ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی BSC، AHP و TOPSIS

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد تهران مرکز، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب استان تهران شرکت همکاران سیستم به روش ترکیبی TOPSIS, AHP, BSC است؛ به‌طوری که کاستی‌های ناشی از ذهنی بودن و توجه گزینشی مدیران (ارزیابان) را در ارزیابی شاخص‌های عملکرد کاهش داده، یکپارچه‌سازی ارزیابی را با لحاظ کردن سهم هر شاخص و هر گروه شاخص BSC در دست‌یابی به اهداف فراهم کند. این پژوهش یک رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره را برای ارزیابی عملکرد شعب شرکت همکاران سیستم به‌عنوان یک شرکت فعال در صنعت IT ارائه می‌کند. روش پژوهش به‌کار رفته تجربی و از نوع مطالعه موردی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها نیز مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه‌ی اسناد و مدارک موجود در سازمان است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهایExpert Choice و SPSS استفاده شد. نتایج این پژوهش افزون‌بر این‌که می‌تواند به‌طور کاربردی برای برنامه‌ریزی و بهبود عملکرد شرکت‌های مشابه مورداستفاده قرار گیرد، در توسعه مدل BSC در صنعت IT مؤثر بوده، ترکیبی مناسب از دو تکنیک را برای جمع‌بندی نتایج ارزیابی مناظر مختلف BSC ارائه می‌کند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation by Using Hybrid Method: BSC, TOPSIS and AHP

نویسندگان [English]

  • mir Fallah Shams lialestanei 1
  • Raji Raji 2
  • Khajeh Poor Khajeh Poor 3
1 Assistant Prof., Islamic Azad Center University, Tehran, Iran
2 MSc. Student Islamic Azad Center University. Tehran, Iran
3 Master of Industrial, University of Shahid Beheshty, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the performance of organization branches in Tehran  by using the hybrid method TOPSIS, AHP, BSC, so that the deficiencies of such a subjective and selective attention Leaders (assessors) in the evaluation and integration of yield loss with In terms of the contribution of each group to achieve the goals to provide BSC. In this study, a multi-criteria decision making approach for evaluating the performance of the branches of Organization as a IT company, offers. Methods used in the study is experimental. Data were collected by interviews, questionnaires, and study documents in the organization. The data were analyzed using SPSS and Expert Choice softwares.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced Scored Card
  • AHP
  • TOPSIS
  • Performance Evaluation
اصغرپور، م. (1381). تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.##
سایمونز، ر. (1385). نظام‌های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی. ترجمه مجتبی اسدی، تهران، انتشارات گروه پژوهشی صنعتی آریانا.##
ساعتی، توماس ال. (1378). تصمیم‌سازی برای مدیران. ترجمه توفیق، علی‌اصغر. تهران، سازمان مدیریت.##
عبداللهی، ج. (1386). متناسب‌سازی و ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت همکاران سیستم. پایان‌نامه کارشناسی اشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حسابداری و مدیریت.##
قلی‌پور، آ. (1391). مدیریت منابع انسانی. تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم.##
کریمی، ت. (1385). مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی. ماهنامه تدبیر، 17(171).##
مهرگان، م.ر. (1383). پژوهش عملیاتی پیشرفته. انتشارات کتاب دانشگاهی، تهران، چاپ اول.##
مهرگان م.ر.، دهقان‌نیری، م. (1388). رویکرد منسجم BSC-TOPSIS جهت ارزیابی دانشکده‌های مدیریت برتر دانشگاه‌های استان تهران. نشریه مدیریت صنعتی، 1(2)، 168-153.##
Akkermans, H., & Von Oorschot, K. (2000). Developing a balanced scorecard with system dynamics. Journal of the Operational Research Society, May.##
Amy H.I. Lee, Wen-Chin Chen, Ching-jan Chang (2006). A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating industry in Taiwan. Expert Systems with Applications. Article in Press.##
Bentes, Alexandre Veronese & et al, (2012). Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP. Journal of Business Research, 65, 1790–1799.##
Bergen, C.W., Daniel C. (2004). Balanced Scorecard for Small business. http://www.google.com##
Chan, Y., (2006), An Analytic Hierarchy framework for evaluating Balanced Scorecards of healthcare organizations. Can J Adm Sci, 23(2), 85-104.##
Hwang, Ching-Lai & Yoon Kwangsun. (1981). Multiple Attribute-decesion-making. Springer-Verlag##
Kapran, R. & Norton, D. (1996). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review, 47-59##
Kaplan Robert S. & Norton David P. (2001). The Strategy FocusedOrganization, Boston. Harvard Business school press.##
Manian, A. et al (2011). Performance evaluating of IT department using a modified fuzzy TOPSIS and BSC methodology. Journal of Management Research, 3(2), 1-18.##
Pohekar. S.D. & Ramachandran, M. (2004). Application of multi-criteria decision making to sustainable energy planning. Renwable and Sustainable Energy Reviews, 8(4), 365-381.##
Tsai, H.Y., Huang, B.H. & Wang, A.S. (2008). Combining  ANP and TOPSIS concepts for evaluation the performance of property-liability insurance companies. Journal of Social Sciences, 4(1), 56-61.##
Tito.a, Conti. (2007). A history and review of European model.##
Wong-On-Wing Bernard, Lan Guo, Wei Li. Dan Yang. (2006). Reducing conflict in balanced scorecard evaluations. Organizations and Society, Article in Press.##
Yüksel, ì. & da Hdeviren, M. (2010). Using the fuzzy analytic network process (ANP) for Balanced Scorecard (BSC): A case study for a manufacturing. Systems with Applications, 37, 1270–1278.##
Ziegenfuss D.E. (2000). Developing an internal auditing department balanced scorecard. Managerial Auditing Journal, 15(2), 12-19.##