانی، فاطمه [1] کارشناس ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • نژاد فلاطوری مقدم، طه [1] کارشناسی‎ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • نشاط، نجمه [1] دانشگاه شریف
 • نصیری، آذر [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • نصراللهی، مهدی [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
 • نصراللهی، مهدی [1] ، استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • نصراللهی، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • نصراللهی، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ‌(ره)، قزوین، ایران
 • نصراللهی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نظری، محسن [1] دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران
 • نظری شیرکوهی، سلمان [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، ایران.
 • نیک بخت، محمدرضا [1] دانشگاه تهران
 • نیکوکار، غلامحسین [1] دانشیار مدیریت سیستم، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • نمازی، محمد [1] دانشگاه شیراز
 • نمازیان، علی [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نهاوندی، بیژن [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • نهاوندی، بیژن [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نهاوندی، بیژن [1] دکتری تخصصی مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • نهفتی کهنه، جمال [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • نهفتی کهنه، جمال [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • نوری، سیامک [1] دانشیار گروه مدیریت بهره‌وری، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • نورالسناء، رسول [1] استاد دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
 • نوروزی، رضا [1] دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
 • نوروزیان ریکنده، جابر [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت. دانشگاه تهران، تهران، ایران

و

ه

 • هاشمی، شیده سادات [1] دانشگاه علامه طباطبایی
 • هاشمی مجومرد، سید مجتبی [1] کارشناس‎ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • همایون فر، مهدی [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • همایون فر، مهدی [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
 • همت یار، شاهرخ [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • هوشمندی ماهر، مجید [1] دانش‌آموخته دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه‌ طباطبایی، تهران، ایران
 • هوشنگی، محسن [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

ی

 • یاری، بابک [1] پردیس دانشکده¬های فنی، دانشگاه تهران، ایران
 • یاکیده، کیخسرو [1] استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان رشت، ایران
 • یاکیده، کیخسرو [1] دکتری مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • یاکیده، کیخسرو [1] استادیار گروه مدیریت دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • یاکیده، کیخسرو [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • یاکیده، کیخسرو [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • یاکیده، کیخسرو [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • یزدانی، حمید رضا [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی و کسب‎وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • یزدانی، حمید رضا [1] دانشگاه تهران
 • یزدانی، نیما [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • یزدانیان، احمدرضا [1] استادیار، گروه ریاضیات مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • یعسوبی، عزیزالله [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • یعقوبی، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، ایران.
 • یعقوبی، سعید [1] استادیار دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • یعقوبی، سعید [1] استادیار گروه مهندسی سیستم، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • یعقوبی، سعید [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • یعقوبی، سعید [1] دانشیار، گروه مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
 • یوسفی، جواد [1] مربی گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • یوسفی، زیبا [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • یوسفی زنوز، رضا [1] دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تهران، ایران
 • یوسفی زنوز، رضا [1] استادیار گروه مدیریت فناوری و اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • یوسفلی، امیر [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • یوسفی هنومرور، احمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • یوسفی هنومرور، احمد [1] دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

T

 • Taghavi Fard، Mohammad Taghi [1] استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران