ترسیم وتحلیل شبکۀ همکاری میان دانشگاه و صنعت با استفاده از رویکرد تحلیل شبکۀ اجتماعی (مورد مطالعه: دانشگاه هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی شبکۀ همکاری و اعتماد میان دانشگاه هرمزگان و صنعت است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و بر اساس روش تحقیق در گروه تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی قرار دارد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه هرمزگان و مدیران پژوهش سازمان­های استان هرمزگان است. به‎منظور تحلیل شبکۀ ارتباطی، ابتدا دو دسته پرسشنامه حاوی سؤال‎های تحلیل شبکه طراحی شد. پس از تکمیل پرسشنامه­ها، داده‌های هر شبکه در قالب ماتریس وارد نرم‌افزار Excel شده و به‎کمک نرم‎‌افزارهای Visone و NetDraw شاخص‌هایی چون مرکزیت درجۀ درونی، نقاط برشی و تراکم شبکه­ها محاسبه  و شبکه‌ها تحلیل شدند. به‎طور کلی نتایج به‎دست آمده از تحلیل شبکه­های همکاری و اعتماد نشان داد شبکه­های ترسیم­شده مرکزیت و تراکم نسبتاً پایینی دارند. بالا بودن نقاط ایزوله در دو شبکه و تراکم کمتر شبکه­های اعتماد نسبت به شبکه­های همکاری، گویای این است که هر دو طرف نتوانسته‎اند به خوبی رضایت و اعتماد طرف مقابل را در مسیر همکاری شکل گرفته، جلب کنند و ارتباطات و اعتماد نسبتاً ضعیفی بین دانشگاه هرمزگان و محیط کسب‎وکار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Collaboration Network between University and Industry by Using Network Analysis Approach (Study: University of Hormozgan)

نویسندگان [English]

  • Zahra Saadatnia 1
  • Tayebeh Abbasnejad 2
  • Hannaneh Mohammadi Kangarani 3
1 MSc. Student, Faculty of Management & Accounting, University of Hormozgan, Bandar-Abbas, Iran
2 Assistant Prof. of Industrial Management, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
3 Associate Prof. of Agriculture & Natural Resources, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

A nation’s progress and development depends on the production of knowledge by its educational centers and turning them into presentable products by the industrial units. To reach this point, a coherent connection between the scientific and industrial units in the country seems natural and inevitable. This research aims at scrutinizing the cooperation network between Hormozgan University and Industry. This study has an applied and practical nature and can be classified as a descriptive and survey-based research. The statistical population for the study includes Hormozgan University faculty members and managers of research centers in a number of Hormozgan organizations. In order to analyze this cooperative network, at first, two sets of questionnaires containing items for studying the network connections were designed.  After completing the questionnaires, the data for each network was imported into Excel as a matrix and analyzed by using Visone and NetDraw applications and indexes such as the inner core angle, cutpoints and network densities were derived and computed for the networks. All in all, the cooperation and trust networks analysis indicated that the presented networks had a relatively low central density. The high points of isolation in two networks and the lower density of networks of trust compared to the cooperative networks indicate that the two parties have not been able to develop and establish a good level of satisfaction and trust in the intended cooperative paths and, consequently, it can be maintained that there is an almost weak level of communication and trust between Hormozgan University and business environments (i.e., industry) in these networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry
  • network
  • Social network analysis
  • Trust network
  • University
اسماعیلی، م.، یمنی ­دوزی­ سرخابی، م.، حاجی ­حسینی، ح.، کیامنش، ع. (1390). وضعیت ارتباط دانشکده­های فنی ـ مهندسی دانشگاه­های دولتی تهران با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری. فصلنامۀ پژوهش و برنامه­ریزیدر آموزش عالی، 17(1)، 46- 27.
امیرخانی، ح.، حسینی­ کلجاهی، آ.، دنیوی، ع.، ازدست، ط. (1389). ارائۀ راهکارهایی عملی و مدلی کاربردی برای بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه. یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت­وتولید ایران، 27 و 28 مهر 1389، دانشگاه تبریز.
پورعزت، ع. ­ا.، حیدری، ا. (1390). شناسایی و دسته­بندی چالش­ها و موانع تجاری­سازی دانش با استفاده از روش کیو، سیاست علم ­و فناوری، 4(1)، 62-49.
