ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران. ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه کسب‎وکار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: امروزه شرکت‎های تولیدی ناگزیرند برای بقا به مسائل زیست‎محیطی و اجتماعی در زنجیره تأمین توجه کنند. برای بررسی زنجیره تأمین پایدار، تلاش‌های زیادی صورت گرفته؛ اما در زمینه چابک بودن زنجیره تأمین پایدار تحقیقات کمی وجود دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان به اجرا درآمده است.
روش: پژوهش حاضر توسعه‎ای کاربردی بوده و به‎صورت کیفی اجرا شده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی، 10 خبره آشنا به پژوهش تعیین شدند. سپس با استفاده از روش تحلیل مضمونی و به‎کمک مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با خبرگان، مضمون‎های توصیفی، تفسیری و فراگیر شکل‎گرفته و بدین ترتیب عناصر مدل استخراج گردید. از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری به‌منظور برقراری ارتباط میان عناصر و ساختن مدل استفاده شد.
یافته‎ها: طبق نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل مضمونی، 11 عامل، شامل اجتماعی بودن، پاسخگویی، رعایت قوانین، سرعت، فناوری اطلاعات، حفظ محیط زیست، شایستگی، انعطاف‌پذیری، تعهد مدیریت ارشد، مدیریت کیفیت جامع و اقتصادی بودن، به‎دست آمد و به‎کمک روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری، مشخص شد تعهد مدیریت ارشد زیربنای مدل بوده و دو عامل اجتماعی بودن و حفظ محیط زیست سرآمد مدل هستند.
نتیجه‎گیری: برای رسیدن به چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر، مدیران صنایع آجر باید نسبت به اجرای چابکی زنجیره تأمین پایدار، تعهد و آمادگی لازم را داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Sustainable Supply Chain Agility Model in the Brick Industry of Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Farhad Farhadi 1
  • Mohammad Reza Taghizadeh Yazdi 2
  • Mansour Momeni 3
  • Seyed Mojtaba Sajadi 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Industrial Management, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Department of New Business Group, Faculty of Entrepreneurship, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Today, manufacturing companies must pay attention to environmental and social issues throughout the supply chain in order to survive. Many efforts have been made to examine the sustainable supply chain, but the agility of sustainable supply chain has been only observed in very few studies. Therefore, the aim of this study is to present an agility model of sustainable supply chain in the brick industry of Isfahan Province.
Methods: This study was a developmental applied research and was done in a qualitative way. A sample of 10 experts was determined by snowball sampling who were familiar with the research. Then, thematic analysis was used to help the semi-structured interview to extract concepts, categories and elements and the interpretive-structural modeling was used to establish the relationship between elements and formation of the model.
Results: Based on the obtained resulted of thematic analysis, 11 factors were determined (namely sociability, responsiveness, compliance with laws, speed, information technology, environmental protection, competence, flexibility, executive management commitment, quality management and economics. And with the help of descriptive-structural modeling method, executive management commitment was identified as the infrastructure of the model and two factors of socialization and environmental protection were as the head of the model.
Conclusion: To achieve sustainable supply chain agility in the bricks industry, Brick Industry executives should have the required commitment and readiness for the sustainable supply chain agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility supply chain
  • sustainability
  • Database theory
  • Interpretive structural modeling
آذر، عادل؛ تیزرو، علی؛ مقبل باعرض، عباس؛ انواری رستمی، علی اصغر (1389). طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین؛ رویکرد مدل سازی تفسیری ـ ساختاری. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 14(4)، 1-25.
آریافر، سیدحامد؛ موسوی راد؛ آرزو؛ عظیمی فرد، شهرام (1396). اولویت‎بندی معیارهای زنجیره تأمین سبز پایدار در صنعت فولاد. چهارمین کنفرانس بینالمللی برنامهریزی و مدیریت محیط زیست. تهران: دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، 2 و 3 خرداد 1396.
تقی‎زاده یزدی، محمد رضا؛ امراللهی بیوکی، ناهید؛ محمدی بالانی، عبدالکریم (1395). سنجش روابط میان عوامل تأثیرگذار بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز و رتبه‎بندی شرکت‎های حاضر در زنجیرۀ تأمین (مطالعۀ موردی: صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)، مجله مدیریت صنعتی، 8(4)، 555-574.
