ارائه مدل مفهومی مدیریت کیفیت زنجیره تأمین (SCQM) و بررسی وضعیت آن در صنعت خودروی ایران (مطالعه‌ی موردی: پروژه تندر90 شرکت ایران‌خودرو)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

امروزه شرکت‌ها ناگزیرند برای ارتقاء کیفیت محصول خود، همکاری‌های گسترده و تنگاتنگی با دیگر شرکت‌های درگیر در زنجیره تأمین محصول داشته باشند. در «مدیریت کیفیت زنجیره تأمین» بستر لازم برای همکاری‌های اثربخش اعضای زنجیره تأمین در این زمینه فراهم می‌آید. این پژوهش بر آن است تا با معرفی این مفهوم و با مرور جامع ادبیات موضوع و شناسایی عوامل و شاخص‌های کلیدی مرتبط با آن و ارائه مدلی مفهومی در این زمینه، چراغ راه شرکت‌ها در پیاده‌سازی مدیریت کیفیت در زنجیره تأمین‎شان باشد. در این راستا پس از مرور جامع ادبیات، هفت عامل به‌عنوان عوامل کلیدی در این زمینه شناسایی شدند که ابعاد مدل پیشنهادی این پژوهش را تشکیل می‌دهند و عبارتند از: «تمرکز بر مشتریان»، «مدیریت کیفیت تأمین کنندگان»، «رهبری کیفیت زنجیره تأمین»، «استراتژی-های کیفیت زنجیره تأمین»، «رویکرد فرآیندی»، «سیستم‌های اطلاعات کیفیت زنجیره تأمین» و «توسعه منابع انسانی درزنجیره تأمین». مدل پیشنهادی با استفاده از تکنیک‌های تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری تأیید شده است. نتایج بررسی موردی مدل پیشنهادی نیز نشان می‌دهد که به‌طور کلی پروژه تندر90 ایران‌خودرو از نظر عوامل و شاخص‌های مدیریت کیفیت زنجیره تأمین در وضعیت مطلوبی قرار دارد هرچند که در دو بعد «استراتژی‌های کیفیت» و «سیستم‌های اطلاعات کیفیت» در زنجیره تأمین آن وضعیت مطلوبی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Conceptual Model for Supply Chain Quality Managent (SCQM) and Surveying its Position in Iran’s Car Industry Case Study: IKCO Tondar 90 Project

نویسندگان [English]

  • Hossein Safari 1
  • Omid Mohebbimanesh 2
چکیده [English]

Nowadays companies have to have a close partnership with the other companies involved in their supply chain in order to upgrade their product quality. Supply chain quality management is a new concept that can provide the necessary conditions for effective cooperation of supply chain members in the field of product quality. Due to the new of this concept and lack of a comprehensive model in this issue, the purpose of this study is to define the concept of SCQM and identify its factors and indicators and propose a conceptual model to measure it. By comprehensively reviewing the literature, seven factors identified as key factors in implementing SCQM. These factors are: "customer focus", "suppliers quality management", "supply chain quality leadership", "supply chain quality strategies", "process approach", "supply chain quality information systems" and "development of resource management in supply chain". This model confirmed through factor analysis (FA) and structural equation model (SEM) Techniques. Also the results of our survey in the case study showed that the IKCO Tondar90 Project is totally in a good situation, however it is weak at two dimensions:"quality strategies" and "quality Information systems" in supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IKCO Tondar90 Project.
  • quality management
  • structural equation model
  • Supply Chain Management
  • Supply Chain Quality Management (SCQM)