جاهد، ح. ع. ف.، آراسته، ح. ر. (1392). عوامل برون سازمانی مؤثر در تجاری‎سازی نتایج پژوهشی. پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 19(1)، 68-45.
جعفرزداه، ب. (1392). ارتباط صنعت و دانشگاه، شاهرگ توسعۀ اقتصادی، دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه، 30 بهمن 1392، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
حاتمی، م.، نقشینه، ن. (1394). بررسی کمی و مصورسازی همکاری‌های بین‌سازمانی در مدارک نمایه شدۀ جمهوری اسلامی ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس: از دیدگاه روابط دانشگاه ـ صنعت ـ دولت. پژوهشنامۀ علمسنجی، 1(1)، 92-69.
رادفر، ر.، امامی، ح. (1394). ارزیابی وضعیت تجاری­سازی تحقیق ­و توسعه دانشگاهی، کومش، 17(2)، 446-439.
عباسی اسفنجانی، ح.، فروزنده دهکردی، ل. (1394). طراحی مدل جامع تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی با رویکرد دلفی. پژوهشنامۀ بازرگانی، 19(75)، 170-139.
عصاره، ف.، بابایی، ک. (1393). شبکۀ هم­نویسندگی مقالات منتشرشده در فصلنامۀ روان‎شناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی و فصلنامۀ کودکان استثنایی پژوهشکدۀ استثنایی. مطالعات دانش­شناسی، 1(1)، 18-1.
غلامرضایی، د.، آذر، ع.، دانایی­فرد، ح.، خدادادحسینی، ح. (1392). تحلیل پویای ارتباط صنعت و دانشگاه در خط­مشی­های آموزش عالی برنامۀ پنجم توسعه با رویکرد پویای سیستم، چشم­انداز مدیریت صنعتی، 3(9)، 116-79.
گلمحمدزاده، آ. (1392). تبیین اثر توسعۀ ارتباط صنعت و دانشگاه بر افزایش کارآفرینی در تهران  (مطالعۀ موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران). پایان­نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور تهران.
گودرزی، م.، جهانیار، ب.، اعرابی، م.، امیری، م. (1392). الگوی جامع تجاری­سارزی فناوری در پژوهشگاه­های دولتی ایران، مدیریت توسعه فناوری، 1(1)، 66-37.
محسنی، ر. ع. (1390). همکاری­های دانشگاه و صنعت. اطلاعات سیاسی ­اقتصادی، (285)، 317-304.
محمدی ­کنگرانی، ح. (1390). تحلیل شبکه­ای؛ روشی جدید برای حل مسائل مدیریتی و سیاستی در راستای توسعۀ صنعتی. توسعۀ تکنولوژی صنعتی، 8(14)، 34-23.
محمدی­ کنگرانی، ح.، حلی­ساز، ا.، معینی، ع. (1392). بررسی شبکۀ همکاری میان نهادهای دولتی و مردمی رسمی در اجرای پروژه­های آبخیزداری و نقش آن در کاهش فرسایش خاک (مطالعۀ موردی: دهستان برنطین، استان هرمزگان). پژوهش­های فرسایش محیطی، 3(1)، 58-45.
محمدی ­کنگرانی، ح.، شامخی، ت.، حسین­زاده، م. (1390). بررسی و تحلیل شبکۀ روابط رسمی و غیررسمی میان سازمانی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه­ای (مطالعۀ موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد). مدیریت دولتی، 3(6)، 164-149.
محمدی کنگرانی، ح.، محمدی، ا. هنمن، ر. ا. و ریدل، م. (1393). درآمدی بر روش شبکه­های اجتماعی. چاپ اول. انتشارات دانشگاه هرمزگان.
مردانی، ا. ح.، مردانی، ا. (1394). تحلیل شبکۀ اجتماعی هم‎تألیفی مقالات علمی سیستم‎های اطلاعاتی. مدیریت فناوری اطلاعات، 7(4)، 930-909.
منطقۀ ویژۀ اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، قابل دسترس در آدرس زیر:   www.pgsez.ir/Modules/CMS/News
موسوی، ع.، شفیعی، م. (1392). تحلیل محتوای موانع، فرصت­ها و راهکارهای توسعۀ ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگرۀ سه­جانبه. نوآوری و ارزش­آفرینی، 1(3)، 20-5.
میگون پوری، م. ر.، احمدی، ب. (1391) . شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه صنعت پتروشیمی، توسعه کارآفرینی، 5(2)، 46-27.
