شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی نوآوری بازخدماتی(مورد مطالعه: بانک قوامین)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران

چکیده

هدف: ماهیت نوآوری ایجاد تغییر در محصولات یا خدمات و نیز تغییر در روش خلق و عرضه آنها، با هدف پاسخ‌گویی به بازارهای جدید و نیاز‌های متغیر مشتریان است. انجام این تغییرات به دیدن پیوندها، کشف فرصت‌ها و استفاده از آنها نیاز دارد. درک ماهیت نوآوری و اهمیت آن از موضوعات مهم و اساسی در عصر حاضر است. هدف این مقاله، شناسایی و رتبه‌بندی فاکتورهای مؤثر در پیاده‌سازی نوآوری بازخدماتی در بانک قوامین است.
روش: در این پژوهش از روش توصیفی ـ همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان بانک قوامین هستند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پنج پرسش‌نامه بر اساس متغیرهای تحقیق استفاده شده و پرسش‌نامه‌های تحقیق پس از تعیین روایی و پایایی در بین نمونه آماری توزیع شده‌اند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی مسیری ـ ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و برای وزن‌دهی آنها از روش آنتروپی شانون استفاده شده است.
یافته‌ها: مدل به‌کارگرفته‌شده نشان می‌دهد که پیاده‌سازی نوآوری بازخدماتی، به عوامل منابع، سازمانی، محیطی و تعاملی وابسته است.
نتیجه‌گیری: به‌علت بیشترین تأثیرپذیری از عامل منابع خارجی، بانک قوامین باید تمرکز خود را در توسعه تکنولوژی و مدل‌های کسب‌وکار مرتبط با خدمات الکترونیک، افزایش دهد. در این راستا، سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری متقابل با شرکت‌های تکنولوژی مالی می‌تواند عرصه جدیدی در نوآوری رقم بزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Effective Factors in the Implementation of Open Service Innovation (Case Study: Ghavamin Bank)

نویسندگان [English]

  • Farshad Faezy razi 1
  • Nima Alimoradiyan 2
1 Assistant Prof., Department of Industrial Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 MSc., Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The nature of innovation generates changes in products or services, as well as changes in their production and supply, with the aim of meeting the needs of new markets and customers’ changing needs. Making these changes requires looking at links, discovering opportunities, and using them. Understanding the nature of innovation and its importance are among crucial and fundamental issues in the present era. The purpose of this paper is to identify and rank effective factors in the implementation of open service innovation in Ghavamin Bank.
Methods: In this research, descriptive-correlation method has been used. The statistical population of this research includes the experts of Ghavamin Bank. In order to collect data, five questionnaires were used based on the research variables. The research questionnaires were distributed after the affirmation of validity and reliability.In order to analyze the data, structural equation modeling approach was used based on partial least squares. And also, Shannon Entropy method has been used in order to wight the data.
Results: The applied model showed that the implementation of open service innovation depends on resources, organizational, environmental and interactive factors, where the resource factor has the most impact.
Conclusion: Due to the high effects of external resources, Ghavamin Bank should increase its focus on the development of technology and business models related to electronic services. In this regard, joint ventures and partnerships with fintech companies can create a new field of innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation implementation
  • Open innovation
  • Organizational
  • Environmental
  • Interactive
آقازاده، هاشم؛ محمدی، میثم؛ زادبر، حسین (1398). شناسایی و مقایسه اولویت خدمات تجاری‌سازی مورد نیاز برای شرکت‌های رشدی و توسعه‌ای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. مدیریت صنعتی، 10(4)، 525-550.
ابوجعفری، روح اله؛ الهی، شعبان؛ پیغامی، عادل؛ یاوری، کاظم (1392). چارچوب مفهومی تحلیل بین سیستمی هولونیک: مطالعه نظری رابطه نظام مالی و نظام نوآوری. مدیریت نوآوری، 2(3)، 99-124.
اکبری، مرتضی؛ ایمانی، صاحب؛ محمودی، رویا؛ عابدی، هدی؛ طلوع اصل، هادی (1397). اثرهای ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان، نوآوری و ارزشآفرینی،۶ (۱۲)، 1-20.
