رتبه‌بندی اعتباری مستقل بانک‎های کشور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، رتبه‌بندی اعتباری مستقل بانک‎ها از منظر سپرده‌گذاران (ذی‎نفعان خارجی بانک) در راستای ایفای تعهد آنهاست.
روش: برای تحقق این هدف، با استفاده از مدل‌های رتبه‌بندی مؤسسه‎های مرجع و سیستم رتبه‌بندی کملز (کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، مدیریت، سودآوری، نقدینگی، حساسیت)، شاخص‌های رتبه‌بندی شناسایی شدند، سپس از طریق روش دلفی فازی به تعیین شاخص‌های رتبه‌بندی اقدام شد و با استفاده از روش پرامته (روش ساختاریافته رتبه‌بندی ترجیحی برای غنی‎سازی ارزیابی‌ها) بانک‎ها رتبه‌بندی شدند.
یافته‎ها: در نهایت، پس از انتخاب 32 شاخص بر اساس نتایج روش دلفی فازی، با توجه به نظر خبرگان وزن زیرمعیارها یکسان در نظر گرفته شد. نمونه پژوهش، 21 بانک دارای مجوز از بانک مرکزی ایران و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در بازه زمانی 1391 تا 1395 است.
نتیجه‎گیری: با توجه به نتایج پژوهش، از میان بانک‎های بررسی‎شده کشور، بانک خاورمیانه از نظر رتبه اعتباری در جایگاه نخست و بانک آینده در جایگاه آخر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standalone Credit Rating of the Country's Banks

نویسندگان [English]

  • M.Reza Parsafard 1
  • Saed shirkavand 2
  • Reza Tehrani 3
  • S.Mojtaba Mirlohi 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Financial Management, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Department of Financial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Prof., Department of Financial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Department of Financial Management, Faculty of Industrial Engineering & Management, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research is to assess the standalone credit rating of banks from the perspective of depositors (bank's external stakeholders) to fulfill their commitments.
Methods: For this purpose, using ranking models of the standard grand agencies and the CAMELS (Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity and Sensitivity) rating system, the ranking indexes were identified, and then applying a fuzzy Delphi method the ranking indices were determined and the banks were rated using the PROMETHEE method (Preference Ranking Organization Method for Enrichment of Evaluations).
Results: Finally, 32 indicators were selected based on the results of the fuzzy Delphi method and according to experts, the weights of the sub-criteria were considered the same. The Banks, which are used as samples in this research, include  21 banks with permission from the central bank of Iran and accepted in the Tehran Stock Exchange and Over-The-Counter Market of Iran. The banks were evaluated based on their activities  from 2012 to 2016.
Conclusion: Based on the rating outcome, Khavaremiane Bank is considered with the highest credit rank, and the Ayande bank is in the worst situation (the least credit rank) among these banks.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stand-alone Credit Rating
  • PROMETHEE
  • Banking Industry
  • Fuzzy Delphi Method
آقایی، رضا؛ آقایی، اصغر؛ محمد حسینی ناجی‎زاده، رامین (2015). شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کلیدی مؤثر بر نگهداری و تعمیرات چابک با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی (مطالعۀ موردی: صنعت خودروسازی ایران). نشریه مدیریت صنعتی، 7(4)، 641-672.‎
احمدی، پرویز و حاج محمدحسینی، مارال (1393). رتبه‌بندی عملکرد بانک‌های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی FANP و معیارهای تصمیم‎گیری چند شاخصه بر اساس کارت امتیازی متوازن. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 5(18)، 57-79.
ارضاء، امیرحسین؛ قاسم پور، شیوا. (1396). رتبه‎بندی بانک‎های خصوصی ایران بر اساس مدل کملز با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی و آراس. راهبرد مدیریت مالی، 5(3)، 99-118.
اصغرپور، محمدجواد (1394). تصمیم‌گیری‌های چند معیاره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
بارگاهی، مهدی (1393). استفاده از شاخص‎های مالی برای رتبه‎بندی بانک‎های خصوصی ایران. (پایان‎نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.  
بختیاری، اسحاق (1395). ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی بانک‌ها با استفاده از تکنیک‌های MCDM مطالعه موردی: بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های تخصصی دولتی. (پایان‎نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه خوارزمی.  