میگون پوری، م. ر.، کلانتری، ا. (1392). شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه فناوری نانو در ایران، توسعه کارآفرینی، 6(1)، 66-47.
نریمانی، ا.ر.، الوانی، م. (1393). پنجرۀ جوهری: الگوی ارتباط بین صنعت و دانشگاه، نشریۀ نشاء علم، 4(2) ، 143-138.
هاشم­نیا، ش.، عمادزاده، م.، صمدی، س.، ساکتی، پ. (1388). روش­های تجاری­سازی در آموزش عالی و چالش­های آن. انجمن آموزش عالی ایران، 2(2)، 57-35.
Abbasi Esfanjani, H., Foruzande Dehkordi, L.A. (2015). Designing the Comprehensive Model for Commercializing university Research with the Delphi Approach. Iranian Journal of trade studies, 19(75), 139-170.
(in Persian)
Al-Ashaab, A., Flores, M., Doultsinou, A. & Magyar, A. (2011). A  balanced scorecard for measuring the impact of industry–university collaboration. Production Planning & Control, 22(5-6), 554-570.‏
Amirkhani, H., Hosseini Kaljahi, A., Donyavi, A. & Azdast, T. (2010). Provide practical solutions and practical models for improving industry and university communication. Eleventh Conference of Manufacturing Engineering of Iran. 19 -20 0ctober, Tabriz University. (in Persian)
Ankrah, S. & AL-Tabbaa, O. (2015). Universities–industry collaboration: A systematic review. Scandinavian Journal of Management, 31(3), 387-408.‏
Ankrah, S., Burgess, T. F., Grimshaw, P. & Shaw, N. E. (2013). Asking both university and industry actors about their engagement in knowledge transfer: What single-group studies of motives omit. Technovation, 33(2), 50-65.‏
Assareh, F. & Baba’i, K. (2015). The co-authorship networks of published articles in the journal of Psychology of Exceptional Individuals Allameh Tabatabai University and journal of Exceptional Children. Studies of Knowledge, 1(1), 1-18. (in Persian)
Chau, V. S., Gilman M. & Serbanica, C. (2017). Aligning university-industry interaction: The role of boundary spanning in intellectual capital transfer, Technological Forecasting & Social Change, 123, 199-209.
Cho, J. & Lee, J. (2013). Development of a new technology product evaluation model for assessing commercialization opportunities using Delphi method and fuzzy AHP approach. Expert Systems with Applications, 40(13), 5314-5330.‏
David, F. & Van der Sijde, P. (2015). University–Business Co-operation in Indonesian Higher Education for Innovation. In New Technology-Based Firms in the New Millennium. Emerald Group Publishing Limited.
Esmaeili, M., Yamai Doozi Sorkhabi, M., Haji Hosseini, H., Kiamanesh, A. (2011). A survey on relationship between engineering colleges of Tehran’s public universities and industry within the framework of National Innovation System, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 17(1), 27-46. (in Persian)
Gholamrezaei, D., Azar. A., Danayifard. H., Khodadadhoseini. H., (2013). Dynamic analysis of university-industry relations in higher education policies for the fifth development plan by using dynamics system, Journal of Industrial management perspective, 3(9), 79-116. (in Persian)
Gol Mohammadzade, A. (2014). The Effect of Development of Industry-University Relations on Enhancing Entrepreneurship in Tehran (Case Study of Tehran University of Science and Technology Park). Master's thesis of executive management, Payam Noor university of Tehran. (in Persian)
Goodarzi, M., Jahanyar, B., Arabi, M., Amiri, M., (2013). A model for technology commercialization in public research organizations of Iran, Journal of Technology Developmet, 1(1), 37-66. (in Persian)
Hashemnia, Sh., Emadzade, M., Samadi, S., Saketi, P. (2010). Commercialization Methods in Higher Education and its Challenges. Journal of Iranian Higher Education, 2(2), 35-57. (in Persian)
Hatami, M. & Naghshineh, N. (2015). Quantitative analysis and visualization of inter-organizational of collaborations in Islamic Republic of Iran’s indexed documents in Scopus: According to Triple Helix model. Journal of Scientometrics, 1(1), 69-92. (in Persian)
Hsu, D. W., Shen, Y. C., Yuan, B. J. & Chou, C. J. (2015). Toward successful commercialization of university technology: Performance drivers of university technology transfer in Taiwan. Technological Forecasting and Social Change, 92, 25-39.‏
Huang M.H. & Chen, D. Z. (2017). How can academic innovation performance in university-industry collaboration be improved? Technological Forecasting & social Change, 123, 210-215.
