مدل‌سازی کیفی مزیت رقابتی در صنایع مبتنی بر فن‌آوری‌های پیشرفته*

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به پیچیدگی ابعاد مزیت رقابتی و ویژگی‌های خاص صنایع مبتنی بر فن‌آوری‌های پیشرفته، در این تحقیق تلاش شده است بر مبنای نگرش ترکیبی به تئوری‌های متاخر مزیت رقابتی و با استفاده از متدولوژی «نگاشت علّی» یک مدل کیفی برای تبیین پدیده مزیت رقابتی در سطح بنگاه در صنایع مبتنی بر فن‌آوری‌های پیشرفته ارایه گردد. در این راستا در ابتدا پس از تبیین موضوع، مبانی نظریه بنگاه و مزیت رقابتی از منظر چهار نظریه متاخر و شناخته شده آن، که توسط محققان فن‌آوری‌های پیشرفته و صنایع دانش بنیان در این رابطه به‌کار گرفته شد‌ه‌اند، بررسی گردیده است. در ادامه براساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق چارچوب مفهومی اولیه تحقیق ارایه و روش تحقیق مورد استفاده در رابطه با آن بیان شده است. در این تحقیق برای تدوین و استخراج مدل کیفی مزیت رقابتی از ابزارها و تکنیک‌های مربوط به ادبیات نظری «نگاشت شناختی» و «تحلیل شبکه‌های اجتماعی»، استفاده شده است. بخش اصلی و پایانی مقاله به توصیف نتایج و یافته‌های تحقیق در قالب گام‌های فرایند مدل‌سازی کیفی مزیت رقابتی اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Qualitative Model for Competitive Advantage in High Tech Industries

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Saremi 1
  • Seyyed Mahmoud Hoseini 2
  • Ali Mohaghar 1
  • Ali Heidari 1
چکیده [English]

With regard to competitive advantage complexity and specific characteristics of high tech industries, in this research by a cognitive mapping methodology we develop a qualitative model for interpreting the competitive advantage in company level for high tech industries. In first, after describing the research problem, we present a comparative review of four recent theories of firm and competitive advantage that has been applied by different researchers in the high tech and knowledge intensive organization filed. In second, with a detailed review of literature and previous research, an initial research framework has been proposed, and applied research method for it. Different tools and techniques from cognitive mapping and social network analysis have been used in developing a qualitative model for competitive advantage. The main and final section of paper assigned to describing the result of research in different steps of qualitative modeling process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causal Mapping
  • Competitive Advantage
  • Entrepreneurial Theory of Firm
  • High Tech Industries
  • Qualitative Modeling