شناسایی موانع و راهکارهای بهبود سیستم کارآفرینی زنان با استفاده از رویکردهای تحقیق در عملیات سخت و نرم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه زنان در زمینۀ کسبوکار نقش مهمی دارند و کارآفرینی در رشد اقتصادی کشورها سهم بسزایی دارد. در ایران نهاد یا سازمان دولتی مختص کارآفرینی و کارآفرینان وجود ندارد و فقط در برخی از وزارتخانه­‌ها و نهادهای دولتی، حمایت‌­های محدودی از خوداشتغالی می­شود. این حمایت­ها عمومی است و زنان نیز همچون مردان در حد امکان از آن بهره‌مند می‌­شوند و برای زنان کارآفرین برنامۀ ویژهای وجود ندارد. علاوه بر این مشکلات زیادی وجود دارد که مانع پیشرفت کارآفرینی زنان می­شود. هدف از این تحقیق شناسایی موانع توسعۀ کارآفرینی زنان در ایران با رویکرد کل­نگر و در نظر گرفتن جهان­بینی کلیۀ افراد درگیر در این سیستم، رسم شبکۀ­ موانع کارآفرینی و تعیین کلیدی­ترین عوامل در ارتباط با سایر موانع است. در این رابطه از روش­شناسی سیستم­های نرم برای شناسایی ذی­نفعان سیستم و موانع توسعۀ کارآفرینی زنان و از رویکرد تحلیل شبکه­های اجتماعی، برای ترسیم شبکۀ روابط میان این موانع و مشخص کردن کلیدی­ترین موانع استفاده شده است. در نهایت مدل مفهومی راهکارهای سیستمی برای بهبود وضعیت سیستم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Barriers and Strategies to Improve Women's Entrepreneurship System Using Hard and soft Operation Research Methodologies

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Hosseinzadeh 1
  • Aliyeh Kazemi 2
1 Assistant Prof.Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, women play an important role in business. In addition, entrepreneurship has a significant role in economic growth of countries. There is not any governmental agency or institute dedicated to entrepreneurship and entrepreneurs in Iran. There are only some governmental agencies and departments in the ministries supporting self-employment to some extent. These supports are public for both men and women and there are not any especial plans for female entrepreneurs. Moreover, there are lots of barriers that restrict women's entrepreneurship progress. The aims of this research are identification of women's entrepreneurship development barriers in Iran based on a holistic approach and regarding worldview of all those involved in the system, formulation of entrepreneurship barriers network and identification of key factors relating to the other barriers. In this regard, soft systems methodology has been used to identify the stockholders in the system and to identify barriers of women's entrepreneurship development. Social network analysis has also been used to map the relationships network among these barriers and to identify the key barriers. Finally, the conceptual model of systematic strategies was proposed to help improve the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship development barriers
  • Social network analysis
  • Soft systems methodology
  • Women’s entrepreneurship
آراستی، ز. (1385). زنان کارآفرین ایرانی و ساختارهای فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر در ایجاد کسب‎وکارهای زنانه. پژوهشزنان، 14(1/2)، 120-93.
 اسبقی، م. (1385). کارآفرینی زنان موانع و مشکلات. قابل دسترس در   http://www.jobportal.ir      
 پایگاه تحلیل خبری خانواده و زنان (1396). قابل دسترس در http://mehrkhane.com/fa/news
 جواهری، ف.؛ قضاوتی، س. (1383)، موانع کارآفرینی زنان: بررسی تأثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران. جامعه­شناسی ایران، 5(2)، 178- 161.
چراتیان، ا.؛ قربانی، س. (1393)، تحلیل آثار سیاست­های پولی و مالی بر کارآفرینی (با تأکید بر بخش زنان). توسعۀ کارآفرینی، 7(4)، 793- 773.
حسین­زاده، م.؛ مهرگان، م.ر.؛ امیری، م. (1395). بررسی بنیان‌های روش‌شناختی تحقیق در عملیات در قالب ساختار قیاس‌های حملی. نشریۀ مدیریت صنعتی، 8(4)، 600- 575.
صابر، ف. (1381). راه­های توسعۀ کارآفرینی زنان در ایران. مؤسسۀ انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
قادرمرزی، ح.؛ جمشیدی، ع.؛ جمینی، د.؛ نظری ­سرمازه، ح. (1394)، شناسایی موانع توسعۀ کارآفرینی زنان روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان شلیل ـ شهرستان اردل. فصلنامۀ برنامه­ریزی منطقه­ای، (17)، 117- 103.
قربانی­پور، خ.؛ صابری، ز. (1391). کارآفرینی زنان فارغ­التحصیل؛ موانع و چالش­ها. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسبوکارهای دانش­بنیان، دانشگاه مازندران.
قمبرعلی، ر.؛ رستمی، ف. (1394). شناسایی مشکلات زنان کارآفرین استان کرمانشاه. نشریۀ کارآفرینی در کشاورزی، 2 (1)، 16-1.
گلرد، پ. (1384)، عوامل مؤثر در توسعۀ کارآفرینی زنان ایرانی. پژوهش زنان، 3 (1)، 123- 101.
مهرگان، م.؛ حسین­زاده، م. (1396). مبانی نظری تحقیق در عملیات، نشر کتاب دانشگاهی.
میرغفوری، ح.؛ صیادی­ تورانلو، ح.؛ طاهری­دمنه، م. (1388)، تبیین و تحلیل موانع مؤثر بر کارآفرینی زنان: مطالعۀ موردی استان یزد. پژوهشنامۀ مدیریت تحول، (2)،64- 47.
نوروزی، م.؛ سریع­القلم، ن. (1388). کارآفرینی دانشگاهی: شناسایی موانع کارفرینی دانشگاهی و راهکارهای تقویت آن. اولین کنفرانس مدیریت اجرایی، تهران.
وزارت تعاون، کار و ورفاه اجتماعی (1395). قابل دسترس در                             www.cspf.ir
یاسوری، م.؛ باسط­قرشی، م.؛ وطن­خواه، ژ. (1394). تحلیل موانع و راهکارهای توسعۀ کارآفرینی زنان روستایی دهستان گوراب پس فومن. پژوهش­های روستایی، 6(2)، 342- 323.
یوسف­پور، م.؛ حسین­زاده، م.؛ حسین­زاده، ح.؛ طالب­نژاد، س.ر.؛ اکبری، ی. (1391). بررسی عوامل کارآفرینی زنان در توسعۀ اقتصادی کشور ایران. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش­بنیان.
References
Arasti, Z. (2006). Iranian Women Entrepreneurs: The Effective Socio Cultural Structures of Business Start-up. Women in development and politics, 4(1,2): 93-120. (in Persian)
Asbaghi, M. (2006). Women's entrepreneurship: obstacles and problems. Available in: http://www.jobportal.ir. (in Persian)
Brush, J. G. (1986). Entrepreneurship. John Wiley and Sons.
Brush, G., Hisrich, R. (2000). Womenowned Businesses, An Exploratory Study Comparing factors Addecting Performance, Rise business Research Institute for small & Emerging Business.
Cheratian, I., Ghorbani, S. (2015). Analysis the Effects of Fiscal and Monetary Policies on Entrepreneurship (With Focus on Women). Journal of Entrepreneurship Development, 26, 773-793. (in Persian)
Family and Women’s Analytical Database, http://mehrkhane.com/fa/news, (2017). (in Persian)
Ghadermarzi, H., Jamshidi, A., Jamini, D., Nazri. S, H. (2005), Identification Hampering Factors Affecting Development of Rural Women's (Case Study: Shalil Villages- Ardal Township). Journal of Zonal Planing, 17, 103-117.
(in Persian)
Ghambarali, R., Rostami, F. (2005), Identifying Challenges Faced by Women Entrepreneurs of Kermanshah Province. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 2(1), 1-17. (in Persian)
Civil Servants Pension Organization (C.S.P.O). (2016). Available in:  www.cspf.ir. (in Persian)
Golrad, P. (2005). Factors Affecting Iranian Women Entrepreneurship, Women in Development & Politics, 3(1), 101-123. (in Persian)
Ghorbanipour, Y., Saberi, Z. (2013). Entrepreneurship of women graduates: obstacles and challenges. National Conference on Entrepreneurship and Knowledge Based Business Management. (in Persian)
Holland, P.W., Leinhardt, S. (1979). Perspectives on social network research, Pittsburgh, Pennsylvani.

