ارائه مدل هماهنگی شبکۀ تأمین خودروسازی با به¬کارگیری نگاشت علّی (مطالعه موردی: شبکۀ تأمین خودروسازی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

مفهوم هماهنگی در مدیریت زنجیره تأمین، از دیدگاه‌ نقش‌آفرینان این زنجیره با همدیگر متفاوت است؛ به­طوری که این اختلافِ دیدگاه میان آنها، سبب ناهماهنگی بیشتر در کل زنجیره تأمین شده است. بنابراین با توجه به اهمیت این مقوله در عملکرد زنجیره تأمین، لزوم تبیین مفهوم هماهنگی در قالب مدلی علّی ضروری به نظر می­رسد. در این پژوهش با به‎کارگیری رویکرد نگاشت‎شناختی و استفاده از نرم‎افزار مرورگر تصمیم، به مدل کردن محتوای ذهنی خبرگان برگزیده‎شده در صنعت خودروسازی کشور پرداخته شده است. سپس با بهره‌گیری از نرم‎افزار یو.سی.ای.نت، همبستگی میان نقشه‌های خبرگان متفاوت، تحلیل شده و در صورت تأیید، نقشه‎های این خبرگان برای دست‎یابی به نقشه اجماعی صنعت خودروسازی کشور تلفیق شده‌اند. در ادامه نقشه‌های تفاوت 60، 70 و 100 درصد توافق خبرگان، به‎همراه تعیین میزان روابط میان آنها پرداخته شده است. در انتها آزمون‌های حاصل از تحلیل‌های بلوکی بر اعتبار این تقسیم‎بندی‌ها صحه گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Automotive Supply Network Coordination Model Using Causal Mapping Case Study in Automotive Supply Network

نویسنده [English]

  • mohammad reza Sadeghi Moghadam
Assistant Prof. of Industrial Management University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The concept of coordination in supply chain management is different from the viewpoint of the roles of this chain and this difference causes more uncoordination at the entire of the supply chain. Hence, regarding to the importance of this subject at the performance of supply chain, the clarification of the coordination concept as a casual model seems very necessary. In this research, the cognitive mapping and browser software have been used for the modeling of the mental concepts of the selected experts at Iran automotive industry. The coordination among the maps of different experts has been analyzed by the UCINET software and if it confirmed, the maps had been combined together to the access of the consensus map of the Iran automotive industry. Afterwards, it followed by setting the 60, 70 and 100% difference among the agreed maps of experts and their relations together; finally the tests of block analysis demonstrated the accuracy of above classification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chain Coordination of Supplying
  • Automotive Supply Network
  • Cognitive mapping