مکان‎یابی و تخصیص بهینه نقاط انتقال، بیمارستان و مراکز امدادی برای تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران، با فرض غربالگری مجروحان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: برای امدادرسانی به مجروحان در زمان بحران باید قبل از بحران برنامه‌ریزی کرد. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای مکان‌یابی و تخصیص بهینه نقاط انتقال، مراکز امدادی و بیمارستان در زمان زلزله برای خدمت‌‌رسانی به مجروحان شامل غربالگری، کمک‌‌‌های اولیه و انتقال به تسهیل است.
روش: روش مقاله مدل‌سازی کمی از طریق ارائه مدل ریاضی است. برای این منظور مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط تک‌هدفه و دوهدفه ارائه شده است. مدل تک‌هدفه به‌دنبال کمینه‌سازی زمان کل انتقال مجروحان و مدل دوهدفه علاوه بر کمینه‌سازی زمان، به‌دنبال کمینه‌سازی جریمه ناشی از عدم انتقال مجروحان است. مدل‌ها با دو رویکرد مکان‌یابی و تخصیص بهینه در زلزله شش‌ ریشتری با تعداد مجروح کمتر و انتخاب تعدادی از تسهیلات و رویکرد تخصیص بهینه در زلزه هفت ریشتری با تعداد مجروح زیاد و استفاده از کل ظرفیت تسهیلات حل شده است.
یافته‎ها: مدل‌ها بر اساس اطلاعات مناطق جنوب مرکزی شهر تهران شامل مناطق 10، 11، 12، 16، 17 و 19، اجرا می‌شوند. نقاط انتقال، مراکز امدادی و بیمارستان‌های انتخاب‌شده در هر مدل و نحوه و میزان تخصیص مجروحان به این نقاط مشخص شده است.
نتیجه‎گیری: برای امدادرسانی مناسب در موقعیت واقعی، اضافه کردن مراکز امدادی به مسئله به‌دلیل تعداد زیاد مجروحان در مقایسه با ظرفیت بیمارستان‌ها، غربالگری مجروحان، ارائه خدمات درمان سرپایی در نقاط انتقال و نپذیرفتن مجروحان به‌صورت مستقیم در بیمارستان‌ها، از مفروضات اساسی است که باید در مدل در نظر گرفت. همچنین پراکنش نامتوازن بیمارستان‌ها در سطح شهر و نبود زیرساخت‌های اساسی، باید قبل از بحران احتمالی رفع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Positioning and Optimized Allocation of Transfer Points, Hospitals and Emergency Services Centers to Organize a Crisis Relief Chain, Assuming Screening of Injuries

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hossein Seyyedi 1
  • Mohammad ali khatami 2
  • Maghsoud Amiri 3
  • Mohammad Taghi Taghavi Fard 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Operation Research Management, Faculty of Management, University of Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran
2 Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran
3 Industrial Management Dept, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
4 Associate Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, University of Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: To help the injured during the crisis, the planning must begin before the crisis. The aim of this study is to provide a model for locating and optimally allocating transfer points, relief centers and hospitals during an earthquake to help the injured including screening, first aid services and transfer to the facility.
Methods: Quantitative modeling through the presentation of the mathematical model is used in this paper. For this purpose, the mixed integer, single and double-objective mathematical programming models are presented. The single-objective model seeks to minimize the injured transmission time, and the double-objective model minimizes the fines due to the failure in transferring the injured as well as minimizing the time. The models are applicable based on two approaches of locating and optimal allocation in a 6-Richter earthquake with fewer injuries and based on the selection of a limited number of facilities and optimal allocation approach in the 7-Richter earthquake with a large number of injuries and the use of total capacity of the facilities.
Results: Models were applied based on the information of south-central districts of Tehran including districts 10, 11, 12, 16, 17, and 19. Transfer points, relief centers and selected hospitals in each model, manner and degree of the allocation of the injured to these points were specified.
Conclusion: To provide proper relief in real conditions, adding relief centers to the problem due to the large number of injuries against hospitals capacities, the screening of the injured, the provision of outpatient treatment services at the transfer point and rejection of the injured in Hospitals are among the basic assumptions that should be considered in the models. Moreover, unbalanced distribution of hospitals in the city and the lack of basic infrastructure should be resolved before a possible crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transfer point
  • Locating
  • Allocation
  • Crisis
  • Screening
بهرامی، فرزاد؛ صفری، حسین؛ توکلی مقدم، رضا؛ مدرس یزدی؛ محمد (1396). مسئله مکان‌یابی ـ مسیریابی هاب زمینی در محدوده نامتراکم و وسیع. فصل‌نامه مدیریت صنعتی، 9 (1)، صص 59-78.
شاهین، مهدی؛ جبل عاملی، محمد سعید؛ جبارزاده، آرمین (1395). مکان‌یابی هاب سلسله‎مراتبی چند روش حمل‌ونقلی و چند کالایی در فضای غیرقطعی. مدیریت صنعتی، 8(4)، 625-658.
