مدل‌سازی علّی روابط میان معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM در بانک توسعۀ تعاون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی مدل علّی تعالی سازمانی در بانک توسعۀ تعاون و هدف فرعی آن، اندازه­گیری وضعیت تعالی سازمانی بانک توسعۀ تعاون است. در همین راستا، ضمن طراحی سناریوهای مختلف، بر اساس مدل‌سازی معادلات ساختاریافته بررسی شدند و مدلی که بهترین شاخص­های تناسب را داشت، به‌عنوان بهترین مدلی که رفتار تعالی سازمانی را در بانک توسعۀ تعاون ارائه می­کند، انتخاب شد. در واقع در این تحقیق تلاش شده است مدلی ارائه شود که در آن روابط علّی و معلولی بین معیارهای مدل EFQM را مشخص کند. این مدل با توزیع پرسشنامه و تحلیل نتایج آن طراحی شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و توسعه­ای و از نظر گردآوری داده­ها، از نوع پیمایشی و همبستگی است. با توجه به رابطۀ بین معیارهای مدل تعالی، این مدل از طریق معادلات ساختاری و به‎کمک نرم‎افزار PLS و SPSS محاسبه شده است. قلمرو موضوعی این تحقیق مرتبط با مدیریت کیفیت و به‌صورت خاص مدل تعالی سازمانی و قلمرو آن ستاد مرکزی و شعب سراسر کشور بانک توسعۀ تعاون در نظر گرفته شده است. این تحقیق نشان می‌دهد معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM با هم در ارتباط هستند. به این معنا که توجه به یک معیار موجب تقویت معیارهای دیگر خواهد شد. تحقیق حاضر این روابط را آشکار کرده و شدت ارتباط بین معیارها را مشخص می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal modeling of relationships between criteria for EFQM excellence model in TOSE’E TA’AVON bank

نویسندگان [English]

  • Hossein Safari 1
  • Mohammad Reza Sadeghi Moghaddam 2
  • Ali Ebadi Ziaei 3
1 Associate Prof. in Industrial Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistance Prof. in Industrial Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Msc of Industrial Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Organizations that participate in the competition, had to enter the paths are called Excellence. So through extensive efforts undertaken by quality experts, various patterns as models of excellence are established and used as one of the most common ways of organizations success. The main purpose of this paper is to "assess the causal model between criterias of business excellence model at Tose’e Ta’avon Bank" and the secondary objective is to "measure excellence of Tose’e Ta’avon Bank".This study in terms of subject is practical and development, and in terms of data collection is correlation and survey. With regard to the relationships between the criterias of excellence model, the relationships between these criterias is calculated by structural equation. According to the procedure outlined, for this study is used from PLS and SPSS software. The data collected at the end of 93 and the first six months of 94. On the other hand, the excellence model used is the 2013 version. In this study population are managers and senior experts of Tose’e Ta’avon Bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational excellence
  • Quality awards
  • Causal Model
  • EFQM Excellence Model
  • TOSE’E TA’AVON bank
ادب، ح. و گل آور، م. (1392)، ارزیابی تعالی سازمان شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM ویرایش 2013، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 22 (70): 25-46.
اسدی، م. (1392)، مدل تعالی سازمانی EFQM ویرایش 2013، تهران: نشر طراحان هومن به سفارش مدیریت تحقیق و توسعۀ کیسون.
حسینی، س. م. و حسین‎زاده کاشان، ع. (ترجمه) (1388). استراتژی عملیات استراتژی تولید و خدمات، تهران. انتشارات داشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).
اکبریان، م.، نجفی، اسکاعیل، حسین‎زاده لطفی، ف. توکلی مقدم، ر. (1393). ترسیم روابط علت و معلولی در خلال زمان در نقشه استراتژی پویا، فصلنامۀ مدیریت صنعتی، 6 (4)، 707- 685.
امیری، م. ر. و سکاکی، م. ر. (1384)، راهنمای ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس مدل تعالیEFQM ، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه علوم و تکنولوژی منچستر UMIST.
رضوانجو، س.، ساعدپناه، ب. و کریمیان، ف. (ترجمه) (1387). مدیریت کیفیت در پروژهها و برنامهها (چاپ اول)، تهران: انتشارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
جلوداری ممقانی، ب. (1384)، تعالی سازمان (چاپ اول)، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
حسن‎زاده، ح. ر. و راستگو، م. (1387)، مدلهای تعالی سازمانی و نحوۀ استقرار آنها در سازمان. تهران: انتشارات مهر آریا.
حنفی‎زاده، پ. و زارع رواسانی، ا. (1391)، روش تحلیل ساختارهای چندسطحی با استفاده از نرمافزارSmartPLS، تهران: انتشارات ترمه.
داوری، ع. و رضازاده، آ. (1393)، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارPLS ، چاپ دوم. تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
پارساییان، ع. و اعرابی، س. م. (ترجمه) (1392). رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه­ها و کاربردها، جلد اول (چاپ نوزدهم)، ترجمۀ تهران: دفتر پژوهش‎های فرهنگی.