خراسانی، محمد؛ اسمعیل‎زاده، عارفه؛ تجاری، مهرناز ( 1396). شناسایی و اولویت‎بندی معیارهای تأثیرگذار بر پایداری زنجیره تأمین ناب چابک در شرکت کاله، هشتمین کنفرانس بینالمللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران: شرکت همایشگران مهر اشراق.
رجب‎زاده، علی؛ کرامت‎پناه، محسن؛ شاهرودی، کامبیز؛ کرامت‎پناه، امین (1394). طراحی تطبیقی مدل نابی ـ چابکی زنجیره تأمین با رویکرد مدل‎سازی ساختاری ـ تفسیری و دیمتل، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 5(2)، 49-71.
رمضانی، یعقوب؛ اسماعیلیان، غلامرضا (۱۳۹۵)، ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین برای شرکت‎های تولید کننده قطعات خودرو با رویکرد مدلس‎ازی تفسیری ـ ساختاری. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز.
 ضیایی، محمود؛ محمودزاده، سید مجتبی؛ شاهی، طاهره (1396). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت گردشگری. فصلنامه جغرافیا و توسعه، 15(46)، 19-34.
عارفی، سارا؛ عندلیب اردکانی، داوود (1395)، طراحی مدل زنجیره تأمین پایدار با رویکرد DEMATEL فازی و پویایی سیستم در صنایع فولاد استان یزد. کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری، تهران: دبیرخانه کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری.
قاسمی، احمدرضا؛ رعیت پیشه، محمدعلی؛ حدادی، احد؛ رعیت پیشه، سعید (1396). شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های دخیل در پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(4)، 369-382.
محقر، علی؛ صادقی مقدم، محمدرضا (1390)، هماهنگی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی: رویکرد تئوری برخاسته از داده ها. چشماندازمدیریتصنعتی،(4)، 29-63.
 
References
Arefi, S., Andalib Ardakani, M. (2016). Design of Sustainable Supply Chain Model with Fuzzy DEMATEL Approach and System Dynamics in Steel Industries of Yazd Province, Comprehensive Conference on Management and Accounting Sciences. Tehran, The Secretariat of the Comprehensive Management and Accounting Sciences. (in Persian)
Azar, A., Tizro, A., Moghbal, A., Anvari Rostami, A. (2010). Designing of Agile Supply Chain Model; Interpretative-Structural Modeling Approach. Management Researches in Iran, 14 (4), 1-25. (in Persian)
Bag, S., Anand, N., & Pandey, K. K. (2017). Green Supply Chain Management Model for Sustainable Manufacturing Practices. In Green Supply Chain Management for Sustainable Business Practice, (pp. 153-189). IGI Global.
Balon, V., Sharma, A. K., & Barua, M. K. (2016). Assessment of barriers in green supply chain management using ISM: A case study of the automobile industry in India. Global Business Review, 17(1), 116-135.‏
Dastyar, H., Mohammadi, A., & Mohamadlou, M. A. (2018). Designing a Model for Supply Chain Agility (SCA) Indexes Using Interpretive Structural Modeling (ISM). In International Conference on Dynamics in Logistics (pp. 58-66). Springer, Cham.
Dubey, R., Altay, N., Gunasekaran, A., Blome, C., Papadopoulos, T., & Childe, S. J. (2018). Supply chain agility, adaptability and alignment: empirical evidence from the Indian auto components industry. International Journal of Operations & Production Management, 38(1), 129-148.
Dubey, R., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., Childe, S. J., Shibin, K. T., & Wamba, S. F. (2017). Sustainable supply chain management: framework and further research directions. Journal of Cleaner Production, 142, 1119-1130.
Fernando, Y., & Saththasivam, G. (2017). Green supply chain agility in EMS ISO 14001 manufacturing firms: empirical justification of social and environmental performance as an organisational outcome. International Journal of Procurement Management, 10(1), 51-69.
