تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به‌وسیله تکنیک ANP (مطالعه موردی: پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه مدیریت ریسک راهکاری مناسب در مدیریت پروژه به منظور مقابله با ریسک‎ها و حوادثی که ممکن است در یک پروژه صنعتی رخ دهد، در نظر‌گرفته می‌شود. فرآیند مدیریت ریسک‌، فرآیندی است که قادر است ریسک‎ها را شناسایی، تحلیل و همچنین راهبردهایی به منظور کاهش اثرهای ریسک تعیین کند. همچنین، اکثر مدیران در هنگام تصمیم‌گیری، به‎خصوص زمانی که قرار است از بین چند راه‎حل‎ برای یک مسئله یکی را انتخاب کنند، دچار چالش می‎شوند‌. در مدیریت ریسک‌ در مرحله پاسخ‎گویی به ریسک نیز یک مسئله تصمیم-گیری وجود دارد، یعنی انتخاب یک راهبرد از بین چند راهبرد پاسخ مربوط به یک ریسک‌. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از تکنیک‌ANP‌،که به‎عنوان یکی از تکنیک‌های تصمیم‎گیری چند شاخصه ‌(MADM) شناخته می‎شود، به بررسی این موضوع پرداخته شود.
در این پژوهش ابتدا اصلی‌ترین ریسک پروژه از طریق پرسشنامه تعیین‌ شده است. سپس استراتژی‌های پاسخ برای مهم‎ترین ریسک بحرانی، مشخص ‌و در نهایت با ‌کمک از‌ پژوهش‎های پیشین و همچنین تکنیک گروه اسمی، مدل تصمیم‌گیری تهیه و از طریق مقایسات زوجی، بهترین استراتژی برای مهم‎ترین ریسک در پروژه توسعه میدان نفتی‌آزادگان شمالی انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Best Responding Strategy to Project Risk Using ANP Technique (Case Study: North Azadegan Oil Field Development Project)

نویسندگان [English]

  • Behrouz Dorri
  • Ehsan Hamzehi
چکیده [English]

Nowadays, Risk Management is considered as one of the most vital methods in project management which should be utilized in every industrial project. Risk management process is able to identify risks, analyze them and determine responding strategies for declining impacts of risks. Also most managers confront a challenge when they want to select one problem`s solution among the other ones. There is always a decision making problem in Risk Response Planning sub-process which can be mentioned as “selecting the best response among some responses related to a risk “. This paper has been tried to use Analytic Network Process (ANP), known as one of Multiple Attribute Decision Making techniques to solve this problem and find the best response.
In this case, the high-priority risks were identified by a questionnaire. Then, responding strategies were determined through an interview. Finally, an ANP model including criteria and responses for the main risk was provided using previous researches findings and Nominal Group Technique; in addition the best response for the main risk of the project was selected by paired-comparison using Super Decision software in North Azadegan oil field development project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic Network Process.
  • Decision making
  • High-priority Risks
  • Respond to Risk
  • risk management