پارسافرد، محمدرضا؛ شیرکوند، سعید؛ تهرانی، رضا؛ میرلوحی، سیدمجتبی (1398). رتبه‌بندی اعتباری مستقل بانک‎های کشور. مدیریت صنعتی، 10(4)، 575-606.
پرهیزکار، محمد مهدی؛ فروزنده دهکردی، لطف اله؛ جوکار، علی اکبر؛ درینی، ولی محمد (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت نشر کشور. مطالعات مدیریت صنعتی، 11(31)، 101-125.
حاتمی خواه، سعیده (۱۳۹۶). بررسی میزان تطابق اکوسیستم بانکداری باز ایران با دستورالعمل PSD2. هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت. تهران، پژوهشکده پولی و بانکی.
خسروپور، حسین؛ فیضی، کامران؛ طبائیان، سید کمال (1392). بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سازوکار به‌کارگیری رویکرد نوآوریِ باز در صنعت هوایی ایران. مدیریت نوآوری، 2(4)، 1-26.
دربندی، سمانه؛ صدیقه، خورشید (۱۳۸۸). رویکرد نوآوری باز و نقش آن در توسعه نوآوری. دومین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران. تهران، پژوهشکده علوم خلاقیت شناسی، نوآوری و TRIZ.
رادفر، رضا؛ خمسه، عباس (1387). بررسی تأثیرات جهانی شدن R&D بر توسعه فناوری و نوآوری. نشریهرشد فناوری، 4(16)، 33-46.
رجایی پور، سعید؛ چوپانی، حیدر؛ زارع خلیلی، مجتبی؛ غلامزاده، حجت؛ کاظم‎پور، مریم (1392). نقش سرمایه اجتماعی در گرایش به نوآوری کارکنان در شرکت سهامی بیمه معلم، فرایند مدیریت و توسعه، 1(83)، 161-190.
رحمانیان، سعید؛ نصر، مهدی (1389). مدل واسطه‌ای شبکه‌ای برای نوآوری باز در SMEها. مدیریت تکنولوژی ایران، 4، 144-195.
رزمی، جعفر؛ حیدریه، سیدعبدالله؛ شهابی، علی (1393). توسعه مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران (پژوهشی پیرامون بانک رفاه). مدیریت صنعتی، 6(3)، 471-490.
رمضان‎پور نرگسی، قاسم؛ داوری، علی؛ افراسیابی، راحله؛ زرگران یزد، بهار (1393). بررسی تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم). مدیریت توسعه فناوری، 2(2)، 29-46.
زنجیرچی، سید محمود؛ جلیلیان، نگار؛ معین‎زاده، محمدمهدی (1397). ارائه مدل جامع از عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز با رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری (مورد مطالعه: دانشگاه یزد). آموزش عالی، 11(41)، 137-166.
شهریاری، سلطانعلی؛ لاهیجی، ساینا (1396). ارزیابی کارایی نظام ملی نوآوری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای. مدیریت صنعتی، 9(3)، 455-474.
صدر، محمد جواد؛ انصاری، سید رضا (1394). تأثیر نوآوری باز و ناپایداری‌های فناورانه برعملکرد نوآوری در راستای کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های دانش‌بنیان (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری شیخ بهایی واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان). بهبود مدیریت، 9(27).
عبداالله زاده، غلامحسین؛ جزینی، افشین؛ شریف‎زاده، محمدشریف (1393). عوامل مؤثر بر عملیاتی شدن ایده‌های کسب‌وکار (مورد: کارآموزان پایگاه‎های آموزش روستایی استان اصفهان). فصل‌نامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،3(9)، 111-129.
فضلی، صفر؛ امین افشار، زهرا (1395). بررسی نقش مستقیم محرک‌های زنجیره تأمین و نقش تعدیل‎گری فرهنگ سازمانی در بهبود عملکرد زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی استان قزوین). مطالعات مدیریت صنعتی، 41، 109-136.
لطیفی، زهرا (۱۳۹۷). شناسایی و جانمایی مؤلفه‌های استراتژیک در مدل کسب‌وکار بانکداری باز. بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع: اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی.
