شناسایی و اولویت‎بندی عوامل مؤثر بر همسوسازی استراتژی‎های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی با تکنیک الکتر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

3 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‎بندی عوامل مؤثر بر همسوسازی استراتژی‎های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی و با روش توصیفی پیمایشی  انجام گرفته است. در این تحقیق ، پس از بررسی مبانی نظری و مرور مطالعات پیشین، چارچوب نظری‎ طراحی شد. سپس با استفاده اطلاعات گردآوری شده  و نظرسنجی از خبرگان، پرسشنامه‎ای حاوی 28 سؤال  تدوین گردید و میان نمونۀ آماری که با روش نمونه‎گیری غیر احتمالی قضاوتی انتخاب شده بودند، توزیع  و داده‎های حاصل با بهره‎گیری از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون تی. و تکنیک الکتر تحلیل شد. یافته‎ها نشان دادند که مهم‎ترین شاخص‎های تأثیرگذار بر همسوسازی استراتژی‎های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان با رویکرد اقیانوس آبی، به‎ترتیب عوامل مدیریتی، عوامل مرتبط با کارکنان، بسترهای سازمانی، جایگاه سازمان در منحنی عمر، عوامل محیطی نزدیک و عوامل محیطی دور بوده‎اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and ranking the affecting factors on align business strategy and human resource management practices with Blue Ocean approach and electric technique

نویسندگان [English]

  • Ali Divandari 1
  • Mohsen Nazari 1
  • Seyed Mostafa Razavi 2
  • Fereshteh Amin 3
3 faculty member of tehran university
چکیده [English]

The purpose of this article, titled Identify and ranking the affecting factors on align business strategy and human resource management practices with Blue Ocean approach and electric technique.
In this study, After reviewing the theoretical studies and researches, a conceptual framework was developed. Then using this information and the survey of experts. A questionnaire containing 28 questions was designed and were distributed within the samples that have been selected by judgment sampling, Data obtained from test analysis using exploratory factor analysis, t-test and electric techniques. The results showed that The most important effective Indicators Respectively has been Managerial factors, factors related to employee, organizational context, the position of the curve of life, the environment and the environmental factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Align
  • human resources practices
  • Business strategy
  • Blue Ocean
  • electric techniques