طراحی نقشۀ استراتژی برای شرکت‌های تولیدی با استفاده از شاخص‌های مهم عملکرد کارت امتیازی متوازن و روش DEMATEL (مطالعۀ موردی: شرکت میهن)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین ،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه امام خمینی قزوین، ایران

چکیده

در این مقاله می‌خواهیم برای شرکت تولیدی، نقشۀ استراتژی طراحی کنیم. بدین‌منظور، درابتدا، کمیتۀ متخصصان بر اساس چهار منظر کارت امتیازی متوازن مهم‌‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد (KPI) را انتخاب کرده‌اند. سپس، از روش DEMATEL برای تعیین نوع و شدت ارتباط بین شاخص‌های مهم عملکرد استفاده شده است که به‌طور‌عمده، بر متمایز ساختن شاخص‌های تأثیرگذار و تأثیرپذیر تمرکز می‌کند. به‌همین‌ترتیب، تأثیرگذارترین و نیز تأثیرپذیرترین منظرها مشخص می‌شوند. نتایج این پژوهش علاوه بر اینکه می‌تواند راهگشایی برای دیگر شرکت‌های تولیدی باشد، در توسعۀ نقشۀ استراتژی بر مبنای BSC مؤثر است و ترکیبی مناسب از دو روش به همراه روش DEMATEL ارائه می‌دهد که موجب بهبود برنامه‌ریزی و عملکرد شرکت‌های تولیدی می‌‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructing a strategy map for manufacturing companies with key indicators of the balanced scorecard (Case study: Mihan company)

نویسندگان [English]

  • Seyed Majid Elahi 1
  • Sara Hassanzadeh Hosseini 2
  • Mojtaba Dadras 2
  • Narjes Zafari 2
چکیده [English]

The aim of this paper is to construct a strategy map for a manufacturing company. To do so,based on the four aspects of the Balanced scordcard, key performance indicators(KPI) were selected by a committee of experts. Then, The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) method was used to determind the type and intensity of relationships between key performance indicators and focus mainly on distinguishing performance indicators into cause indicators and effect indicators. Similarly, the main affected aspect and the main causal aspect are distinguished. The result can be used for other production companies as a guidance, moreover, it affects on development of strategy map based on BSC and offers a combination of these two techniques along with DEMATEL. This combination causes improvement in planning and operaion of related industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "DEMATEL Method"
  • "Key performance indicators"
  • "Strategy map"
  • "The balanced scoredcard"