شناسایی و اولویت‌بندی اقدامات زنجیره تأمین بشردوستانه برای تأمین مواد غذایی ضروری قبل از زمین لرزه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ، دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت سیستم و بهره‎وری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت. دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: نگرانی درباره تأمین مواد غذایی یک از دغدغه‌های اصلی قبل از وقوع زمین لرزه است. هدف این پژوهش، ارائه مدل مفهومی «اقدامات زنجیره تأمین بشردوستانه برای تأمین مواد غذایی ضروری قبل از زمین لرزه» و اولویت‌بندی ابعاد آن است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر ابزار گردآوری اطلاعات، توصیفی به شمار می‎رود. ابتدا پس از بررسی ادبیات نظری و انجام مصاحبه، پرسشنامه اولیه‎ای طراحی شد و در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. با استفاده از 281 پرسشنامه جمع‎آوری شده، مدل اندازه‌گیری اقدامات زنجیره تأمین بشردوستانه برای تأمین مواد غذایی قبل از زمین لرزه با 7 متغیر مکنون و 19 زیرشاخص به دست آمد؛ سپس به کمک روش فرایند تحلیل سلسله‎‎‎‎مراتبی فازی، اهمیت هر یک از ابعاد و زیر شاخص‌ها مشخص شد.
یافته‎ها: یافته‌ها نشان می‎دهد که ابعاد اصلی «نظارت»، «آموزش»، «آمادگی برای لجستیک و توزیع»، مهم‌ترین ابعاد مدل هستند. از آزمون میانگین برای سنجش عملکرد هر شاخص استفاده شد.
نتیجه‎گیری: در نهایت با استفاده از ماتریس اهمیت ـ عملکرد اقدامات اولویت‌بندی شدند. امید است نتایج این تحقیق راهنمای خوبی برای مدیران و تصمیم‎گیران حوزه زنجیره تأمین بشردوستانه برای درک بهتر اقدامات به منظور تأمین مواد غذایی قبل از زمین لرزه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Humanitarian Supply Chain Practices to Supply Food before an Earthquake

نویسندگان [English]

  • Rohollah Ghasemi 1
  • Ali Alidoosti 2
  • Reza Hosnavi 3
  • Jaber Norouzian Reykandeh 4
1 Ph.D. in Production and Operations Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.Sc. in Mechanical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
3 Prof. in Systems and Productivity Department, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
4 M.Sc. in Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The general concern about supplying food is one of the important issues before an earthquake happens. This research aims to present a conceptual model for “humanitarian supply chain practices to supply food before an earthquake” and prioritizing its practices.
Methods: This research is applied in nature and it is descriptive regarding the tools and instruments of data collection. After reviewing the related literature and interviewing some experts, 7 criteria and 19 sub-criteria were identified. Then the questionnaire was distributed among the related managers, experts, and academics and 281 questionnaires were completed and gathered. This measuring model was tested according to Structuring Equation Modeling. Furthermore, Fuzzy AHP was used to weight the importance of each practice and its dimensions.
Results: Our findings showed that “Monitoring”, “Education”, and “Readiness for logistics and distribution” are the most important dimensions of our conceptual model. So, we used one sample t-test to measure the performance of each practice.
Conclusion: Finally, importance-performance matrix was used for prioritizing the practices. We hope that our results will be a good guidance for managers and decision makers of humanitarian supply chain for better understanding of food supplying practices before an earthquake.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanitarian supply chain
  • Supplying food before earthquake
  • Confirmatory Factor Analysis
  • Fuzzy AHP
  • Importance-performance matrix
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1393). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگه.
سعدآبادی، علی اصغر؛ عظیمی، محدثه (1393). شناسایی اقدامات اساسی در مراحل مدیریت بحران به کمک روش فازی (مورد مطالعه: شناسایی اقدامات اساسی در مراحل مدیریت بحران زلزله)، فصلنامه ساختار و کارکرد شهری، 2 (6)، 31-54.
قاسمیان صاحبی، ایمن؛ نوروزیان ریکنده، جابر (1394). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تأمین بشردوستانه با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری. اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ایران، 30 خرداد، ساری.
موسویان، سید ابوالحسن (1392) نقش حمل ‌و نقل در مدیریت بحران و سوانح طبیعی. ششمین همایش فرامنطقهای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی، 24 اردیبهشت.
مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، علی (1391). تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS. تهران: انتشارات کتاب نو.
نهفتی کهنه، جمال؛ تیموری، ابراهیم (1395). ارائه مدلی برای طراحی زنجیره تأمین فراورده‌های خونی در زمان وقوع بحران زلزله با در نظر گرفتن انتقال از سایر استان‌ها (مطالعه موردی: شبکه انتقال خون تهران). نشریه مدیریت صنعتی، 8(3)، 487-513.
 
