دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 197-432 (تابستان)