کاربرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم در ساختاردهی به مسئله خط‌مشی‌گذاری بانکداری الکترونیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، پردیس کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران.

چکیده

هدف: با توجه به عجین‌بودن صنعت بانکداری با فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، تحول‌های گسترده‌ای برای این صنعت و بازیگران آن انتظار می‌رود و به‌طور خاص، آینده مبهم و پیچیده‌ای برای صنعت بانکداری الکترونیک پیش‌بینی می‌شود. بررسی پژوهش‌های موجود در حوزه خط‌مشی‌گذاری در بانکداری الکترونیک، گویای این است که هیج نوع مدل خط‌مشی‌گذاری وجود ندارد که قادر باشد ضمن رصدکردن عدم‌ قطعیت‌های پیش رو، برای حفظ جایگاه آتی این صنعت برنامه بلندمدتی تدوین کند. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای خط‌مشی‌گذاری بانکداری الکترونیک در شرایط عدم‌ قطعیت است.
روش: بدین منظور با استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم، مسئله خط‌مشی‌گذاری در بانکداری الکترونیک در ایران ساختاردهی شده است. روش‌شناسی به‌کار گرفته شده، متدولوژی تجویزی است. در خروجی‌های این پژوهش، عدم ‌قطعیت‌های مدنظر در خط‌مشی‌گذاری لحاظ شده است.
یافته‌ها: خروجی حاصل شده، نوعی مدل مفهومی دوحلقه‌ای است که حلقه اصلی آن پنج مرحله اکوسیستم، شامل تعریف مسئله، اکوسیستم ارائه سناریو، کنترل قبل از عمل، اکوسیستم جاری‌سازی و کنترل بعد از عمل را دربرمی‌گیرد و حلقه پیرامونی آن، برای انجام کنترل‌‌های لازم روی مراحل اشاره ‎شده در حلقه اصلی طراحی شده است.
نتیجه‌گیری: برای ساختاردهی به موضوع خط‌مشی‌گذاری بانکداری الکترونیک، نحوه به‌کارگیری مدل توسعه‌یافته در این پژوهش و نقش‌ها و مسئولیت‌های هر یک از بازیگران اصلی این حوزه، یعنی بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار و شرکت‌های خدماتی پرداخت، مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Soft Systems Methodology in Structuring the Issue of Policy Making of Electronic Banking

نویسندگان [English]

  • Abbas Monavarian 1
  • Ali Divandari 2
  • Saeed Yaghoubi 3
  • Hadi Sepanloo 4
1 Prof., Department of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Logistics Engineering and Supply Chain, Faculty of Industrial Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran.
4 Department of Management, Faculty of Management, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran.
چکیده [English]

Objective: Due to the fact that the banking industry is mixed with information and communication technologies, extensive developments are expected for this industry and its players in such a way that an ambiguous and complicated future is, specially, expected for the electronic banking industry. Also, analysis of the present research on policy making in electronic banking signifies the lack of a policy making model’s ability to continuously observe the uncertainties in order to set a long-term plan to preserve the future position of this industry. The aim of the present study is presenting a model for policy making in electronic banking under uncertain conditions.
Methods: In order to do so, the issue of policy making in electronic banking has been structured using Soft Systems Methodology. The prescriptive methodology has been applied and the outcomes of this research are in such a way that they consider the targeted uncertainties in policy making.
Results: The resultant outcome is a two-circle conceptual model, the main circle of which consists of 5 stages; problem defining ecosystem, scenario presentation ecosystem, control before execution, implementation ecosystem, and control after execution, and the outer circle of which has been designed to implement the necessary controls on the stages is mentioned in the central circle.
Conclusion: for structuring the issues of policy making of electronic banking, the implementing of aforementioned model and responsibility of the main players in this area including the central bank, the ministry of economy and finance, banks, software producing companies and payment service providers is described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft systems methodology
  • Policy making
  • Electronic banking
  • Rich picture
  • CATOWE
ابویی اردکان، محمد؛ مهرگان، محمدرضا؛ معینی، علی؛ شامی زنجانی، مهدی؛ فهیمی، میترا (1398). طراحی چارچوبی برای تعیین روش‌شناسی‌های مناسب تحقیق در عملیات به‌منظور معماری‌سازی سیستم. مدیریت صنعتی، 11(2)، 207-232.
حسین‌زاده، مهناز؛ کاظمی، عالیه (1396). شناسایی موانع و راهکارهای بهبود سیستم کارآفرینی زنان با استفاده از رویکردهای تحقیق در عملیات سخت و نرم. مجله علمی و پژوهشی مدیریت صنعتی، 9 (4)، 609-632.
رزمی، جعفر؛ حیدریه، سیدعبدالله؛ شهابی، علی (1393). توسعه مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران (پژوهشی پیرامون بانک رفاه). مدیریت صنعتی، 6(3)، 471-490.
زارعیان مرادآبادی، بهزاد؛ محمدی گلباغی، معصومه؛ رستمی خرم آبادی، فرزاد (1396). بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات در کارکنان بانک‎های دولتی. مجله پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری. 2(8)، 43-53.
عسگری، اعظم (1388). تحلیل تهدیدها و فرصت‌های بانکداری الکترونیکی در کشور و تدوین استراتژی فرصت‌ساز برای تبدیل تهدیدات به فرصت‌ها. پایان‌نامه دولتی، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، دانشگاه شیراز.
گلشاهی، بهنام؛ رستگار، عباسعلی؛ فیض، داود؛ زارعی، عظیم‌الله (1397). معماری الگوی شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان: روش‌شناسی الگوریتم ترکیبی SSM و CM. مدیریت صنعتی، 10 (3)، 387-406.
منوریان، عباس؛ دیواندری، علی؛ یعقوبی، سعید؛ سپانلو، هادی (1398). توسعه فرامدل خط‌مشی‌گذاری بانکداری الکترونیک در شرایط عدم قطعیت. نشریه علمی و پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی.
منوریان، عباس؛ دیواندری، علی؛ یعقوبی، سعید؛ سپانلو، هادی (1398). توصیف و تبیین پدیده خط‌مشی‌گذاری بانکداری الکترونیک در ایران با روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد. فصلنامه علمی و پژوهشی فرماندهی و کنترل، 2(۳)، 41-63.
 