Ismail, N., Nor, M. J. M., & Sidek, S. (2015). A Framework for a Successful Research Products Commercialisation: A Case of Malaysian Academic Researchers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 283-292.
(in Persian)
Jafarzade, B. (2014). Relations between industry and university, the key to economic development. The 2nd National Conference on Industry and University Interaction, 19 February, Kerman, Shahid Bahonar University.
(in Persian)
Jahed, H.A. & Araste, H.R. (2013). External organizational factors influencing commercialization of research results. Journal of Research and Planning in Higher Education, 19(1), 45-68. (in Persian)
Mardani, A.H. & Mardani, A. (2016). Social network of theخطای ترجمهtht co-authorship network in the scientific articles of information systems. Journal of Information Technology Management, 7 (4), 909-930. (in Persian)
Meygoonpoori, M.R. & Ahmadi, B. (2012). Identifying the factors influencing the choice of commercialization strategies of academic research in the field of petrochemical industry. Journal of Entrepreneurship Development, 5(2), 27-46. (in Persian)
Meygoonpoori, M.R. & Kalantari, E. (2013). Identifying the factors influencing the choice of commercialization strategies of academic research in the field of nanotechnology in Iran, Journal of Entrepreneurship Development, 6(1), 47-66. (in Persian)
Mohammadi Kangarani, H. (2010). Network analysis: a new method for solving managerial & political problems in order to industrial development. Journal of Industrial Technology Development, 8(14), 23-34. (in Persian)
Mohammadi Kangarani, H., Holisaz, A. & Moini, A. (2013). Investigation of the role of collaboration network between state and formal public institutions in implementation of watershed management projects and soil erosion decrease (Case Study: Berentin, Hormozgan Province). Environmental Erosion Research journal, 3(1), 45-58. (in Persian)
Mohammadi Kangarani, H., Mohammadi, E. (2015). Introduction to Social Network Methods. Bandar Abbas, Hormozgan University Press. (in Persian)متن یا آدرس وب سایتی را تایپ کنید یا سندی را ترجمه کنید.
Mohammadi Kangarani, H., Shamekhi, T. & Hosseinzade, M. (2011). Investigation and analysis of formal and informal organizational interrelationship networks through network analysis approach (Case study: Kohgiloyeh va Boyerahmad province). Journal of Public Administration, 3 (6), 149-164. (in Persian)
Mohseni, R.A. (2011). University and Industry Cooperation. Political & Economic Ettelaat, (285), 304-317. (in Persian)
Musavi, A.R. & Shafie, M. (2013). Analyzing the Content of barriers, opportunities and development strategies for industry-University Relations in the fifteen government, university and industry Congress. Journal of Innovation and Enterpreneurship, 1(3), 5-20. (in Persian)
Narimani, A.R. & Alvani M. (2014). Johari window: Amodel of the relationship between university and industry, Science Cultivation, 4(2), 138-143.
(in Persian)
Oliver, C. (1990). Determinants of interorganizational relationships: Integration and future directions. Academy of management review, 15(2), 241-265.‏
Piva, E. & Rossi-Lamastra, C. (2013). Systems of indicators to evaluate the performance of university-industry alliances: a review of the literature and directions for future research. Measuring Business Excellence, 17(3), 40-54.‏
Plewa, C., Korff, N., Johnson, C., Macpherson, G., Baaken, T. & Rampersad, G. C. (2013). The evolution of university–industry linkages—A framework. Journal of Engineering and Technology Management, 30(1), 21-44.‏
Pourezzat, A. A., Heidari, E. (2011). Studying and sorting the challenges and barriers of knowledge commercialization using Q-methodology. Journal of Science & Technology Policy, 4(1), 27-46. (in Persian)
Radfar, R. & Emami, H. (2016). Evaluation of the commercialization of the academic research and development. Koomesh Journal, 17(2), 439-446.
(in Persian)
Rast, S., Khabiri, N. & Senin, A. A. (2012). Evaluation framework for assessing university-industry collaborative research and technological initiative. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 410-416.‏
Seppo, M. & Lilles, A. (2012). Indicators measuring university-industry cooperation. Discussions on Estonian Economic Policy, 20(1), 204-225.