بررسی بنیان‌های روش‌شناختی تحقیق در عملیات در قالب ساختار قیاس‌های حملی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 575-600

10.22059/imj.2017.50691

مهناز حسین زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ مجتبی امیری


رتبه‌بندی اعتباری مستقل بانک‎های کشور

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 575-606

10.22059/imj.2018.262015.1007461

محمدرضا پارسافرد؛ سعید شیرکوند؛ رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی


ترسیم روابط علت و معلولی در خلال زمان در نقشه استراتژی پویا

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 685-707

10.22059/imj.2014.51986

مجتبی اکبریان؛ سید اسماعیل نجفی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ رضا توکلی مقدم


مدل‌سازی کیفی مزیت رقابتی در صنایع مبتنی بر فن‌آوری‌های پیشرفته*

دوره 1، شماره 3، 1388

محمود صارمی؛ سید محمود حسینی؛ علی محقر؛ علی حیدری


اولویت‌بندی پیشران‌های پیچیدگی زنجیرۀ تأمین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی فازی

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 79-102

10.22059/imj.2017.232896.1007229

سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ حمید شریفی


به‎کارگیری مهندسی ارزش با رویکرد MADM فازی در بهبود عملکرد پروژه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 81-98

اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا منیری


ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی BSC، AHP و TOPSIS

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 81-100

10.22059/imj.2013.35684

میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ معصومه راجی؛ محمود خواجه‌پور


توسعه‌ای بر روش AHP / DEA برای رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیرنده

دوره 2، شماره 2، مهر 1389، صفحه 83-184

محمدرضا علیرضایی؛ محمد رضا رفیعی ثانی


پیش‎بینی زمان پروژه از طریق طول زمان کسب‎شده و مدیریت ریسک

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 217-240

10.22059/imj.2016.60656

اکبر عالم تبریز؛ فرنوش خالدیان؛ مصطفی مهدی پور