اندازه‌گیری همسویی راهبردی سازمانی: رویکرد پویایی سیستم‌

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

شرط بقا در محیط به‎شدت رقابتی امروز، کسب مزیت رقابتی است. از منابع مهم کسب مزیت رقابتی ایجاد و ارتقای همسویی راهبردی است. همسویی راهبردی به لحاظ ماهیتی، مفهومی کیفی و انتزاعی است و یک مفهوم کیفی تا زمانی که کمّی‎نشده و تعریف عملیاتی از آن صورت نگرفته، از چندان ارزش کاربردی برخوردار نخواهد بود. این مقاله با مبنا قراردادن یک فرمول عمومی و اتخاذ رویکرد سیستم‌های پویا، مدل نهایی اندازه‌گیری همسویی راهبردی سازمان را به‎دست می‌دهد. با استفاده از روش دلفی و گروه کانونی ترکیب نهایی متغیرها، ابعاد و مؤلفه‌ها مشخص شدند. از روش پویایی‌شناسی سیستم‌ها برای شناسایی و تعریف مفروضات پویا و چرخه‌های علّی استفاده شد. مطالعه به لحاظ روش‌شناسی از نوع آمیختۀ اکتشافی است که در آن دو دسته از داده‌ها به‎صورت مدارک و مستندات تاریخی و دیگری، داده‌های دست اول از پرسشنامه‌ها استفاده شده‎اند. با اجرای مدل در یک نمونۀ موردی، اعتبار آن به تأیید رسید و اندازه‌گیری مقدار همسویی راهبردی در آن انجام گرفت. خروجی‌های مدل نشان داد که از آن می‌توان به‎منزلۀ یک سیستم ارزیابی و بهبود عملکرد راهبردی پویا استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Organizational Strategic Alignment: A Systems Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Hashem Moazzez 2
2 industrial management
چکیده [English]

Among the most important sources of competitive advantage, is creating and developing strategic alignment competency. Strategic alignment, literally, is an abstract and qualitative concept. And a qualitative concept while not been quantified and operationalized, does not worth paying attention practically. This article basing on a general formula and taking systems dynamics approach, suggests an operational model for organizational strategic alignment measurement.
Primary diagnosis of influencing variables, their dimensions and components was accomplished by a vast relevant literature review and were finalized by using Delphi Method and Focus Groups. This research from Methodological aspect was done using an exploratory mixed method.
Model outputs showed that it can be used as a dynamic strategic performance measurement system (DSPMS) for highlighting the weak points of organizational performance. Then, model, by simulating the system’s behavior would enable the practitioners to predict the results of applying different improvement course of actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic alignment
  • System Dynamics
  • Performance Measurement System
  • Dynamic Strategic Performance Measurement System