References
Abooyee Ardakan, M., Mehrgan, M. R., Moeini, A., Shami Zanjani, M., Fahimi, M. (2019). Developing a Framework to Determine Appropriate Methodologies of Operations Research for System Architecting. Industrial Management Journal, 11 (2), 207-232.
(in Persian)
Asgari, A. (2009). Analysis of Electronic Banking Threats and Opportunities in Iran and Development of Opprtunistic Strategy to Turn Threats to Opprtunities. Thesis for MS. Degree, Ministry of Scince, Research, and Technology, University of Shiraz. (in Persian)
Ben-Tal, A., El Ghaoui, L., & Nemirovski, A. (2009). Robust Optimization. Woodstock: Princeton University Press.
Dia, E., & VanHoose, D. (2017). Banking in Macroeconomic Theory and Policy. Journal of Macroeconomics, 54, 149-160.
Ferreiraa, J., Jalalib, M., & Ferreirab, F. (2017). Enhancing the decision-making virtuous cycle of ethical banking practices using the Choquet integral. Journal of Business Research, 88(C), 492-497.
Golshahi, B., Rastegar, A., Feiz, D., Zarei, A. (2018). The Architecture of Talent Identifying Process at National Elite Foundation: CM and SSM Hybrid Algorithm, Industrial Management Journal, 10(3), 387-406. (in Persian)
Hosseinzadeh, M., Kazemi, A., (2017). Identification of Barriers and Strategies to Improve Women's Entrepreneurship System Using Hard and soft Operation Research Methodologies. Industrial Management Journal, 9 (4), 609-632. (in Persian
Kobler, D., Frick, J., & Celner, A. (2015). Swiss Banking Business Models of the future; Embarking to New Horizons. Deloitte Research Point of View, Zurich. J3178.
Krainer, R. (2017). Economic Stability under Alternative Banking Systems: Theory and Policy. Journal of Financial Stability, 31, 107-118.
Misuraca, G., Broster, D., & Centeno, C. (2012). Digital Europe 2030: Designing scenarios for ICT in future governance and policy making. Government Information Quarterly, 29(1), 121-131.
Monavarian, A., Divandari, A., Yaghoubi, S., Sepanloo, H. (2019). Description and Explication of the Electronic Banking Policy-Making in Iran Using Grounded Theory. Journal of Command and Control Communications Computer Intelligence. 2(3), 41-63. (in Persian)
Monavarian, A., Divandari, A., Yaghoubi, S., Sepanloo, H. (2019). Developing a Metamodel for Policy Making in Electronic Banking under Uncertainity. Organizational Culture Management. (in Persian)
Railiene, G. (2014). The use of IT in relationship banking. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 156, 569 – 574.
Razmi, J., Heydaeriyeh, A., Shahabi, A., (2014). Development of technology acceptance model in Iranian banking (Case study: Refah Bank of Semnan province). Industrial Management Journal, 6(3), 471-790. (in Persian)
Shaik, A., Glavee-Geo, R., & Karjaluoto, H. (2017). Exploring the nexus between financial sector reforms and the emergence of digital banking culture – Evidences from a developing country. Research in International Business and Finance, 42, 1030-1039.
Zareian, B., Golbaghi, M., Rostami, F. (2017). Investigation of Relashionship Between Employee Empowermnet and Information Technology Acceptance in Public Banks. The Journal of New Advances in Behavioural Science, 8(2), 43-53. (in Persian)