حسن قاسمی جلیل؛ کاظمی، عالیه و حسین زاده، مهناز (2016). گسترش عملکرد کیفیت (QFD) با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی فازی. نشریه مدیریت صنعتی، 8(2)، 241-262.‎
خنیفر، حسین؛ بزاز، زینب؛ تهرانی، رضا؛ محقق‌نیا، محمدجواد (1394). بررسی و مقایسه عملکرد بانک‎های دولتی و خصوصی بر اساس مدل CAMEL. مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(2)، 437-461.
فیضی، عمار و سلوکدار، علیرضا (1393). ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن ـ تاپسیس فازی (FTOPSIS-BSC). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 5(20)، 57-78.
 
References
Abdallah, W. (2013). The impact of financial and non-financial measures on banks’ financial strength ratings: The case of the Middle East. University of Salford.
Aghaee, R., Aghaee, A. & Najizadeh, R.M.H. (2015). Key effective factors on Agile Maintenance in vehicle industry using fuzzy Delphi method and Fuzzy DEMATEL. Industrial Management Journal, 7(4), p. 641-672. (in Persian)
Ahmadi, P., Hajmohamadhoseini, M. (2014). Ranking the performance of private banks accepted in TSE using the FANP combined approach and multi-indicator decision-making criteria based on a balanced scorecard. Quarterly Journal of financial Engineering and security management, 5(18), 57-79. (in Persian)
Asgharpour, M. J. (2015). Multiple Criteria Decision Making. Tehran, University of Tehran press. 
(in Persian)
Bakhtiari, E. (2016). Performance Evaluation and Bank Ranking Using MCDM Techniques Case Study: Government Commercial Banks and government specialized bank. Master of Economy.Kharazmi University. Tehran.(in Persian)
Bargahi, M. (2014). Using Financial Indicators to Rating Private Iranian Banks. Master of Economy. Islamic Azad University Central Tehran Branch. Tehran. (in Persian)
Bātrâncea, I., Bātrâncea, M., Popa, A. & Țiplea, A. (2012). A Model of Rating for Banks in Romania. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series,21 (1).
Bătrâncea, I., Găban, L., & Rus, I. (2016). Modalities of ahahsaah2 Banking Ratings Measurement. Revista Economica, 68(4).
Behzadian, M., Kazemzadeh, R. B., Albadvi, A., & Aghdasi, M. (2010). PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodologies and applications. European Journal of Operational Research, 200(1), 198-215.
Bellotti, T., Matousek, R., & Stewart, C. (2011). Are rating agencies’ assignments opaque? Evidence from international banks. Expert Systems with Applications, 38(4), 4206-4214.
Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). Investments, 10e: McGraw-Hill Education.
Brans, J.-P., Vincke, P., & Mareschal, B. (1986). How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method. European Journal of Operational Research, 24(2), 228-238.
Caporale, G. M., Matousek, R., & Stewart, C. (2012). Ratings assignments: Lessons from international banks. Journal of International Money and Finance, 31(6), 1593-1606.
Cheng, C.-H., & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European Journal of Operational Research, 142(1), 174-186.
Chou, T.-Y., Lin, W.-T., Lin, C.-Y., Chou, W.-C., & Huang, P.-H. (2004). Application of the PROMETHEE technique to determine depression outlet location and flow direction in DEM. Journal of Hydrology, 287(1-4), 49-61.
Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. Handbook of mixed methods in social and behavioral research.
Dao, B. T., & Pham, H. (2015). Credit Rating and Default Probabilities of Vietnamese Commercial Banks.
Datta, R. K. (2012). CAMELS Rating System Analysis of Bangladesh Bank in Accordance with BRAC Bank Limited.
Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2010). A multicriteria decision support system for bank rating. Decision support systems, 50(1), 55-63.
Erza, AH., Ghasempour, SH. (2017). Ranking the Iranian Private Banks through CAMELS Framework by Integrating AHP and ARAS Method. Quarterly Journal of financial Strategy, 5(3), 99-118.
(in Persian)
Estrella, A. (2000). Credit ratings and complementary sources of credit quality information.
Estrella, A., Park, S., & Peristiani, S. (2002). Capital ratios and credit ratings as predictors of bank failures. WP, Federal Reserve Bank of New York.
Ferri, G., Liu, L.-G., & Majnoni, G. (2001). The role of rating agency assessments in less developed countries: Impact of the proposed Basel guidelines. Journal of Banking & Finance, 25(1), 115-148.
