اولویت‌بندی پیشران‌های پیچیدگی زنجیرۀ تأمین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی فازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر، پیچیدگی‌های متعددی در زنجیرۀ تأمین وجود دارد. این پیچیدگی‌ها، به‌واسطۀ ظهور مقوله‌هایی مانند جهانی‌شدن، سفارشی‌سازی، نوآوری، انعطاف‌پذیری، پایداری و عدم قطعیت در حال تکامل و رشد هستند. رشد پیچیدگی زنجیرۀ تأمین بر هزینه‌ها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان، تأثیر منفی می‌گذارد. از این رو، هدف این پژوهش اولویت‌بندی پیشران‌های پیچیدگی زنجیرۀ تأمین در شرکت‌های تولید لوازم خانگی است. برای این کار، پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش، پیشران‌های پیچیدگی زنجیرۀ تأمین برای اولویت‌بندی شناسایی شدند؛ سپس به‎کمک روش تحلیل سلسله‎مراتبی فازی و نظرسنجی، این شاخص‌ها بر پایۀ مقایسه‎های زوجی صورت گرفته، توسط تعدادی از خبرگان حوزۀ تولید لوازم ‌خانگی، وزن‎دهی شدند. طبق نتایج کسب‌شده از این مدل تحقیقاتی، مشخص شد که از 46 پیشران پیچیدگی بررسی‎شده «سازوکارهای بازگشت مواد اولیه به تأمین‌کنندگان» بیشترین درجۀ اهمیت را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Supply Chain Complexity Drivers using Fuzzy Hierarchical Analytical Process

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Ali Khatami firoozabadi 1
  • Laya Olfat 2
  • Maghsoud Amiri 3
  • Hamid Sharifi 4
1 Associate Prof. of Industrial Management, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran
3 Prof., Dep. of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Ph.D. Candidate in Industrial Management, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran
چکیده [English]

There are numerous complexities in supply chain nowadays, and these complexities are evolving due to globalization, customization, innovation, flexibility, sustainability and uncertainties. The increase in supply chain complexity yields negative effects on cost, customer service and reputation. Hence, the present research target was to prioritize supply chain complexity drivers in home appliance companies. After reviewing the related literature, supply chain complexity drivers involved in the process of prioritization have been identified. Then, using Fuzzy Hierarchical Analytic Process, these indicators were weighted up based on pairwise comparisons (obtained from a number of experts in the home appliance companies). The results showed that among the 46 Complexity Drivers examined in this study, “the mechanisms to return raw materials to suppliers" was of highest importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complexity
  • Fuzzy hierarchical analytical process
  • Home appliance companies
  • Supply Chain
باقری، م. (1394). بررسی رابطۀ بین پیچیدگی زنجیرۀ تأمین و عملکرد مالی با بررسی نقش تعدیلگری اهرم‌های پیچیدگی در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران، اهواز.
رمضانیان، م. ر.، رحمانی، ز.، حسینی‎جو، س. ع.، مباشر امینی، ر. ع. (1392). برخورد با پیچیدگی زنجیرۀ تأمین با استفاده از رویکرد فرایند تفکر تئوری محدودیت‎ها (مطالعۀ موردی: یک شرکت تولیدکنندۀ کاغذ). پژوهش‌های مدیریت در ایران، 17(2)، 144-125.
سرمد، ز.، بازرگان، ع.، حجازی، الف. (1393). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه.
ماکویی، ا.، مددی، ع. ر. (1383). پیچیدگی در زنجیره‌های تأمین. اولین کنفرانس لجستیک و زنجیرۀ تأمین، تهران، انجمن لجستیک ایران.
همتا، ن.، اکبرپور شیرازی، م.، قبادی، ش. (1394). مدل‌سازی و اندازه‌گیری پیچیدگی ساختاری در شبکه‌های زنجیرۀ تأمین مونتاژ. دوازدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع، تهران: دانشگاه خوارزمی و انجمن مهندسی صنایع ایران.
Abrahamsson, M., Christopher, M. & Stensson, B. I. (2015). Mastering supply chain management in an era of uncertainty at SKF. Global Business and Organizational Excellence34(6), 6-17.
Aitken, J., Aitken, J., Bozarth, C., Bozarth, C., Garn, W. & Garn, W. (2016). To eliminate or absorb supply chain complexity: A conceptual model and case study. Supply Chain Management: An International Journal21(6), 759-774.