Ghasemi, A., Rayatpishe, M., Haddadi, A., Rayatpishe, S. (2017). Identification and Prioritization of Indicators Involved in the Stability of Food Supply Chain. Journal of Environmental Science and Technology, 19 (4), 369-382. (in Persian)
Ivascu, L., Mocan, M., Draghici, A., Turi, A., & Rus, S. (2015). Modeling the green supply chain in the context of sustainable development. Procedia Economics and Finance, 26, 702-708.
Jain, P., & Gupta, N. (2016). Role of Agility in Green Supply Chain Management. International Journal of Science Technology and Management, 5(9), 482-488.
Khorasani, M., Esmaeilzadeh, A., Tejari, M. (2017). Identification and Prioritization of Measuring Criteria for the Sustainable Supply Chain Leakage in Kaleh Co., 8th International Accounting and Management Conference and 5th Conference on Entrepreneurship and Innovations, Tehran , Isfahr Symonics Co. (in Persian)
Li, Y., & Mathiyazhagan, K. (2018). Application of DEMATEL approach to identify the influential indicators towards sustainable supply chain adoption in the auto components manufacturing sector. Journal of Cleaner Production, 172, 2931-2941.
Li, X., & Zhu, Q. (2017). Evaluating the green practice of food service supply chain management based on fuzzy DEMATEL-ANP model. In Seventh International Conference on Electronics and Information Engineering (pp. 103222J-103222J). International Society for Optics and Photonics
Mathivathanan, D., Kannan, D., & Haq, A. N. (2018). Sustainable supply chain management practices in Indian automotive industry: A multi-stakeholder view. Resources, Conservation and Recycling, 128, 284-305.
Mohaghar, A., Sadeghi Moghaddam, M.R. (2011). Supply Chain Coordination in the Automotive Industry: Theory Approach to Data. Industrial Management Outlook, 4, 29-63. (in Persian)
Mohamamdi, A., Alimohammadloo, M., & Dastyar, H. (2015). Proposing a Model of Agility in Supply Chain using Interpretive Structural Modeling. Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 3(2), 192-205.
Rajabzadeh, A., Karmat Panah, M., Shahroudi, K., KarmatPanah, A. (2015). Adaptive Design of agile-leanSupply Chain Modeling with Structural-Interpretative Modeling and DEMATEL Modeling Approach. Human Resources Management Researches, 5 (2), 49-71.
(in Persian)
Ramezani, Y, Ismailyan, Gh. (2016). Supply chain agility model for automotive parts manufacturers with interpretive-structural modeling approach, fourth national conference on economics and management, Tabriz, East Azerbaijan Industrial Management Organization, Tabriz University. (in Persian)
Silvestre, B. S., Monteiro, M. S., Viana, F. L. E., & Souza-Filho, J. M. (2018). Challenges for Sustainable Supply Chain Management: When Stakeholder Collaboration Becomes Conducive to Corruption. Journal of Cleaner Production, 194, 766-776.
Su, C. M., Horng, D. J., Tseng, M. L., Chiu, A. S., Wu, K. J., & Chen, H. P. (2016). Improving sustainable supply chain management using a novel hierarchical grey-DEMATEL approach. Journal of Cleaner Production, 134, 469-481.
TaqizadehYazdi, M. R., AmrollahiBiuki, N, Mohammadi Balani, A. (2016). Measurement of the Relationship between Effective Factors on Implementation of Green Supply Chain Management and Ranking of Suppliers in the Supply Chain (Case Study: Tile and Ceramics Industryof Yazd Province).Industrial Management Magazine, 8 (4), 555-574. (in Persian)
Wang, Z., Mathiyazhagan, K., Xu, L., & Diabat, A. (2016). A decision making trial and evaluation laboratory approach to analyze the barriers to Green Supply Chain Management adoption in a food packaging company. Journal of Cleaner Production, 117, 19-28.
Wu, K. J., Tseng, M. L., Chiu, A. S., & Lim, M. K. (2017). Achieving competitive advantage through supply chain agility under uncertainty: A novel multi-criteria decision-making structure. International Journal of Production Economics, 190, 96-107.
Ziaie, M., Mahmoudzadeh, S., Shahi, T. (2017). Prioritizing the factors affecting the implementation of green supply chain management in the tourism industry, Geography and Development Quarterly, 15 (46), 19-34.