Hosseinzadeh, M., Mehregan M.R., Amiri, M. (2017). Investigating the methodological foundations of Operations Research in the form of the categorical syllogism. Journal of Industrial Management, 8(4), 575- 600.
(in Persian)

Javaheri, F., Ghezavati, S. (2004), Barriers to women's entrepreneurship: The effect of gender inequality on women's entrepreneurship in Iran. Iranian Journal of Sociology, 5(2), 161-178. (in Persian)
Kenis, P., Schneider, V. (1991). Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical Toolbox. In: B. Marin & R. Mayntz (eds.), Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations, Campus Verlag/Westview Press, Frankfurt.
Mehregan, MR., Hosseinzadeh, M. (2017). Theoretical Foundations of Operations Research, Nashre Ketab Daneshgahi. (in Persian)
Mirghafoori, H., Sayyadi. T, H., Taheri, H. (2009), Investigating the barriers of women's entrepreneurship in Iran Society (Case: the women entrepreneurs of Yazd province). Transformation Managemet Journal, 1(2), 47-64.
(in Persian)
Norouzi, M.R., Sariolghalam, N. (2009). Academic Entrepreneurship: Identifying barriers for academic entrepreneurship and the ways to strengthen it. The first Conference on Executive Management. Tehran. Iran. (in Persian)
Orban, M. (2001). Women business owners in France: the issue of financing discrimination. Journal of Small Business Management, 39(1), 95-102.
Parkhe, A., Wasserman, S., Ralson, D.A. (2006). New Frontiers in Network Theory Development. The Academy of Management Review, 31, 560-568.
Saber, F. (2002). The ways of women's entrepreneurship in Iran. Institute of intellectuals' publications and women's studies. (in Persian)
Yasouri, M., Ghorashi, M., Vatankhah. K, Z. (2015), Analysis of barriers and solutions to the development of rural women's entrepreneurship in Gurabpass Rular, Foman. Journal of Rural Research, 6(2), 323-342. (in Persian)
Yousefpour, M., Hosseinzadeh, H., Hosseinzadeh, H., Talebnezhad, R., Akbari, Y. (2013), Evaluation of women's entrepreneurship in the economic development of Iran. National Conference on Entrepreneurship and Knowledge Based Business Management. (in Persian)