تأثیر سرمایه اجتماعی در روابط خریدار-تأمین‌کننده در شرکت‌های تولیدی (مطالعه موردی: شرکت‌های استان قزوین)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی در روابط خریدار-تأمین‌کننده و عملکرد شرکت خریدار در شرکت‌های تولیدی استان قزوین است. فرضیه‌ها با استفاده از نمونه‌ای شامل 113 مدیر خرید و با روش حداقل مربعات جزئی تجزیه‌و‌تحلیل شده‌اند. یافته‌ها بیانگر تأثیر مثبت بُعد ارتباطی و ساختاری در ارتباطات خریدار و تأمین‌کننده بوده که رضایت و عملکرد شرکت خریدار را افزایش داده است، اما ارتباط معناداری بین بُعد شناختی و رضایت خریدار شناسایی نشده است. در میان شاخص‌ها، اعتماد، تعهد و وابستگی از بُعد ارتباطی، و همچنین شاخص‌های توسعة تأمین‌کننده، ارتباطات شبکه‌ای و ارزیابی تأمین‌کننده از بُعد ساختاری در رضایت خریدار تأثیر مثبت معناداری دارند. اما هیچ یک از دو شاخص بُعد شناختی تأثیر مثبت معناداری در رضایت خریدار ندارند. درنهایت، رضایت شرکت خریدار از ارتباط با تأمین‌کننده در عملکرد شرکت خریدار تأثیر مثبت دارد. نتایج این پژوهش مدیران زنجیرة تأمین را در درک صحیح از تأثیرگذاری سرمایة اجتماعی در روابط خریدار-تأمین‌کننده به‌منظور تحکیم این روابط و بهبود عملکرد رهنمون می‌‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the impact of social capital on buyer- supplier relationships in manufacturing companies (case study: Qazvin province companies)

نویسندگان [English]

  • Safar Fazli 1
  • Mohsen Hooshangi 2
2 Imam Khomeini International University (IKIU)
چکیده [English]

The main objective of this paper is investigating the impact of social capital on buyer-supplier relationship and buyer performance. Hypotheses test by using of partial least squares technique with a sample of 113 purchasing managers. The results show, relational and structural dimensions have positive impact on buyer-supplier relationship, which lead to increased buyer satisfaction and performance. But cognitive dimension hasn’t positive impact on buyer satisfaction. Among the relational dimension factors, trust, dependence and commitment, and among the structural dimension factors, the network ties, supplier evaluation and supplier development, have a significant impact on the buyer satisfaction while, none of the cognitive dimension factors haven’t significant positive impact on the buyer satisfaction. Finally, buyer satisfaction from relationship whit supplier has a positive impact on buyer performance. The result of this study leads supply chain managers to correct understanding of the impact of social capital on buyer- supplier relationship in order to improve this relationship and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • buyer-supplier relationship
  • Buyer’s performance
  • Buyer’s satisfaction