Bagheri, M. (2015). Investigating the Relationship between Supply Chain Complexity and Financial Performance by Investigating the Role of Adjustment of Complexity Levers in Khuzestan Province Manufacturing Companies. Master of Science dissertation. Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz. (in Persian)
Battini, D., Persona, A. & Allesina, S. (2007). Towards a use of network analysis: quantifying the complexity of Supply Chain Networks. International Journal of Electronic Customer Relationship Management1(1), 75-90.
Blecker, T., Kersten, W. & Meyer, C. M. (2005, January). Development of an approach for analyzing supply chain complexity. In Mass Customization: Concepts–Tools–Realization. Proceedings of the International Mass Customization Meeting (pp. 47-59).
Blome, C., Schoenherr, T. & Eckstein, D. (2014). The impact of knowledge transfer and complexity on supply chain flexibility: A knowledge-based view. International Journal of Production Economics147, 307-316.
Bode, C. & Wagner, S. M. (2015). Structural drivers of upstream supply chain complexity and the frequency of supply chain disruptions. Journal of Operations Management36, 215-228.
Bozarth, C. C., Warsing, D. P., Flynn, B. B. & Flynn, E. J. (2009). The impact of supply chain complexity on manufacturing plant performance. Journal of Operations Management27(1), 78-93.
Chang, D. Y. (1996). Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European journal of operational research95(3), 649-655.
Choi, T. Y., Dooley, K. J. & Rungtusanatham, M. (2001). Supply networks and complex adaptive systems: control versus emergence. Journal of Operations Management, 19(3), 351–366.
Choi, T.Y. & Krause, D.R. (2006). The supply base and its complexity: Implications for transaction costs, risks, responsiveness, and innovation. Journal of Operations Management, 24(5), 637-652.
  Chopra, S. & Meindl, P. (2007). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. New Jersey: Pearson Education, Inc.
Christopher, M. (2012). Managing supply chain complexity: Identifying the requisite skills. In Supply Chain Forum: An International Journal, 13(2), 4-9.
Cohen, M. A., Agrawal, N. & Agrawal, V. (2006). Achieving breakthrough service delivery through dynamic asset deployment strategies. Interfaces, 36(3), 259-271.
de Leeuw, S., Grotenhuis, R. & van Goor, A. R. (2013). Assessing complexity of supply chains: evidence from wholesalers. International Journal of Operations & Production Management33(8), 960-980.
ElMaraghy, W., ElMaraghy, H., Tomiyama, T. & Monostori, L. (2012). Complexity in engineering design and manufacturing. CIRP Annals-Manufacturing Technology61(2), 793-814.
Gogus, O. & Boucher, T. O. (1998). Strong transitivity, rationality and weak monotonicity in fuzzy pairwise comparisons. Fuzzy Sets and Systems, 94(1), 133-144.
Gunasekaran, A., Hong, P. & Fujimoto, T. (2014). Building supply chain system capabilities in the age of global complexity: Emerging theories and practices. International Journal of Production Economics, (147), 189-197.
Hamta, N., Akbarpour Shirazi, M. & Ghobadi, SH. (2016, January). Modeling and Measurement of Structural Complexity in Assembly Supply Chain Networks. Tehran: 12th International Conference on Industrial Engineering.
(in Persian)
Hashemi, A., Butcher, T. & Chhetri, P. (2013). A modeling framework for the analysis of supply chain complexity using product design and demand characteristics. International Journal of Engineering, Science and Technology, 5(2), 150-164.
Huan, S. H., Sheoran, S. K. & Wang, G. (2004). A review and analysis of supply chain operations reference (SCOR) model. Supply Chain Management: An International Journal9(1), 23-29.
Isik, F. (2010). An entropy-based approach for measuring complexity in supply chains. International Journal of Production Research48(12), 3681-3696.
Jacobs, M. A. (2013). Complexity: Toward an empirical measure. Technovation, 33(4), 111-118.
Jafarnejad, A., Azar, A. & Ebrahimi, A. (2017). Mathematical Model of Supply Chain Order Management Relying on Robust Optimization and Activity-Based Costing. Journal of Industrial Management, 8(3), 333-358.
Karami, I. & Foukerdi, R. (2016). A Hybrid Fuzzy Prioritization - PROMETHEE Model for Supplier Selection. Journal of Industrial Management, 8(3), 467-486.
