ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه با استفاده از روش سیموس تجدید نظر شده و آراس اینتروال (مورد مطالعه: شرکت کیسون)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه MBA، دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

واحد‌های تحقیق و توسعه از واحدهای اساسی سازمان‌ها هستند و انتخاب مناسب‌ترین فرد به‌عنوان مدیر تیم، بر موفقیت آن تأثیر بسزایی دارد. این در حالی است که تاکنون برای احصای معیارها و انتخاب مدیر یک تیم تحقیق و توسعه، چارچوب ساختارمندی ارائه نشده است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر ارائۀ رویکردی نوین برای انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه است. بدین منظور، فهرست معیارهای متناسب برای انتخاب مدیر تحقیق و توسعه با بهره­گیری از مدل‌های شایستگی احصا شد. در ادامه، با توجه به تعدد معیارهای شناسایی شده و لحاظ این نکته که اهمیت معیارها برای خبرگان متفاوت است، بهکارگیری ترکیب روش­های تصمیمگیری چندشاخصه مد نظر قرار گرفت. از این ­رو، برای وزن‌دهی به معیارها از روش سیموس تجدیدنظرشده استفاده شد و بهکمک روش آراس اینتروال، مناسب‌ترین کاندید انتخاب گردید. در نهایت رویکرد طراحی‌شده برای انتخاب مدیر پروژه تحقیق و توسعه در شرکت کیسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهارت­های فردی (به‌ویژه انتخاب و اختصاص پرسنل، تخصیص منابع و همچنین داشتن نگرش سیستمی) مهم‌ترین معیار در انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Novel Approach for the Selection of R&D Team Manager Using Revised Simos and ARAS Interval Method (Case Study: Kayson Company)

نویسندگان [English]

  • Jalil Heidary Dahouei 1
  • Mehrnoosh Khorram 2
  • Amir Salar Vanaki 3
  • Mohammad Mehdi Dehghan 4
1 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of MBA, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

R & D is one of the most important departments in organizations and selecting the most appropriate candidate as the team manager, can have a significant impact on its success. Despite these necessities, there has not been developed a structured framework to help identify appropriate criteria to select the R&D team manager yet. Nevertheless, this study aims to introduce a new combined approach for selection of R&D team managers. For this purpose, the required criteria are obtained from existing competency models. Afterwards, due to the variety of identified criteria and this fact that the weight of each criterion is different from the experts’ point of view, a combination of multi-attribute decision-making (MADM) methods has been used. Therefore, for the weighting of the criteria, the revised SIMOS method and for the selecting of the most appropriate candidate as the team manager, ARAS interval method was used respectively. The framework proposed in this study was used to select the most appropriate candidate for R&D project manager in Keyson Company. According to the results, the most important criteria in the selection of the managers are the individual skills (especially selecting and assigning personnel, allocating resources and having systematic viewpoints).

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARAS interval method
  • Competency model
  • MADM
  • R&D manager selection
  • Revised Simos method
اعرابی، س. م.؛ پیرمراد، ح. (1389). راهبرد‌های رهبری متخصصان در بخش تحقیق و توسعه. فصلنامۀ مطالعات مدیریت بهبود و تحول، (61)، 35-1.
آذر، ع.؛ جوکار، س.؛ زنگویی نژاد، ا. (1389). تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی: رویکرد کشش بازار. نشریۀ مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، 2(4)، 18-3.
زارعی محمود آباد، م.؛ طهاری مهرجردی، م.ح.؛ مهدویان، ع. (1393). ارزیابی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در ایران: رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها. نشریه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، 6(1)، 74-55.
کمیجانی، ا.؛ معمارنژاد، ع. (1383). اهمیت کیفیت نیروی انسانی و R&D (تحقیق و توسعه) در رشد اقتصادی ایران. فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، 8 (31)، 31-1.
جمالی پاقلعه، م.؛ شفیع‎زاده، ا. (1391). رویکرد تحلیلی مقایسه‌ای به تحقیق و توسعه در ایران و چند کشور پیشرفته. فصلنامۀ تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 8 (31)، 34- 23.
محمدزاده، پ.؛ سجودی، س.؛ مهدی­زاده، ی. (1391). مطالعه عوامل مؤثر بر فعالیت­های تحقیق و توسعۀ بنگاه­های صنعتی ایران؛ کاربرد مدل­های رگرسیون گسسته. نشریۀ سیاست علم و فناوری، 4(4)، 76-65.
نیکوکار، غ.؛ علیدادی تلخستانی، ی.؛ مهدوی مزده، م.؛ موسوی، س. ج. (1393). ارائه یک الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب-نسخه 2 (NSGA-II) برای مدل یکپارچه انتخاب اعضای تیم‎های تحقیق و توسعه. نشریه مدیریت صنعتی، 6(2)، 410- 385.
 