Feyzi, A. Soloukdar, A. (2014). Banking Industry Performance Evaluation with Combined Fuzzy-Topsis balanced Scorecard (FTOPSIS-BSC). Journal Of Fanancial Engineering And Portfolio Management. 5(20), 57-78. (in Persian)
Ganguin, B., & Bilardello, J. (2004). Standard & Poor's Fundamentals of Corporate Credit Analysis: McGraw Hill Professional.
Gharakhani, M. Ghazanfari Nasrabad, M. (2015). Evaluation of Financial Performance and Ranking of Selected Banks in Iran Using CAMEL Ranking System Indices and SAW Multi-Criteria Decision Making. Quarterly Journal of Development of Monetary and Banking Management, 3(6), 84-110.(in Persian)
Gilliams, S., Raymaekers, D., Muys, B., & Van Orshoven, J. (2005). Comparing multiple criteria decision methods to extend a geographical information system on afforestation. Computers and electronics in agriculture, 49(1), 142-158.
Godlewski, C. J. (2007). Are Ratings Consistent with Default Probabilities?: Empirical Evidence on Banks in Emerging Market Economies. Emerging Markets Finance and Trade, 43(4), 5-23.
Gogas, P., Papadimitriou, T., & Agrapetidou, A. (2014). Forecasting bank credit ratings. The Journal of Risk Finance, 15(2), 195-209.
Goswami, S., & Chakrabarti, A. (2012). Quartile clustering: A quartile based technique for generating meaningful clusters. arXiv preprint arXiv:1203.4157.
Goumas, M., & Lygerou, V. (2000). An extension of the PROMETHEE method for decision making in fuzzy environment: Ranking of alternative energy exploitation projects. European Journal of Operational Research, 123(3), 606-613.
Hammer, P. L., Kogan, A., & Lejeune, M. A. (2007). Reverse-engineering banks’ financial strength ratings using logical analysis of data. Rutgers Center for OR.
Hammer, P. L., Kogan, A., & Lejeune, M. A. (2012). A logical analysis of banks’ financial strength ratings. Expert Systems with Applications, 39(9), 7808-7821.
Hasan Ghasemy, J., Kazemi, A., Hoseinzadeh, M. (2016). Quality Function Deployment by Using Fuzzy Linear Programming Model. Industrial Management Journal, 8(2), 241-262. (in Persian)
Hemraj, M. (2015). Credit Rating Agencies: Self-regulation, Statutory Regulation and Case Law Regulation in the United States and European Union: Springer.
Hsu, Y.-L., Lee, C.-H., & Kreng, V. B. (2010). The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection. Expert Systems with Applications, 37(1), 419-425.
Huang, Z., Chen, H., Hsu, C.-J., Chen, W.-H., & Wu, S. (2004). Credit rating analysis with support vector machines and neural networks: a market comparative study. Decision support systems, 37(4), 543-558.
Hwang, C.-L., & Lin, M.-J. (2012). Group decision making under multiple criteria: methods and applications (Vol. 281): Springer Science & Business Media.
Ishikawa, A., Amagasa, M., Shiga, T., Tomizawa, G., Tatsuta, R., & Mieno, H. (1993). The max-min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration. Fuzzy sets and systems, 55(3), 241-253.
Kazemizade, G. Alimohamadiasl, E. nazari, R. (2016). Evaluation of Private Banks Listed in the Stock Exchange Using the BSC Model and Fuzzy MADM Techniques. Scientific Journal Management System, 9(36), 163-186.(in Persian)
Khanifar, B., Tehrni, R., Mohagheghnia, M.J. (2015). Review and compare the performance of public and private banks based on the CAMEL model. Management of organizational culture. 13(2), 436-461.(in Persian)
Klir, G., & Yuan, B. (1995). Fuzzy sets and fuzzy logic (Vol. 4): Prentice hall New Jersey.
Kruck, A. (2011). Private ratings, public regulations: credit rating agencies and global financial governance: Springer.
Laruccia, E., & Revoltella, D. (2000). Banking Systems Stability in Developing and Transition Economies: An Analisys of the Determinants of Moodys Bank Financial Strength Rating: Banca commerciale italiana.
Ma, Z., Shao, C., Ma, S., & Ye, Z. (2011). Constructing road safety performance indicators using Fuzzy Delphi Method and Grey Delphi Method. Expert Systems with Applications, 38(3), 1509-1514.
Maher, J. J., & Sen, T. K. (1997). Predicting bond ratings using neural networks: a comparison with logistic regression. Intelligent systems in accounting, finance and management, 6(1), 59-72.