رامین مهر، ح. و چارستاد، پ. (1392)، روش تحقیق کمی با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (نرمافزار لیزرل) (چاپ اول)، تهران: انتشارات ترمه.
شاهرودی، ک.، امیر تیموری، ع. و رکن شریفی، ا. (1390). پیش‎بینی عملکرد شرکت‎ها با استفاده از معیارهای مدل تعالی سازمانیEFQM ، فصلنامۀ مدیریت، 8 (23).
شریفی، م. و یوسفی، ج. (1393)، تحلیلی بر یک الگوی ساختاری جدید تلفیقی از الگوهای کارت امتیازی متوازن و بنیاد کیفیت اروپایی مدیریت کیفیت، فصلنامۀ مدیریت صنعتی، 6 (4): 747- 765.
صفری، ح.، غلامی، ن. و عبادی ضیائی، ع. (1394). مدلهای تعالی سازمانی EFQM، Malcolm Baldrige و Deming، تهران: مؤسسۀ کتاب مهربان نشر.
عبادی ضیائی، ع. (1392)، مطالعۀ تطبیقی نقش مدیریت دانش در تعالی واحدهای کسب‎وکار و بهبود فرایندهای بانکی، ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران.
فدائی نژاد، ا.، خالقی، ا. ح.، و مهاجری، م. (1389)، مقایسۀ عملکرد سازمان‎های کوچک و بزرگ با رویکرد تعالی، چشمانداز مدیریت دولتی، 1(3)، 135- 119.
فیاض بخش، ع. ر.، خلاصی، ا. و جامی، س. (1388)، ارائۀ مدل تلفیقی جهت راهبری سازمان با به کارگیری دو مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن، سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت استراتژیک، تهران.
کزازی، ا. (1378)، مدیریت کنترل کیفیت فراگیر (نگرشی کاربردی)، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
مدرس یزدی، م.، صفری، ح. و اژدری، ب. (1393)، نگاشت ادراکی روابط علی میان فعالیت‎های مدیریت زنجیرۀ تأمین، توانمندسازها و عملکرد زنجیرۀ تأمین با رویکرد فازی، فصلنامه مدیریت صنعتی 6 (3)، 634-615.
مظلومی، ن. و کشوری ، م. (1390)، بهینه‎سازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با استفاده از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن، پژوهشنامۀ بیمه، 26(4)، 55-27.
میر غفوریان. ح، سنگبر، م. ع. و جلیلیان، ن. (1394). ارزیابی راهبردی کیفیت خدمات شهرداری یزد با رویکرد تلفیقی مدل سروپرف و ماتریس مشاوران گروه بوستون بر مبنای تحلیل روابط خاکستری فازی، فصلنامۀ مدیریت صنعتی، 7(3)، 606 – 587.
نجمی، م. (1393)، مدل تعالی EFQM 2013 از ایده تا عمل، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
یارمحمدیان، م. ح.، شفیع پور مطلق، ف. و فولادوند، م. (1392)، رابطۀ بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خودارزیابی از تعالی سازمانی به‎منظور ارائۀ یک مدل پیش‎بینی (مطالعۀ موردی: اساتید دانشگاه‎های آزاد اسلامی منطقۀ 4 کشور)، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4 (13)،18-1.
Asghari Zade, E., Safari, H., Abdollahi, B., & Ghasemi, R. (2011). Canonical Correlation Analysis between Enabler and Results in EFQM Model; a Case Study in TAVANIR Company in Iran. European Journal of Social Sciences- 21(3), 483-492.
Bohoris, G. (1995). A comparative assessment of some major quality awards. International Journal of Quality & Reliability Management, 12(13), 30-43.
Calvo-Mora, A., Ruiz-Moreno, C., Picon-Berjoyo, A., & Cauzo-Bottala, L. (2013). Mediation effect of technical factors in excellence management systems. Journal of Business Research, 67 (5), 657-1042.
Conti, T. A. (2007). A history and review of the European quality award model. The TQM magazine, 19(2), 112-128.
Devies, J. (2008). Integration: 'is it the key to effective implementation of the EFQM Excellence Model? International Jurnal of Quality & Reliability Management, 25(4), 383-399.
Ivanof, C.-I., & Avasilcai, S. (2014). Performance measurement models: an analysis for measuring innovation processes performance. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 124, 397-404.
Karimi, A., Safari, H., Hashemi, S. H. & Kalantari, P. (2013). A study of Baldrige Award framework using the applicant scoring data. Total Quality Management & Business Excellence, 25(5), 461-477.
Kristensen, K., & Juhl, H. (1999). Beyond the bottom line0measuring stakeholder value, The TQM Magazien, Vol. 16.
Simons, R. (1988). Levers of controls: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal. Harward Business School Press.
Wongrassamee, P. & Gardiner, J. (2003). Performance measurement tools: ahanthe BSC and the EFQM excellece model. Measueing Business Excellence, 7(1) , 14-29.
Zarraga-Rodrigues, M., & Jesus Alvarez, M. (2014). Does the EFQM model identify and reinforce information capability? Procedia- Social and Behavioral Sciences, 109(8), 716-721.