References
Abdelsalam, H. M. (2009). Multi-objective team forming optimization for integrated product development projects. In Foundations of Computational Intelligence Volume 3 (pp. 461-478). Springer Berlin Heidelberg.
Afshari, A. R., Yusuff, R. M., & Derayatifar, A. R. (2013). Linguistic extension of fuzzy integral for group personnel selection problem. Arabian Journal for Science and Engineering, 38(10), 2901-2910.
Allen, T.J. (1977). Managing the Flow of Technology: Technology Transfer and the Dissemination of Technological Information within the R&D Organization. Cambridge, MA: MIT Press.
Arabi, S.M., Pirmoradi, H.M. (2010). Strategies for expert leadership in research and development. Studies Improvement and Change Management, 20(61), 1-35. (in Persian)
Ashtiani, B., Haghighirad, F., Makui, A., & Ali Montazer, G. (2009). Extension of fuzzy TOPSIS method based on interval-valued fuzzy sets. Applied Soft Computing, 9(2), 457-461.
Azar, A., Jokar, S., zangoueinezhad, A. (2010). Compilation of Research & Development Strategy using Technology Quality Function Deployment: Market Pull Approach. Journal of Industrial Management, 2 (4), 3-18.
(in Persian)
Baltos, G., & Mitsopoulou, Z. (2007). Team formation under normal versus crisis situations: leaders' assessments of task requirements and selection of team members. Naval Postgraduate School Monterey CA.
Bodensteiner, W. D., Gerloff, E. A., & Quick, J. C. (1989). Uncertainty and stress in an R&D project environment. R&D Management19(4), 309-322.
Boran, F. E., Genç, S., & Akay, D. (2011). Personnel selection based on intuitionistic fuzzy sets. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 21(5), 493-503.
Burger, N., Staake, T., Fleisch, E., and Hierold, C. (2013) Managing technology development teams—Exploring the case of microsystems and nanosystems. R&D Management, 43, 162–186.
Chen, C. T. (2000). Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. Fuzzy sets and systems, 114(1), 1-9.
Dreyfus, C. R. (2008). Identifying competencies that predict effectiveness of R&D managers. Journal of Management Development, 27(1), 76-91.
Elkins, T. and Keller, R.T. (2003) Leadership in research and development organizations: a literature review and conceptual framework. The Leadership Quarterly, 14, 587–606.
Figueira, J., & Roy, B. (2002). Determining the weights of criteria in the ELECTRE type methods with a revised Simos' procedure. European Journal of Operational Research, 139(2), 317-326.
Gardner, H.K., Gino, F., and Staats, B.R. (2012). Dynamically integrating knowledge into teams: transforming resources into performance. Academy of Management Journal, 55, 998–1022.
Gibney, R., & Shang, J. (2007). Decision making in academia: A case of the dean selection process. Mathematical and Computer Modelling, 46(7), 1030-1040.
Hartenian, L. S. (2003). Team member acquisition of team knowledge, skills, and abilities. Team Performance Management: An International Journal, 9(1/2), 23-30.
Hsu, S. C., Weng, K. W., Cui, Q., & Rand, W. (2016). Understanding the complexity of project team member selection through agent-based modeling. International Journal of Project Management, 34(1), 82-93.
Hu, L., Li, H., & Yu, R. (2011, August). A Competency Model of R&D Personnel in High-Tech Manufacturing Enterprises. In 2011 International Conference on Management and Service Science.
Huang, C. C. (2009). Knowledge sharing and group cohesiveness on performance: An empirical study of technology R&D teams in Taiwan. Technovation, 29(11), 786-797.
Huang, C. Y., Wan, C. W., & Tzeng, G. H. (2011, June). Expatriate manager selection for an overseas manufacturing site by using FMCDM methods. In Fuzzy Systems (FUZZ), 2011 IEEE International Conference on (pp. 2401-2406). IEEE.
Jamali Pa Qaleh, M., Shafiezadeh, E. (2012). Comparison of analytical approach to research and development in Iran and developed countries. Quarterly Journal of Information technology management, 8(31), 23-34. (in Persian)
Keller, R. T. (2017). A longitudinal study of the individual characteristics of effective R&D project team leaders. R&D Management.‏ 47 (5), 741–754.
Keršulienė, V., & Turskis, Z. (2014). An integrated multi-criteria group decision making process: selection of the chief accountant. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 897-904.
Kim, Y., Min, B., & Cha, J. (1999). The roles of R&D team leaders in Korea: a contingent approach. R&D Management, 29(2), 153-166.‏
Komijani, A., Memarnejad, A. (2004). The importance of quality human resources and R & D (research and development) in economic growth of Iran. Quarterly Journal of Commerce, 8(31), 1-31. (in Persian)
Kuo, M. S. (2011). A novel interval-valued fuzzy MCDM method for improving airlines’ service quality in Chinese cross-strait airlines.Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 47(6), 1177-1193.
Kuo, M. S., & Liang, G. S. (2012). A soft computing method of performance evaluation with MCDM based on interval-valued fuzzy numbers. Applied Soft Computing, 12(1), 476-485.
