شناسایی و اولویت‌بندی عوامل نهادی مؤثر بر انتخاب راهبرد تجاری‎سازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران با قرار گرفتن در جایگاه داوزدهم دنیا در تولید دانش نانو  می­تواند جایگاه مناسبی را در تجاری­سازی و تولید ثروت از فناوری نانو کسب کند. این پژوهش به دنبال شناسایی و اولویت­بندی عوامل نهادی مؤثر بر انتخاب راهبرد تجاری‎سازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده­ها آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان متخصص و در بخش کمی شرکت­های فعال فناوری نانو است. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسش‎نامه و روش تحلیل داده­ها در بخش کیفی، کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمی، تحلیل عاملی تأییدی و مقایسه زوجی است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که شش عامل نهادی بر انتخاب راهبرد تجاری‎سازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو در ایران مؤثرند که به ترتیب اولویت عبارت از سابقه و قراردادهای دانشگاه، فرهنگ دانشگاه، نهادهای حمایت کننده، اهداف و مأموریت دانشگاه، سرمایه اجتماعی دانشگاه و سیاست­های دانشگاه است. این شش بُعد در قالب 20 جزء فرعی شناسایی و اولویت‎بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritization Institutional Factors Influencing on Choosing Academic Researches Commercialization Strategies in Nanotechnology

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Kalantari 1
  • Mohammadreza Meygoon Poori 2
1 M.S. Student, Faculty of Entrepreneurship, Tehran University, Iran.
2 Assistant Prof., Faculty of Entrepreneurship, Tehran University, Iran.
چکیده [English]

Locating in the world’s twelfth position in nano-science production, Islamic Republic of Iran can achieve a suitable place in the commercialization and wealth creation of nanotechnology. This research aims to identify and prioritize institutional factors influence choosing of academic researches commercialization strategy in nanotechnology. This research is applicable from purpose point of view and is qualitative - quantitative from point of data collection. The statistical population of the qualitative research part are academic experts and of quantitative part are companies active in nanotechnology. Data collection was conducted through interviews in qualitative part and through questionnaire in quantitative part, and also data analysis methods were primary, open, axial and selective coding in qualitative part and confirmatory factor analysis and paired comparison in quantitative part. The findings show that six institutional factors affect choosing academic research commercialization strategies for nanotechnology in Iran which are history background and contracts of university, university culture, supporting institutions, university goals and missions, university’s social capital and university policies in priority order. The six factors have been identified and prioritized in 20 sub-factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Factors
  • Identification and Prioritization
  • Academic Research Commercialization Strategy
  • Nanotechnology
بندریان، رضا (1388)، "بازاریابی و تجاری­سازی فناوری­های جدید: مراحل، عوامل تسهیل­کننده و کلیدی موفقیت"، فصلنامه تخصصی رشد فناوری، شماره 19.
بندریان، رضا و موسایی، احمد (1388)، "بهره­گیری از صنایع موجود راه­حلی برای تسهیل تجاری­سازی"، فصلنامه­ی علمی-ترویجی رشد فناوری، شماره 18.
داوری، علی، (1391)، دوره آموزشی نرم­افزار Smart PLS، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
راهبرد آینده، (1384)، راهبرد ده ساله­ی توسعه­ی فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران، ستاد ویژه­ی توسعه­ی فناوری نانو.
ستاد توسعه فناوری نانو (1390)، چهارمین جشنواره فناوری نانو.
ستاد توسعه فناوری نانو، (1391)، گزارش ارزیابی جایگاه ایران در فناوری نانو: اسفند 1390، ماهنامه فناوری نانو، شماره 175.
صمدی، هادی (1384)، "نهاد، نهادگرایی و نهادینه شدن"، فصلنامه­ی تخصصی تکاپو، شماره 11و 12، بهار و تابستان 1384.
فکور، بهمن (1386)،" شرایط زمینه­ساز برای پیشبرد تجاری­سازی نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی"، رهیافت، شماره 40، صص 55-46.
کلانتری، اسماعیل، (1390)، "دست­آوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری نانو"، همایش دست­آوردهای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تهران.
هومن، حیدر علی، (1389)، شناخت روش علمی در علوم رفتاری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها.
Allen R. Kathleen, (2003), “Bringing New Technology to Market”, Prentice Hall, New Jersy.
Etzkowitz, H., (2000); “Research groups as „quasi-firms‟: the invention of the entrepreneurial university”; Research Policy; Vol.32: pp 109–21.
Ghazinoori, Seyyed Reza, “Strategies and trends for commercialization and marketing of high technologies Case study: Nanotechnology in Iran”, 2nd Management of Technology Iranian Conference, 2005. (In Persian)
Hall, P. A., Taylor, C. R., (1996), “There new institutionalism, Political Studies”, Vol.64, pp.936-957.
Jacob, M., Lundqvist, M. and Hellsmark, H., 2003, “Entrepreneurial Transformation in the Swedish university system: the case of Chalmers university of Technology”, Research Policy, 32(9), pp.1555-1568.
Nealy, M. S. (2004). “The Budget Plan of Canada”, P. 133, [Online] Available: http://www.scottmcnealy.com
North, D., (1990), “Institutions, Institutional change and economic performance”, Cambridge University Press.
O’Shea, Rory P., Chugh, Harveen, Allen, Thomas J., (2008), “determinants and consequences of university spinoffs activity: a conceptual framework”, J Techno Transfer, 33: 653-666.
O’shea, R., Thomas, J. A., Colm, O., Frank, R., (2004), “Universities and Technology Transfer: A Review of Academic Entrepreneurship Literature”, Irish Journal of Management.
Owen-Smith, J. and Powell, W.W., 2003, “Expanding Role of University Patenting in the Life Science: Assessing the Importance of Experience and Connectivity”, Research Policy, 32(9), pp. 1695-1711.
Palmberg, Christopher, Denirs, Helene, Miguet, Claire, (2009), “Nanotechnology, An Overview Based on Indicators and Statistics”, OECD, STI working paper.
Slaughter, S. and Laslie, L., (1997), “AcademicCapitalism”, Baltimore London, The Johns Hopkins University press.
Spilling, O.R., 2004; “Commercialisation of knowledge–conceptual framework”; 13th Nordic Conference on Small Business (NCSB) Research.
Umum, K.K., Dhewanto, W., Larso, D., 2008, “Higher education institution and technology transfer”, AGSE, pp. 461-474.
Veblen, T. B., (1919), “The Place of Science in Modern Civilasation and Other Essays”, New York: Huesch.
Wright, M., Muster, P., Colombo, M., (2009), “Dynamics of Science Based Entrepreneurship”, Journal of Technology Transfer, Vol. 35, No. 1, PP. 1-15.