فرزادفر، رامین؛ غلامرضاتبار دیوکلائی، زهرا (۱۳۹۱). مثلث تعامل مدیریت تکنولوژی مدیریت دانش و مدیریت نوآوری. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش‌بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
مشایخ، جواد؛ طباطبائیان، سید حبیب‌اله؛ امیری، مقصود؛ مهرداد شکریه، محمود (1395). تأثیر عوامل زمینه‌ای بیرونی بر اتخاذ نوآوری باز با تأکید بر ویژگی‌های بخش: شواهدی از شرکت‌های بخش مواد پیشرفته در ایران. مدیریت نوآوری، 5(2)، 1-31.
منطقی، منوچهر؛ ثاقبی سعیدی، فاطمه (1392). مدل‌های کسب‌وکار؛ مبانی، ارزیابی، نوآوری. نشریه رشد فناوری، 9(25)، 39-51.
میرفخرالدینی، سید حیدر؛ دست‌رنج، میثم؛ کریمی تکلو، سلیم (1394). طراحی مدل مفهومی برای توسعه نوآوری باز در پارک‌های علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 8(3)، 71-98.
کرمی‎پور، آزیتا؛ ژولی، دومینیک؛ بولی، وینسنت (1393). عوامل سازمانی مؤثر بر انتخاب روش دستیابی به فناوری در سازمان‌های فناوری‎محور ایران. مدیریت توسعه فناوری، 2(2)، 107-135.
کلانتری، اسماعیل؛ چرختاب مقدم، جهانشاه (1394). شناسایی و رتبه‌بندی ملاحظات صنعت و فناوری در انتقال فناوری‌های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری (TRLs). مدیریت صنعتی، 7(1)، 107-124.
علیزاده، سید محمود؛ فرقانی اوزرودی، محمدباقر؛ طبائیان، سید احمد (1393). ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران. مطالعات مدیریت ورزشی، 6(24)، 75-88.
قناد، فاطمه (1389). حمایت از مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی. حقوق اسلامی، 7(27)، 169-197.
هاشمی، سید حامد؛ اکرادی، احسان؛ یوسفی، مینو (1395). بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی. مطالعات دانششناسی، 2(8)، 1-20.
هاشمی دهقی، زهرا (1393). نوآوری باز و ضرورت پیاده‌سازی آن در سازمان‌ها. نشریه صنعت و دانشگاه، ۷ (۲۵)، 25-34.
 
References
Aas, T. H. (2016). Open Service Innovation: The Case of Tourism Firms in Scandinavia. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 12(2), 53-76.
Abdollahzadeh, G., Jazini, A., Sharifzadeh, M. S. (2014). Influential factors related to practicality of entrepreneurial ideas Case: internships practitioners involved in rural education bases in Isfahan Province. Quarterly journal of space economics and rural development, 3(9), 111-129. (in Persian)
Aboojafari, R., Elahi, S., Paighami, A., Yavari, K. (2013). A Conceptual Framework for Holonic Inter-System Analysis: A Theoretical Study of the Relationship between Financial and Innovation Systems. Innovation Management Journal, 2(3), 99-124. (in Persian)
Aghazadeh, H., Mohammadi, M., Zadbar, H. (2019). Identifying and Comparing the Priority of Commercialization Services Required for Growing and Developing Companies Based in Tehran University Science and Technology Park. Industrial Management Journal, 10(4), 525-550.
(in Persian)
Akbari, M., Imani, S., Mahmoudi, R., Abedi, H., Tolu Asl, H. (2018). Effects of Network Structure, Knowledge Stock and Absorptive Capacity on Innovative Performance of Knowledge- Based Companies. Innovation and entrepreneurship, (12),1-20. (in Persian)
Alizadeh, S. M., Forghni Ozrudi, M. B., & Tabaeian, A. (2014). Relationship of Organizational Culture and Creativity of Physical Education Manager & Teacher's Aspect in Mazandaran Province Education. Journal of Research in Sports Sciences, 6(24), 75-88. (in Persian)
Amato, S., Vinzi, V. & Tenenhaus, M. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling. Oral Communication to PLS Club France. Proceedings of the XLII SIS scientific meeting, 739-742.
Asikainen, A. L., & Mangiarotti, G. (2017). Open innovation and growth in IT sector. Service Business, Springer; Pan-Pacific Business Association, 11(1), 45-68.