Mahmoud, M. R., & Garcia, L. A. (2000). Comparison of different multicriteria evaluation methods for the Red Bluff diversion dam. Environmental Modelling & Software, 15(5), 471-478.
Mattarocci, G. (2013). The independence of credit rating agencies: How business models and regulators interact: Academic Press.
Momeni, M., Sharifisalim, A. (2015). MADM Models and Softwares. Tehran. (in Persian)
Morgan, D. P. (2002). Rating banks: Risk and uncertainty in an opaque industry. American Economic Review, 92(4), 874-888.
Murray, T. J., Pipino, L. L., & van Gigch, J. P. (1985). A pilot study of fuzzy set modification of Delphi. Human Systems Management, 5(1), 76-80.
Nasrollahi, M. (2015). Evaluating and ranking construction projects contractors using F-PROMETHEE (Case study: Mehr Housing Project of Hashtgerd New Town). Industrial Management Journal, 7(1), 175-188.
Nickell, P., Perraudin, W., & Varotto, S. (2000). Stability of rating transitions. Journal of Banking & Finance, 24(1), 203-227.
Packer, F., & Tarashev, N. A. (2011). Rating methodologies for banks. BIS Quarterly Review, Available in: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1106f.pdf.
Pasiouras, F., Gaganis, C., & Doumpos, M. (2007). A multicriteria discrimination approach for the credit rating of Asian banks. Annals of Finance, 3(3), 351-367.
Pasiouras, F., Gaganis, C., & Zopounidis, C. (2006). The impact of bank regulations, supervision, market structure, and bank characteristics on individual bank ratings: A cross-country analysis. Review of Quantitative Finance and Accounting, 27(4), 403-438.
Poon, W. P., & Firth, M. (2005). Are unsolicited credit ratings lower? International evidence from bank ratings. Journal of Business Finance & Accounting, 32(9‐10), 1741-1771.
Poon, W. P., Firth, M., & Fung, H.-G. (1999). A multivariate analysis of the determinants of Moody’s bank financial strength ratings. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 9(3), 267-283.
Ramezani, S. M., & Khorashadizadeh, M. (2017). A Model to Evaluate and Predict the Financial Soundness of selected Banks in Iran: Using CAMELS Rating System. 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 25(82), 43-78.(in Persian)
Scalet, S., & Kelly, T. F. (2012). The ethics of credit rating agencies: What happened and the way forward. Journal of business ethics, 111(4), 477-490.
Schroeder, S. K. (2015). Public Credit Rating Agencies: Increasing Capital Investment and Lending Stability in Volatile Markets: Springer.
Salimi, M., Jafari, A., Hanafizade, P. (2017). A Model for Assessing the Financial Strength of the Iranian Banks. Quarterly Journal of financial Strategy. 5(2), 101-133.(in Persian)
Salimi, M. J., Ebrahimi Sarvolia, M. H., & Ghasempour, S. (2017). Developing a model for rating of Iranian banks based on soundness. Financial Research Journal, 18(4), 653-674.(in Persian)
Securities, & Commission, E. (2003). Report on the role and function of credit rating agencies in the operation of the securities markets. As required by Section, 702.
Shen, C.-H., Huang, Y.-L., & Hasan, I. (2012). Asymmetric benchmarking in bank credit rating. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 22(1), 171-193.
Seraj, S. Taheri, M. (2013). Banking Supervision, Based on an Early Warning System, Using CAMEL Ratios and a Logit Model. Journaal of Mounetary & Banking Research, 4(12), 45-70.(in Persian)
Sinclair, T. J. (2014). The new masters of capital: American bond rating agencies and the politics of creditworthiness: Cornell University Press.
Sogules, I. W., & Nkoro, E. (2016). Bank Credits and Performance of Agricultural and Manufacturing Sectors in Nigeria, 1970-2013. Business, Management and Economics Research, 2(5), 90-95.
Tabakis, E., & Vinci, A. (2002). Analysing and combining multiple credit assessments of financial institutions. Working Paper, no. 123.
Vantieghem, J., Van Laere, E., & Baesens, B. (2013). The difference between Moody's and S&P bank ratings: is discretion in the rating process causing a split? RMI Working Paper No. 12/05.
Wacker, J. G. (1998). A definition of theory: research guidelines for different theory-building research methods in operations management. Journal of operations management, 16(4), 361-385.
Williams, G., Alsakka, R., & Ap Gwilym, O. (2013). The impact of sovereign rating actions on bank ratings in emerging markets. Journal of Banking & Finance, 37(2), 563-577.