تعداد مقالات: 309
1. ارائه مدل کنترل فرآیند آماری فازی با روش مد فازی برای کنترل تعداد نقص‌های محصول

دوره 1، شماره 2، 1388

رضا اسماعیل‌پور؛ محمد رحیم رمضانیان؛ فاروق کاظم اف


4. به‎کارگیری یک روش IDEA/AHP برای ارزیابی و انتخاب تأمین‎کنندگان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-22

مقصود امیری؛ سمانه جهانی


5. یک مدل ریاضی جدید جهت حل مسئله بالانس خطوط مونتاژ چند محصولی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-16

Mohammad Taghi Taghavi Fard


7. تعیین بهترین سیاست‌ها در قرارداد خدمت‌های سه سطحی با تولیدکننده، واحد خارجی و مشتری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-16

مریم اسمعیلی؛ نفیسه شمسی گمچی؛ محمدعلی صنیعی منفرد


8. شبیه‌سازی فازی در شرایط عدم‌اطمینان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-20

عادل آذر؛ سمانه سقالرزاده؛ علی رجب‎زاده


9. بهینه‌سازی سبد پروژه‌های با اثر متقابل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

محمدحسین پورکاظمی؛ مصطفی فتاحی؛ ساسان مظاهری؛ بهرنگ اسدی


12. اندازه‌گیری همسویی راهبردی سازمانی: رویکرد پویایی سیستم‌

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 197-218

عادل آذر؛ هاشم معزز


14. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-4


15. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-4


17. مدلی برای روابط ریسک‌های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی در ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 405-424

علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت


20. صفحه آغازین

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-4


21. صفحه آغازین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-4


22. مدل ریاضی جدیدی برای حل مسئلۀ تخصیص با ورودی‌ها و خروجی‎های چندگانۀ ناهمگن

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-18

عادل آذر؛ حسین محبی؛ آمنه خدیور؛ عباسعلی حیدری


23. تبیین الگوی مدل‌سازی ترافیک در مسائل مسیریابی خودرو مبتنی بر پارادایم حمل و نقل سبز (مورد مطالعه: شرکت زمزم)

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 217-244

عزت اله اصغری‌زاده؛ احمد جعفر نژاد؛ مصطفی زندیه؛ سبحان جویبار


25. صفحه آغازین

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 1-4