References
Abidi, H., de Leeuw, S., & Klumpp, M. (2013). Measuring success in humanitarian supply chains. International Journal of Business and Management Invention, 2(8), 31-39.
Azzopardi, E., & Nash, R. (2013). A critical evaluation of importance–performance analysis. Tourism Management, 35, 222-233.
Balcik, B., Beamon, B. M., Krejci, C. C., Muramatsu, K. M., & Ramirez, M. (2010). Coordination in humanitarian relief chains: Practices, challenges and opportunities. International Journal of Production Economics, 126(1), 22-34.
Chandraprakaikul, W. (2010). Humanitarian supply chain management: literature review and future research. In The 2nd international conference on logistics and transport, Queenstown (Vol. 18).
Cozzolino, A. (2012). Humanitarian logistics and supply chain management. In Humanitarian Logistics (pp. 5-16). Springer Berlin Heidelberg.
Cozzolino, A., Rossi, S., & Conforti, A. (2012). Agile and lean principles in the humanitarian supply chain: the case of the United Nations world food programme. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 2(1), 16-33.
Da Costa, S. R. A., Campos, V. B. G., & de Mello Bandeira, R. A. (2012). Supply chains in humanitarian operations: cases and analysis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 54, 598-607.
Ghasemian Sahebi, I., & Nourozian Reikandeh, J. (2015).Identifying and ranking of the success factors humanitarian supply chains through interpretive structural modeling (ISM). The First International Conference on Management, Economics and Education,Iran, Sari, 20, June, 2015. (in Persian)
Holguín-Veras, J., Jaller, M., Van Wassenhove, L. N., Pérez, N., & Wachtendorf, T. (2012). On the unique features of post-disaster humanitarian logistics. Journal of Operations Management, 30(7), 494-506.
Kovács, G., & Spens, K. M. (2007). Humanitarian logistics in disaster relief operations. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37(2), 99-114.
Kunz, N., & Reiner, G. (2012). A meta-analysis of humanitarian logistics research. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 2(2), 116-147.
Momeni, M., & Ghayoumi, A. F. (2012). Statistical data analysis using SPSS (7th ed.). Tehran: Simaye Danesh. (in Persian)
Mousavian, S. A. (2013). Transportation role in crisis management and disaster. 6th Trans-Regional Conference On Advances In Engineering Sciences, 14, May, 2013. (in Persian)
Nahofti Kohneh, J. & Teimoury, E. (2016). A model for the design of blood products supply chain at the time of the earthquake disaster considering the transfer from the other provinces (Case Study: Tehran blood transfusion network). Industrial Management Journal, 8(3), 457-513.
Oloruntoba, R., & Gray, R. (2006). Humanitarian aid: an agile supply chain? Supply Chain Management: an international journal, 11(2), 115-120.
Saad Abadi, A. A., & Azimi, M. (2014). Identifying the Basic Actions in Phases of Disaster Management Using Fuzzy Technique. Journal of Shahr-ha, 2(6), 31-54. (in Persian)
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2014). Research Methods in the Behavioral Sciences (26th ed.). Tehran: Agah. (in Persian)
Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation modeling. Psychology Press.
Sipahi, S., & Timor, M. (2010). The analytic hierarchy process and analytic network process: an overview of applications. Management Decision, 48(5), 775-808.
Thomas, A. S., & Kopczak, L. R. (2005). From logistics to supply chain management: the path forward in the humanitarian sector. Fritz Institute, 15, 1-15.
Tuncel, G., & Alpan, G. (2010). Risk assessment and management for supply chain networks: A case study. Computers in industry, 61(3), 250-259.
Van Heeringen, B. B. (2010). Risk management in regional humanitarian relief operations. Available in: https://dspace.ou.nl/bitstream/1820/3032/1/MWBBvHeeringenjan10.pdf.
Van Wassenhove, L. N. (2006). Humanitarian aid logistics: supply chain management in high geart. Journal of the Operational research Society, 57(5), 475-489.