ارزیابی و مقایسۀ اثربخشی پیاده‌سازی نت اصلاحی و نت پیشگیرانه با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها (مطالعۀ موردی: شرکت سیمکان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور مرکز شهرری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر هر صنعت، سیستم نگهداری و تعمیرات (نت) آن است؛ ارتباط این بخش با دیگر بخش‌ها، دارای پویایی‌ها و بازخوردهای فراوانی است. ازاین‌رو پویایی‌شناسی سیستم‌ها، ابزار مناسبی است که می‌توان از آن برای تجزیه‌وتحلیل این بخش استفاده کرد. در این مقاله، نحوۀ تأثیر و تأثر سیستم نت و سایر بخش‌ها برای یک شرکت تولیدکنندۀ سیم و کابل، مدل‌سازی شده و در ادامه، پس از ایجاد نمودار جریان-انباشت، اعتبار مدل با سه آزمون بازسازی رفتار مرجع، رفتار حدی و حساسیت ارزیابی شده است. همچنین پس از اعتبارسنجی، اثر تغییر رویکرد فعلی شرکت در قبال سیستم نت، از نت اصلاحی به‌سمت نت پیشگیرانه، بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد تغییر این رویکرد از جنبه‌های مختلف به‌نفع شرکت است و سبب افزایش فروش و تعداد مشتریان شرکت می‌شود و مدیران باید توجه بیشتری به نت پیشگیرانه نشان دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and comparing the implementation effectiveness of corrective maintenance and preventive maintenance with a systems dynamic approach (case study: Symcan company)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Esmaeilian 1
  • Forouzan Lourak zadeh 2
  • Rahman Zareayan 3
1 Assistant Prof., group of industrial engineering, Payam Noor University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc. Student , group of industrial engineering, Payam Noor University of Rey city center, Tehran, Iran
3 MSc. Student in socio-economic systems, Faculty of industrial engineering and systems, university of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Maintenance is one of the Inseparable parts of each Industry and relations between this part and others consist of many dynamics and feedbacks. By this regard systems dynamic is a tool that can be used to analyze this part. In this paper for a company that produces Wire and cable, cause and effect (feedbacks) between maintenance and others part are modeled. After creating stock-flow diagram, model validation analyzed with Behavior Reproduction, Extreme Condition, and Sensitivity test. Also after model validation, effect of changing companies attitude from corrective maintenance to preventive maintenance, discussed. Results show this shifting is beneficial for company from different views and increase sales and customers. By this regard company managers should increase their Attention to preventive maintenance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maintenance policy
  • corrective maintenance
  • Preventive maintenance
  • systems dynamic
Ahmadi, S. R. Mokhtarzadeh, N. (2014). Checking and Prioritizing the Rate of Sensitivity of Machines for precautionary Maintenance with Martel & Zaras Method (The Case: Tolid Atash Factory), Industrial Management,  5(2): 1-22 (in Persian).
Ahuja, I.P.S., and J.S. Khamba. (2008). Total Productive Maintenance: Literature Review and Directions. International Journal of Quality & Reliability Management, 25(7): 709–56.
Altamirano, M. A., Virtala, P., & Äijö, J. (2007). A qualitative analysis of periodic maintenance of roads. Understanding the mechanisms in pavement management. In 25th International Conference of the System Dynamics Society and the 50th Anniversary Celebration.
Basirat P. Fazlollahtabar H., Mahdavi I.,(2013). System dynamics meta-modelling for reliability considerations in maintenance, Process Management and Benchmarking, 3(2): 136–153.
Bivona, E., & Montemaggiore, G. B. (2005, July). Evaluating fleet and maintenance management strategies through system dynamics model in a city bus company. In International System Dynamics Conference, Boston, MA (pp. 17-21).
Bivona, E., & Montemaggiore, G. B. (2010). Understanding short‐and long‐term implications of “myopic” fleet maintenance policies: a system dynamics application to a city bus company. System dynamics review, 26(3): 195-215.
Bohm, T., Beck, K., Knaak, A., & Jager, B. (2008). Efficient maintenance strategy through System Dynamics. In Eleventh International Conference on Computer System Design and Operation in the Railway and Other Transit Systems (COMPRAIL8).
Chumai, R. (2009, July). System Dynamic Modeling of Plant Maintenance Strategy in Thailand. In Proceedings of the 27th International Conference of the System Dynamics Society, Albuquerque (pp. 26-30).
Cooper, K. G., Lyneis, J. M., & Bryant, B. J. (2002). Learning to learn, from past to future. International journal of project management, 20(3): 213-219.
Deenen, R. E. M., Van Daalen, C. E., & Koene, E. G. C. (2008, July). Maintenance performance improvement with system dynamics: a corrective maintenance showcase. In Proceedings of the 26th International Conference of the System Dynamics Society, Athens, Greece, 20-24 July 2008. Systems Dynamics Society.
Esmaeilian, G. R., Megat Ahmad, M. M. H., Ismail, N., Sulaiman, S., & Hamedi, M. (2008, August). Particular model for improving failure mode and effect analysis (FMEA) by using of overall equipment efficiency (OEE). In Information Technology, 2008. ITSim 2008. International Symposium on (Vol. 3, pp. 1-9). IEEE.
Esmaelian, M. Bekran, H. (2014). Preventive Maintenance Scheduling with Integer Programming and Constraint Programming, Industrial Management, 6(3): 433-452 (in Persian).
Ghobadi, S. (2006), systems dynamic (systems Thinking application), Tehran, Industrial Management Organization publications (in Persian).
Haj Shirmohammadi, A. (2003), Comprehensive Productive Maintenance, Tehran, Industrial Management Organization publications (in Persian).
Honkanen, T. (2004), Modelling industrial maintenance systems and the effects of automatic condition monitoring, Phd Dissertation, Helsinki University of Technology Information and Computer Systems in Automation.
Jambekar, A. B. (2000). A systems thinking perspective of maintenance, operations, and process quality. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 6(2): 123-132.
Jokinen, T., Ylén, P., & Pyötsiä, J. (2011). Dynamic model for estimating the added value of maintenance services. In Proceedings of the 29th International Conference of the System Dynamics Society. Washington, DC, USA.
Kamath, V., & Scholar, P. D. (2012). System Dynamics Based Perspective to Reliability Centered Maintenance, The 30th International Conference of the System Dynamics Society St. Gallen, Switzerland -- July 22-26, 2012.
Liu, S., Triantis, K. P., & Sarangi, S. (2011). Representing qualitative variables and their interactions with fuzzy logic in system dynamics modeling. Systems Research and Behavioral Science, 28(3): 245-263.
Peterson, D. W. (1975). Hypothesis, estimation, and validation of dynamic social models: energy demand modeling, Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology.
Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world (Vol. 19). Boston: Irwin/McGraw-Hill.
Thun, J. H. (2004). Modelling Modern Maintenance-A System Dynamics Model Analyzing the Dynamic Implications of Implementing Total Productive Maintenance. In Proceedings of the 22 nd International Conference of The System Dynamics Society.
Thun, J. H. (2006). Maintaining preventive maintenance and maintenance prevention: analysing the dynamic implications of Total Productive Maintenance. System Dynamics Review, 22(2): 163-179.
Ye, J. M. (2010). Improving Maintenance Operation through Transformational Outsourcing. System Dynamics Review, 26(4): 224-234.