قاسمی، روح اله؛ علی دوستی، علی؛ حسنوی، رضا؛ نوروزیان ریکنده، جابر (1397). شناسایی و اولویت‌بندی اقدامات زنجیره تأمین بشردوستانه برای تأمین مواد غذایی ضروری قبل از زمین لرزه. مدیریت صنعتی، 10(1)، 1-16.
کریمی، سلمان (۱۳۹۰). سامانه تخمین سریع خسارت و تلفات زلزله شهر تهران. همایش ژئوماتیک 90، تهران، سازمان نقشه‎برداری کشور. قابل دسترسی در:           https://www.civilica.com/Paper-GEO90-GEO90_013.html
مهرگان، محمدرضا؛ جعفرنژاد، احمد؛ محمدی، میلاد (1397). ارائه مدل چندهدفه برای حمل‌ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده‎های نفتی). مدیریت صنعتی، 10(2)، 201-220.
 
References
Bahrami, F., Safari, H., Tavakkoli-Moghaddam, R., Modarres Yazdi, M. (2017). Road Hub Location-Routing Issue in a Sparse and Distant Area. Industrial Management Journal, 9(1), 59-78. (in Persian)
Berman, O., Drezner, Z., & Wesolowsky, G. O. (2005). The facility and transfer points location problem. International Transactions in Operational Research, 179, 387-402.
Berman, O., Drezner, Z., & Wesolowsky, G. O. (2007). The transfer point location problem. European Journal of Operational Research, 179, 978-989.
Berman, O., Drezner, Z., & Wesolowsky, G. O. (2008). Themultiple location of transfer points. Journal of the Operational Research Society, 59, 805-811.
Ghasemi, R., Alidoosti, A., Hosnavi, R., & Norouzian Reikandeh, J. (2018). Identifying and Prioritizing Humanitarian Supply Chain Practices to Supply Food before an Earthquake. Industrial Management Journal, 10(1), 1-16. (in Persian)
Hasani, A.A., Mokhtari, H. (2018). Redesign strategies of a comprehensive robust relief network for disaster management. Socio-Economic Planning Sciences, 64, 92-102.
Hosseinijou, S. A., & Bashiri, M. (2011). Stochastic models for transfer point location problem. Int J Adv Manuf Technol, 58, 211-225.
Hosseinijou, S., & Bashiri, M. (2009). New stochastic models for minimax transfer point location problem. International Conference on Computers & Industrial Engineering, (pp. 1231-1236). Troyes, France.
Kalantari , H., Badiee, A., & Ghazanfari, M. (2014). A New Heuristic Model for Fuzzy Transfer Point Location Problem. Journal of Uncertain Systems, 8, 31-43.
Kalantari, H., Yousefli, A., Ghazanfari, M., & Shahanaghi, K. (2013). Fuzzy transfer point location problem: a possibilistic unconstrained nonlinear programming approach. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 70(5-8), 1043-1051.
Karimi, S. (2012). Tehran Earthquake Damage Estimation System. Geomatics Conference, Tehran, National Cartographic Center. (in Persian)
Mahmudian, M., Keivani, A., Davoudpour, H., & Ardestani Jaafari, A. (2010). Two Iterative Algorithms for Transfer Point Location Problem. Journal of American Science, 6(9), 827-830.
Mcdougall, J.A., Otero, L.D. (2017). Optimal Transfer Point Locations in Two-Stage Distribution Systems. IEEE Access, 6, 1974-1984.
Mehregan, M., Jafarnejad, A., Mohammadi, M. (2018). Proposing a Multi-objective Model for Ground Transportation of Hazardous Materials in the Hub Network (Case Study: National Iranian Oil Products Distribution Company). Industrial Management Journal, 10(2), 201-220. (in Persian)
Merakl, M., & Yaman, H. (2016). Robust intermodal hub location under polyhedral demand uncertainty. Robust intermodal hub location under polyhedral demand uncertainty, 86, 66-85.
Mohamadi, A., & Yaghoubi, S. (2017). A bi-objective stochastic model for emergency medical services network. International Journal of Disaster Risk Reduction, 23, 204-217.
Mohamadi, A., Yaghoubi, S., & Derikvand, H. (2015). A credibility-based chance-constrained transfer point location model for the relief logistics design (Case Study: earthquake disaster on region 1 of Tehran city). International Journal of Supply and Operations Management, 1(4), 46-488.
Paul, J. A., Wang, X. (2019). Robust location-allocation network design for earthquake preparedness. Transportation Research, Part B, 119, 139–155.
Sasaki, M., Furuta, T., & Suzuki, A. (2008). Exact optimal solutions of the minisum facility and transfer. International Transactions in Operational Research, 15, 295-306.
Shahin, M., Jabalameli, M., Jabbarzadeh, A. (2017). Multi-modal and multi-product hierarchical hub location under uncertainty. Industrial Management Journal, 8(4), 625-658.
(in Persian)
Yousefli, A., Kalantari, H., & Ghazanfari, M. (2018). Stochastic transfer point location problem: A probabilistic rule-based approach. Uncertain Supply Chain Management, 6, 65-74.