تبیین نحوه تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر ابعاد عملکردی سازمان در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: شعب بانک استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف: دوسوتوانی سازمانی به ظرفیت سازمان در پیگیری هم‎زمان دو هدف نامتجانس اشاره دارد و مهم­ترین معیار دستیابی به مزیت رقابتی شناخته می‎شود. در خصوص مفهوم دوسوتوانی و تأثیر آن بر عملکرد تحقیقات زیادی انجام شده است، اما مطالعات کمی به بررسی ابعاد دوگانه آن پرداخته­اند. شواهد حاکی از آن است که دوسوتوانی برای بهبود مستمر عملکرد، ابزار ارزشمندی به‎شمار می‎رود. در این پژوهش، دوسوتوانی سازه­ای با دو بعد تعادلی و ترکیبی در نظر گرفته شده و تلاش شده است رابطه بین این دو بعد که مبتنی بر سازوکار­های خاصی هستند، با عملکرد صنعت بانکداری سنجیده شود.
روش: ابتدا با مطالعه ادبیات، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد؛ سپس به­ منظور بررسی مدل و فرضیه‎های پژوهش، 161 شعبه بانک بررسی گردید. برای تجزیه ‌و تحلیل داده­ها نیز از مدل­سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد.
یافتهها: تجزیه ‌و تحلیل داده­ها حاکی از وجود تأثیر مثبت و معنادار دوسوتوانی بر عملکرد است؛ به این معنا که چنانچه سازمان به حداکثر مقدار بهره­برداری و اکتشاف دست یابد، عملکرد بهبود خواهد یافت.
نتیجه‎گیری: در این پژوهش بر افزایش مقدار ترکیبی دو فعالیت بهره‎برداری و اکتشاف یا بر قدر مطلق اختلاف این دو فعالیت اشاره شد و با توجه به دو دیدگاه بیان شده، نقش دوسوتوانی بر عملکرد بررسی گردید. نتایج متضاد تحقیق در دو رویکرد تعادلی و ترکیبی نشان داد آنچه بر عملکرد تأثیر مثبت دارد، تعادل بین دو بعد بهره‎برداری و اکتشاف نیست و افزایش هر یک از دو بعد می‎تواند به بهبود عملکرد منجر شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Organizational Ambidexterity and Performance-Related Dimensions in Banking Industry (Case Study: Gilan Bank Branches)

نویسندگان [English]

  • Sara Khodadadi 1
  • Mahmoud Moradi 2
  • Keikhosro Yakideh 3
1 MSc in Industrial Management, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Prof. of Industrial Management, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assistant Prof. of Industrial Management, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Objective: Organizational ambidexterity refers to an organization’s capacity to pursue two distinct goals at the same time, and is known as an important criterion in achieving competitive advantage. So far, many studies have been documented on the concept of organizational ambidexterityand its impact on performance. Nevertheless, few studies have examined its dual dimensions. Evidences suggest that ambidexterity has been positively correlated with performance, and for an organization, it is a valuable tool for continuously improvement in the performance. In this study, ambidexterity has been considered as a construct with two dimensions of balance and combination, and attempt has been made to measure the relationship between this two dimensions and the performance in banking industry.
Methods: To do so, initially, reviewing the literature, the conceptual model of this study was extracted, and then in order to analyze the research model and hypotheses, we examined 161 bank branches. The structural equation modeling based on partial least squares (PLS) was used to analyze the data.
Results: The data analysis suggested a significantly positive impact of ambidexterity on performance which means if the organizations achieve high level of exploitation and exploration, the performance will improve.
Conclusion: In this study, the increase in the combined amount of two exploitation and exploration activities or on the absolute value of the difference between these two activities was pointed out and according to the two aforementioned viewpoints, the role of ambidexterity on the performance was investigated. The contradictory results of the research in the two balanced and combined approaches indicated that it is not the balance between the two dimensions of exploitation and exploration that has a positive effect on performance and any increase in each of these two dimensions can lead to the improvement of the performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Ambidexterity
  • Balanced ambidexterity
  • Combined ambidexterity
  • organizational performance
  • Partial Least Squares (PLS)
بندریان، رضا (1392). دوسوتوانی هم‎زمان، الگوی مناسب سازماندهی فعالیت‎های اکتشاف و بهره‎برداری در سازمان‎های پژوهش و فناوری. دو فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، (22)، 21- 32.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392). مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار PLS. چاپ اول. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
فلاح شمس لیالستانی، میرفیض؛ راجی، معصومه؛ خواجه­پور، محمود (1392). ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی AHP، BSC و TOPSIS. فصلنامه مدیریت صنعتی، 5(1)، 81- 100.
قاسمی، عبدالرسول؛ جهانگرد، اسفندیار (1390). برآورد کارایی مؤلفه­ای شعب بانک مسکن در تجهیز منابع و تخصیص
تسهیلات: رویکرد مدل ابرکارایی با محدودیت­های وزنی. فصلنامه مدیریت صنعتی، 3 (6)، 113- 128.
مرادی، محمود؛ زنجانی، بهناز؛ جمالی، علی (1393). مدل­سازی عملکرد شغلی با استفاده از سیستم بهینه استنتاج
فازی ـ عصبی تطبیقی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان گیلان). فصلنامه مدیریت صنعتی، 6(1)، 111- 136.
 
