شناسایی اولویت های رقابتی و تعیین رابطة آن با مزیت های رقابتی منبع محور (مطالعة موردی: شرکت های مستقر در شهرک صنعتی رشت)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

: با توجه به تغییرات گسترده در بازارهای جهانی و داخلی، حفظ مزیت­های رقابتی برای شرکت­های تولیدی بسیار دشوار شده است. یکی از عوامل اساسی که تأثیر زیادی بر حفظ مزیت­های رقابتی این بنگاه­ها دارد، داشتن تصویری شفاف از اولویت­های رقابتی شرکت است. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت اولویت­های رقابتی با توجه به شرایط جدید رقابتی و همچنین بررسی تأثیر این اولویت­ها بر مزیت­های رقابتی منبع‎محور است. این مقاله پس از معرفی رویکردهای مختلف تدوین راهبرد، به معرفی رویکرد منبع‎محور، یعنی رویکرد مد نظر مقاله می­پردازد. به‎منظور آزمون فرضیه‎ها، نظرهای 142 نفر از مدیران شرکت­های صنعتی شهرک صنعتی رشت، در قالب پرسشنامه جمع‎آوری شد. به‎کمک روش­های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، تجزیه‎وتحلیل­ها انجام گرفت. درنهایت هشت عامل کیفیت، هزینه، تحویل، انعطاف‎پذیری، حفاظت از محیط زیست، نوآوری، دانش فنی و تمرکز بر مشتری، اولویت­های رقابتی تأثیرگذار بر مزیت­های رقابتی شناخته شدند. در این میان مؤلفه‎های تمرکز بر مشتری و هزینه، به‎ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در کسب مزیت­های رقابتی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the strategic priorities and their relationship with resource based competitive advantages (Case Study: Firms in Rasht industrial complex)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Ramezanian 1
  • Mohsen Akbari 1
  • Mohammad Esmailzadeh 2
1 Assistant Prof., Faculty of Literature and Human sciences, Guilan University, Rasht, Iran
2 MSc. Student, Industrial Management, Faculty of Literature and Human Science, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

With the rapid changes in international environments, it's very hard to sustain the corporate competitive advantage. Knowing the competitive priorities leads the managers to a better understanding of corporate strategies in the future. The globalization pressure and the rapid changes in local markets have affected the firms' competitive advantages. Having a clear understanding of competitive priorities can help manufacturing firms sustain their competitive advantage. Basing the Resource Based View (RBV), as the foundations of competitive advantages, this paper collects data through questionnaire filled in by 142 managers of manufacturing firms in Rasht industrial complex. Applying EFA and CFA, 8 factors are distinguished as the strategic priorities which effect competitive advantages of these firms including quality, cost, delivery, flexibility, environmental preservation, innovation, technical knowledge and customer focus. Customer centricity had the highest and cost had the lowest effect on achieving competitive advantage among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Advantage
  • resource based view
  • strategic priorities
Awwad, A. S. & Bin Talal, A. H. (2008). The link between competitive priorities and competitive advantage.Production and Operations Management Society 19th Annual Conference, POMS, La Jolla, California, USA May 9 to May 12, 1-39.
Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Managemen, 17(1): 99-120.
Cardy, R. L. & Selvarajan, T. T. (2006). Competencies: Alternative frameworks for competitive. Business Horizon, 49(3): 235-245.
Diaz-Garrido, E., Martín-Peña, M. L. & Garcia-Muina, F. (2007). Structural and Infrastructural Practices as Elements of Content Operations Strategy. The Effect of Firm Competitiveness. International Journal of Production Research, 45(9): 2119-2140.
Díaz-Garrido, E., Martín-Peña, M. L. & Sánchez-López, J. M. (2011). Competitive priorities in operations: Development of an indicator of strategic position. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 4(1): 118-125.
Garvin, D. A. (1987). Competing on the eight dimensions of quality. Harvard Business Review, 65(6): 101-109.
Grant,‎ R. M. (1991). the resource based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. california management rewiew, 33(3): 114-135.
Griffiths, G. H. & Finlay, P. N. (2004). IS-enabled sustainable competitive advantage in financial services, retailing and manufacturing. Journal of Strategic Information Systems,13(1): 29-59.
Hair. J. F., Anaderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C. (1998). multivariate data analysis. prentice hall, London.
Hitt, M. A., Ireland, R. D. & Hoskisson, R. E. (2005). Strategic management: Competitiveness and Glonalization. 6th ed., Versailles, KY: South-Western.
Juran, J. M. (1974). Quality control handbook, London: McGraw-Hill.
Kaleka, A. (2002). Resources and capabilities driving competitive advantage in export markets: guidelines for industrial exporters. Industrial Marketing Management, 31(3): 273-283.
Kazan, H. M., Ozer, G. & Cetin, A. T. (2006). Insight from research: the effect of manufacturing strategies on financial performance. Measuring Business Excellence, 10(1): 14-26.
Leong, G. K.,‎ Snyder, D. L. & Ward, P. T. (1990). Research in the process of manufacturing strategy. Omega, 18(2):109-122.
Mandelbaum, M. (1978). Flexibility in decision making: An exploration and unification. PhD thesis, Department of Industrial Engineering, University of Toronto, Toronto.
Morgan, N. A.,‎ Kaleka, A. & Katsikeas, C. S. (2004). Antecedents of export venture performance: A theoretical model and empirical assessment. Journal of Marketing, 68(1): 90-108.
Nakane, J. & Hall, R.W. (1991). Holonic manufacturing: Flexibility-the competitive battle in the 1990s. Production Planning and Control, 2(1): 2-13.
Navarro A., Losada F.,‎ Ruzo, E. & Díez, J. A. (2010). Implications of perceived competitive advantages, adaptation of marketing tactics and export commitment on export performance. Journal of World Business, 45(1): 49-58.
Parajogo, D. (2007). The relationship between competitive strategies and product quality, Industrial Management & Data Systems, 107(1): 69-83.
Phusavat, K. & Kanchana, R. (2007). Competitive priorities of manufacturing firms in Thailand. Industrial Management and Data Systems, 7(7): 979-996.
Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques forAnalyzing Industries and Competitors. The Free Press, New York, NY.
Skinner, W. (1969). Manufacturing Missing Link in Corporate Strategy. Harvard Business Review, 47: 136-145.
Teece, D. J., Pisano, G. & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7): 509-533.
Wheel wright, S.C. (1984). Manufacturing strategy: defining the missing link. Strategic management, 5(1): 77-91.
Zhao, X., Hoi, J., Yeung, Y., Zhou, Q. (2002). Competitive priorities of enterprises in mainland China. Journal of Total Quality Management,13 (3): 285-300.