Karp, A. & Ronen, B. (1992). Improving shop floor control: an entropy model approach. International Journal of Production Research, 30(4), 923–938.
Kavilal, E. G., Venkatesan, S. P. & Kumar, K. H. (2017). An integrated fuzzy approach for prioritizing supply chain complexity drivers of an Indian mining equipment manufacturer. Resources Policy51, 204-218.
Makouei, A. & Madadi, A. R. (2005, February). Complexity in Supply Chains. Tehran: 1st National Conference on Logistics & Supply Chain. (in Persian)
Nahofti Kohneh, J. & Teimoury, E. (2016). A model for the design of blood products supply chain at the time of the earthquake disaster considering the transfer from the other provinces (Case Study: Tehran blood transfusion network). Journal of Industrial Management, 8(3), 487-513.
Novak, S. & Eppinger, S. D. (2001). Sourcing by design: Product complexity and the supply chain. Management science, 47(1), 189-204.
Pathak, S. D., Day, J. M., Nair, A., Sawaya, W. J. & Kristal, M. M. (2007). Complexity and adaptivity in supply networks: Building supply network theory using a complex adaptive systems perspective. Decision Sciences, 38(4), 547–580.
Perona, M. & Miragliotta, G. (2004). Complexity management and supply chain performance assessment. A field study and a conceptual framework. International Journal of Production Economics, 90(1), 103–115.
Ramzanian, M. R., Rahmany, Z., Hoseinijou, S. A. & Mobasher Amini, R. A. (2013). Dealing with Supply Chain Complexity using Theory of Constraints Thinking Processes (Case Study of a Paper Manufacturing Firm). Management Research in Iran, 17(2), 125-144. (in Persian)
Safaei Ghadikolaei, A., Madhoshi, M. & Jamalian, A. (2016). Presenting a Conceptual Model for Sustainable Supplier Selection (A case study in SAIPA supply chain). Journal of Industrial Management, 7(4), 767-784.
Sahin, E., Vidal, L.A. & Benzarti, E. (2013). A framework to evaluate the complexity of home care services. Kybernetes, 42(4), 569-592.
Sarmad, Z., Bazargan, A. & Hejazi, E. (2014). Research Methods in the Behavioral Sciences (26th ed.). Tehran: Agah. (in Persian)
Schuh, G., Monostori, L., Csáji, B. C. & Döring, S. (2008). Complexity-based modeling of reconfigurable collaborations in production industry. CIRP Annals-Manufacturing Technology57(1), 445-450.
Serdarasan, S. (2013). A review of supply chain complexity drivers.Computers & Industrial Engineering66(3), 533-540.
Sivadasan, S., Efstathiou, J., Calinescu, A., Huaccho Huatuco, L. (2004). Supply Chain Complexity. in New, S. & Westbrook, R. (Eds.), Understanding Supply Chains: Concepts, Critiques and Futures, Oxford University Press, UK, pp. 133-163.
Subramanian, N., Abdulrahman, M. D. & Rahman, S. (2014). Sourcing complexity factors on contractual relationship: Chinese suppliers’ perspective. Production & Manufacturing Research, 2(1), 558-585.
Subramanian, N., Rahman, S. & Abdulrahman, M. D. (2015). Sourcing complexity in the Chinese manufacturing sector: An assessment of intangible factors and contractual relationship strategies. International Journal of Production Economics, 166, 269-284.
Sun, C. & Rose, T. (2015). Supply Chain Complexity in the Semiconductor Industry: Assessment from System View and the Impact of Changes. IFAC-PapersOnLine, 48(3), 1210–1215.
Towill, D.R. (1999). Simplicity wins: twelve rules for designing effective supply chains. Control - Institute of Operations Management, 25(2), 9-13.
Vogel, W. & Lasch, R. (2015). Approach for complexity management in variant-rich product development. Operational Excellence and Supply Chains, Conference Paper, Hamburg.
Wang, H., Zhu, X., Wang, H., Hu, S. J., Lin, Z. & Chen, G. (2011). Multi-objective optimization of product variety and manufacturing complexity in mixed-model assembly systems. Journal of Manufacturing Systems30(1), 16-27.
Zhu, X., Hu, S. J., Koren, Y. & Marin, S. P. (2008). Modeling of manufacturing complexity in mixed-model assembly lines. Journal of Manufacturing Science and Engineering130(5), 051013.