References
Adler, P. S., Goldoftas, B., & Levine, D. I. (1999). Flexibility versus efficiency? A case study of model changeovers in the Toyota production system. Organization science, 10(1), 43-68.
Bandarian, R. (2013). Simultaneous Ambidexterity, the Appropriate Model of Organizing Exploration and Exploitation Activities in Research and Technology Organizations. Journal of Industrial Technology, (22), 21-32. (in Persian)
Birkinshaw, J., & Gupta, K. (2013). Clarifying the distinctive contribution of ambidexterity to the field of organization studies. The Academy of Management Perspectives, 27(4), 287-298.
Cao, Q., Gedajlovic, E., & Zhang, H. (2009). Unpacking organizational ambidexterity: Dimensions, contingencies, and synergistic effects. Organization Science, 20(4), 781-796.
Davari, A., Rezazade, A. (2013). Structural Equation Modeling with PLS. Tehran: Jahad daneshgahi Press (in Persian)
Fallah Shams Lialestanei, M. F., Raji, M., & Khajehpour, M. (2013). Organization Performance Evaluation with a combined approach BSC, AHP and TOPSIS. Industrial Management, 5(1), 81-100. (in Persian)
Geerts, A., Blindenbach-Driessen, F., & Gemmel, P. (2010). Ambidextrous Innovation Behaviour in Service Firms. Status: published.
Ghasemi, A. R., Jahangard, S. (2011). Estimates the Component Efficiency of Housing Bank Branches in Resource Mobilization and Facilities Allocation: Super Efficiency model approach with weight limitations. Industrial Management, 3(6), 113-128. (in Persian)
Gibson, C. B., & Birkinshaw, J. (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. Academy of management Journal, 47(2), 209-226.
Gulati, R., & Puranam, P. (2009). Renewal through reorganization: The value of inconsistencies between formal and informal organization. Organization Science, 20(2), 422-440.
He, Z. L., & Wong, P. K. (2004). Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis. Organization science, 15(4), 481-494.
Im, G., & Rai, A. (2008). Knowledge sharing ambidexterity in long-term interorganizational relationships. Management Science, 54(7), 1281-1296.
Junni, P., Sarala, R., Taras, V., & Tarba, S. (2013). Organizational ambidexterity and performance: A meta-analysis. The Academy of Management Perspectives, amp-2012.
Kang, S. C., & Snell, S. A. (2009). Intellectual capital architectures and ambidextrous learning: a framework for human resource management. Journal of Management Studies, 46(1), 65-92.
Levinthal, D. A., & March, J. G. (1993). The myopia of learning. Strategic management journal, 14(S2), 95-112.
March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization science, 2(1), 71-87.
Moradi, M., Zanjani, B., & Jamali, A. (2014). Job Performance Modeling by using Comparative Fuzzy-Neural Inference optimal system (Case Study: Guilan Gas Company. Industrial Management, 6(1), 111-136. (in Persian)
O'Reilly, C., & Tushman, M. (2013). Organizational ambidexterity: Past, present and future. The Academy of Management Perspectives, 27(4), 324-338.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. Journal of applied psychology, 88(5), 879-903.
Raisch, S., & Birkinshaw, J. (2008). Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, and moderators. Journal of Management, 34(3), 375-409.
Richard, P. J., Devinney, T. M., Yip, G. S., & Johnson, G. (2009). Measuring organizational performance: Towards methodological best practice. Journal of management, 35(3), 718-804.
Simsek, Z., Heavey, C., Veiga, J. F., & Souder, D. (2009). A typology for aligning organizational ambidexterity's conceptualizations, antecedents, and outcomes. Journal of Management Studies, 46(5), 864-894.
Tangen, S. (2004). Professional Practice Performance Measurement: From Philosophy to Practice. International Journal of Productivity and performance Management, 53(8), 26-37.
Turner, N., Swart, J., & Maylor, H. (2013). Mechanisms for managing ambidexterity: a review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 15(3), 317-332.
Tushman, M. L., & O'Reilly, C. A. (1996). Ambidextrous Organizations: managing evolutionary and revolutionary change. California Management Review, 38(4), 8-30.
Warner, R. M. (2008). Applied statistics: From bivariate through multivariate techniques. Sage.
Zhou, J., & Xue, Q. Z. (2013, January). Organizational Learning, Ambidexterity, and Firm Performance. In The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (pp. 537-546). Springer Berlin Heidelberg.