تعداد مقالات: 364

151. ارزیابی و مقایسه شاخص‌های کلیدی عملکرد توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی با استفاده ازSMAA و SMAA-S

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 273-302

10.22059/imj.2019.280703.1007589

محمدعلی شاه حسینی؛ سیده فروزان جواهری شلمانی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ علی رستمی


156. مدل‌سازی علّی روابط میان معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM در بانک توسعۀ تعاون

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 423-446

10.22059/imj.2016.61714

حسین صفری؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ علی عبادی ضیایی


158. برنامه ریزی تصادفی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 489-510

10.22059/imj.2015.57261

علیرضا شریفی سلیم؛ منصور مومنی؛ محمد مدرس یزدی؛ رضا راعی


165. مدلی برای حل مسائل برنامه ریزی چندهدفه، مبتنی بر تئوری امکان با متغیرهای تصمیم فازی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 709-724

10.22059/imj.2014.51985

مهناز حسین زاده؛ محمدباقر منهاج؛ عالیه کاظمی


168. کنترل فرآیند آماری عصبی ـ فازی

دوره 1، شماره 3، 1388

نظام‌الدین فقیه؛ امیرعباس معصومی


171. پیکره بندی شبکة زنجیرة تأمین یکپارچة راهبردی تصادفی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-105

10.22059/imj.2015.50682

حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ احمد جعفرنژاد؛ محمدرضا مهرگان؛ لعیا الفت


173. ارائه روش حل دقیق برای بهبود پایایی سیستم‌های k ازn در مسئله تخصیص مازاد با انتخاب راهبرد مازاد

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 97-110

10.22059/imj.2014.52237

سید محمود قاضی میرسعید؛ امیرعباس نجفی؛ حمید شهریاری


174. استفاده از مدل‌های فازی در سیستم‌های سفارش‌دهی کنترل موجودی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 99-112

حسن فارسیجانی؛ محمدرضا عبدوس


175. مدیریت ریسک ساخت تونل با استفاده از تکنیک‎های MADM

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 99-116

احمد صیادی؛ محمد حیاتی؛ مسعود منجزی