Bénézech, D. (2012). The Open Innovation model: some issues regarding its internal Consistency. Journal of Innovation Economics & Management, 10(2), 145-165.
Ben-Roy, D., Pi-Wen, Y., & Madsen, J .(2016). Exploring the relationship among human resource flexibility, organizational innovation and adaptability culture. Chinese Management Studies, 4(10), 233-254.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modelling. In G. A. Marcoulides (Ed.), Modern methods for business research (295–336). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
Cleveland, S., Mitkova, L., & Castro Gonçalves, L. (2015). Knowledge Flow in the Open Innovation Model: The Effects of ICT Capacities and Open Innovation Practices on Knowledge Streams. SoutheastCon 2015, Fort Lauderdale, 1-2.
Darbandi, S., & Khorshid S. (2009). Open Innovation Approach and Its Role in the Development of Innovation. Second National Conference on Creativity, TRIZ, Engineering and Management of Innovation, Tehran, Institute of Criticism, Innovation. (in Persian)
Farzadfar, R., Gholamrzad Bardiukalei, Z., (2012).Triangle Interaction of KM Technology Management and Innovation Management. National Conference on Entrepreneurship and Knowledge Management, Babolsar, North Korean Research Company. (in Persian)
Fazli, S., Amin Afshar, Z. (2016). Investigating the Direct Role of Supply Chain Drivers and Moderating Role of Organizational Culture on Improving Supply Chain Performance (The Case: Manufacturing Companies of Qazvin Province). Industrial Management Studies, 14(41), 109-136. (in Persian)
Ghannad, F. (2011). Protection of Intellectual Property in the Context of Electronic Exchanges. Islamic Law, 7(27), 169-197. (in Persian)
Hakkim, R. P., & Heidrick, T. R. (2008). Open Innovation in the Energy Sector. PICMET. IEEE Global Engineering Education Conference, 6(2), 144-176.
Hashemi Dehaghi, Z. (2015). Open innovation and its necessity in organizations. Journal of Industry and University, 7(25), 25-34. (in Persian)
Hashemi, S. H., Ekradi, E., Yousefi, M. (2016). A Survey of the Effect of Knowledge Manangement on Human Resource and Organizational Innovation. Journal of Knowledge Studies, 2(8), 1-20.
(in Persian)
Hatamyakh, S. 2017. Investigating the Compliance Rate of Open Banking Ecosystem of Iran with PSD2 Instruction. Seventh National Conference on Electronic Banking and Payment Systems, Tehran, Banking and Monetary Research Center. (in Persian)
Kalantari, E., Charkhtab Moghadam, J. (2015). Identifying and ranking the industry and technology considerations affecting transfer of high technologies at various Technology Readiness Levels (TRLs). Industrial Management Journal, 7(1), 107-124. (in Persian)
Karamipour, A., Jolly, D., & Boly, V. (2014). Firm- related Determinants of Technology Sourcing Modes in Iranian Technology Intensive Firms. Journal of Technology Development Management, 2(2), 107-135. (in Persian)
Khosropour, H., Feizi, K., Tabaian, S. (2014). Reviewing and Rating Factors Affecting the Mechanism of Open Innovation Approach in Iran's Aviation Industry. Innovation Management Journal, 2(4), 1-26. (in Persian)
Cleveland, S., Mitkova, L., & Gonçalves, L. C. (2015, April). Knowledge flow in the open innovation model the effects of ICT capacities and open innovation practices on knowledge streams. In SoutheastCon 2015 (pp. 1-2). IEEE.
Latifi, Z. (2018). Identifying and Locating Strategic Components in the Open Banking Business Model. Twenty-eighth Annual Conferences on Monetary and Monetary Policy: Subject: Structural Reforms for Financial Stability, Tehran, Monetary and Banking Research Institute. (in Persian)
Manteghi, M., & Sa'adi, F. (2013). Business models; foundations, evaluations, innovations. Journal of Technology Development, 9 (25), 39-51. (in Persian)
Mashayekh, J., Tabatabaeian, S., Amiri, M., Shokrieh, M. (2016). The Impact of External Contextual Factors on Open Innovation Adoption with an Emphasis on Sectorial Characteristics: Evidences from Iran's Advanced Materials Firms. Innovation Management Journal, 5(2), 1-31. (in Persian)
Mirfakhredini, S. H., Dastranj, M., & Karimi Takalo, S. (2015). Designing Conceptual Model for the Development of Open Innovation in Science and Technology Parks Using Factor Analysis'. Journal Management System, 8(27), 71-98. (in Persian)
Mitchell, D., & Coles, C. ( 2003). The ultimate competitive advantage of continuing business model innovation. Journal of Business Strategy, 24(5), 15–21.
