ارزیابی و مقایسه شاخص‌های کلیدی عملکرد توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی با استفاده ازSMAA و SMAA-S

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 273-302

10.22059/imj.2019.280703.1007589

محمدعلی شاه حسینی؛ سیده فروزان جواهری شلمانی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ علی رستمی


مدل‌سازی علّی روابط میان معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM در بانک توسعۀ تعاون

دوره 8، شماره 3، آبان 1395، صفحه 423-446

10.22059/imj.2016.61714

حسین صفری؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ علی عبادی ضیایی


برنامه ریزی تصادفی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 489-510

10.22059/imj.2015.57261

علیرضا شریفی سلیم؛ منصور مومنی؛ محمد مدرس یزدی؛ رضا راعی


کنترل فرآیند آماری عصبی ـ فازی

دوره 1، شماره 3، 1388

نظام‌الدین فقیه؛ امیرعباس معصومی


پیکره بندی شبکة زنجیرة تأمین یکپارچة راهبردی تصادفی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 83-105

10.22059/imj.2015.50682

حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ احمد جعفرنژاد؛ محمدرضا مهرگان؛ لعیا الفت


ارائه روش حل دقیق برای بهبود پایایی سیستم‌های k ازn در مسئله تخصیص مازاد با انتخاب راهبرد مازاد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 97-110

10.22059/imj.2014.52237

سید محمود قاضی میرسعید؛ امیرعباس نجفی؛ حمید شهریاری


استفاده از مدل‌های فازی در سیستم‌های سفارش‌دهی کنترل موجودی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 99-112

حسن فارسیجانی؛ محمدرضا عبدوس


مدیریت ریسک ساخت تونل با استفاده از تکنیک‎های MADM

دوره 3، شماره 2، مهر 1390، صفحه 99-116

احمد صیادی؛ محمد حیاتی؛ مسعود منجزی