Levi, D., & Slem, C. (1995). Team work in research and development organizations: The characteristics of successful teams. International Journal of Industrial Ergonomics, 16(1), 29-42.
Mahdavi, I., Mahdavi-Amiri, N., Heidarzade, A., & Nourifar, R. (2008). Designing a model of fuzzy TOPSIS in multiple criteria decision making.Applied Mathematics and Computation, 206(2), 607-617.
McDonough, E. F. (1993). Faster new product development: Investigating the effects of technology and characteristics of the project leader and team. Journal of product innovation management, 10(3), 241-250.‏
Mohammadzadeh, P., Sojudi, S., Mehdizadeh, Y. (2012). Factors affecting research and development of industrial enterprises; the application of discrete regression models. Science and Technology Policy, 4(4), 65-94. (in Persian)
Nikukar, GH., Alidadi Talkhestani, Y., Mahdavi Mazdeh, S.J. (2014). Providing a Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-version 2 (NSGA-II) for Integrated model of research and development team members. Journal of Industrial Management, 6(2), 385-410. (in Persian)
Peltokorpi, V. and Hasu, M. (2015) Moderating effects of transformational leadership between external team learning and research team performance outcomes. R&D Management, 45, 304–316.
Perry-Smith, J.E. and Mannucci, P.V. (2017). From creativity to innovation: the social network drivers of the four phases of the idea journey. Academy of Management Review, 42, 53–79.
Safari, H., Cruz-Machado, V., Zadeh Sarraf, A., & Maleki, M. (2014). MUltidimensional personnel selection through combination of TOPSIS and Hungary assignment algorithm. Management and Production Engineering Review, 5(1), 42-50.
Saremi, M., Mousavi, S. F., & Sanayei, A. (2009). TQM consultant selection in SMEs with TOPSIS under fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 36(2), 2742-2749.
Siskos, E., & Tsotsolas, N. (2015). Elicitation of criteria importance weights through the Simos method: A robustness concern. European Journal of Operational Research, 246(2), 543-553.
Tupenaite, L., Zavadskas, E. K., Kaklauskas, A., Turskis, Z., & Seniut, M. (2010). Multiple criteria assessment of alternatives for built and human environment renovation. Journal of Civil Engineering and Management, 16(2), 257-266.
Wang, D. (2009, September). Extension of TOPSIS method for R&D personnel selection problem with interval grey number. In Management and Service Science, 2009. MASS'09. International Conference on (pp. 1-4). IEEE.
Wang, D., Waldman, D.A., and Zhang, Z. (2014) A metaanalysis of shared leadership and team effectiveness. Journal of Applied Psychology, 99, 181–198.
Wang, M. J. J., & Chang, T. C. (1995). Tool steel materials selection under fuzzy environment. Fuzzy Sets and Systems, 72(3), 263-270.
Wang, Y. M., & Elhag, T. M. (2006). Fuzzy TOPSIS method based on alpha level sets with an application to bridge risk assessment. Expert systems with applications, 31(2), 309-319.
Wei, S. H., & Chen, S. M. (2009). Fuzzy risk analysis based on interval-valued fuzzy numbers. Expert Systems with Applications, 36(2), 2285-2299.
Yukl, G. (2012) Effective leadership behavior: what we know and what questions need more attention. Academy of Management Perspectives, 26, 66–85.
Zadeh, L. A. (1975). The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning—I. Information sciences, 8(3), 199-249.
Zadeh, L. A. (1975). The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning—II. Information sciences, 8(4), 301-357.
Zadeh, L. A. (1975). The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning-III. Information sciences, 9(1), 43-80.
Zarei Mahmoudabadi, M. Tahari Mehrjerdi, M.R, Mahdavian, A. (2014). Evaluation of R&D Activities in Iran: Data Envelopment Analysis Approach. Journal of Industrial Management, 6 (1), 55-74. (in Persian)
Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision-making. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 159-172.
Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Vilutiene, T. (2010). Multiple criteria analysis of foundation instalment alternatives by applying Additive Ratio Assessment (ARAS) method. Archives of civil and mechanical engineering, 10(3), 123-141.
Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Tamošaitiene, J., & Marina, V. (2008). Multicriteria selection of project managers by applying grey criteria. Technological and Economic Development of Economy, 14(4), 462-477.
Zolfani, S. H., & Banihashemi, S. S. A. (2014, May). Personnel selection based on a novel model of game theory and MCDM approaches. In Proc. of 8th International Scientific Conference" Business and Management (pp. 15-16).
Zolfani, S. H., Rezaeiniya, N., Aghdaie, M. H., & Zavadskas, E. K. (2012). Quality control manager selection based on AHP-COPRAS-G methods: a case in Iran. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 25(1), 72-86.