Munkongsujarit, S., & Srivannaboon, S. (2011) Key success factors for open innovation intermediaries for SMEs: A case study of iTAP in Thailand, Proceedings of PICMET '11. Technology Management in the Energy Smart World (PICMET), 1-8.
Parhizkar, M. M., Jokar, A. A., Darini, V. M. (2014). Identification of factors influencing on organizational innovation based on open innovation paradigm: case study, publication industry. Journal of Industrial Management Studies, 11(31), 101-125. (in Persian)
Parsafard, M., Shirkavand,S., Tehrani, R., Mirlohi, S. (2019).Standalone Credit Rating of the Country's Banks. Industrial Management Journal, 10(4), 575-606.(in Persian)
Radfar, R., Khamseh, A. (2008). Investigating the Effects of R&D Globalization In Innovation And Technology Development. Journal of Roshd-e-Fanavari, 4(16), 33-46. (in Persian)
Rahmanian, S., Nasr, M. (2010). An Interactive Networking Model for Open Innovation in SMEs. Fourth Conference on Technology Management, Tehran, Iran Technology Management Association 4, 144-195. (in Persian)
Ramezanpour Nargesi, Q., Davari, A., Afrasiabi, R., Zargaran Yazd, Bahar. (2014). Investigating the Impact of Internal and External Factors on Open Innovation (Case Study: Research Centers of the Ministry of Industry and Science). Quarterly Journal of Technology Development Management, 2 (2), 29-46. (in Persian)
Razmi, J., Heydaeriyeh, S., Shahabi, A. (2014). Development of technology acceptance model in Iranian banking (Case study: Refah Bank of Semnan province). Industrial Management Journal, 6(3), 471-490.
Sadr, M. J., Ansari S. R. (2015). The effect of open innovation and technological instabilities on innovation performance in order to gain competitive advantage in knowledge based companies (Case study: Companies based in Sheikh Bahai Science and Technology Park located in Isfahan Science and Research Township). Journal of Management Improvement, 9(27). (in Persian)
Shahriari, S., Lahiji, S. (2017). Performance Evaluation of the National Innovation Systems by Network Data Envelopment Analysis. Industrial Management Journal, 9(3), 455-474.
Spithoven, A., Vanhaverbeke, W., & Roijakkers, N. (2012). Open innovation practices In SMEs and large enterprises. Small Business Economic, Springer, 41(3), 537-562.
Valmohammadi, C. (2017). Customer relationship management: Innovation and performance. International Journal of Innovation Science, 9(4), 374-395.
Wang, Y., & Zhou, Z. (2012). Can open innovation approach be applied by latecomer firms in emerging countries? Journal of Knowledge-based Innovation in China, 4(3), 163-173.
Wang, Y., Vanhaverbeke, W., & Roijakkers, N. (2012). Exploring the impact of open innovation on national systems of innovation — A theoretical analysis. Technological Forecasting and Social Change, 79(3), 419-428.
Witell, L., Gebauer, H., Jaakkola, E., Hammedi, W., Patricio, L., & Perks, H. (2017). A bricolage perspective on service innovation. Journal of Business Research, 79, 290-298.
Zanjirchi, S., Jalilian, N., Moeinzadeh, M. (2018). Presenting a Comprehensive Model on Factors Affecting the Success of Open Innovation in terms of Interpretive-Structural Modeling Approach in Yazd University. Higher Education Letter, 11(41), 137-166. (in Persian)
Zhang, Y. Huang, M. & Hao, D. (2010). Notice of Retraction Knowledge capacity and the process types of open innovation. International Conference on Information, Networking and Automation (ICINA), Kunming, 196-199.