بررسی تأثیر مؤلفه های تأمین در مدیریت زنجیرۀ عرضه بر شاخص‎های عملکردی سازمان با روش مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت الکترونیک خودرویی ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت (تولید و عملیات)، دانشگاه مازندران، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، بابلسر، ایران

چکیده

مدیریت زنجیرۀ عرضه به‎منظور هماهنگ‎سازی اعضای زنجیره در عصر جدید، توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است؛ به‎طوری که آن را یک رویکرد راهبردی برای تقاضا، عملیات، تدارکات و مدیریت فرایند لجستیکی درنظر می‎‌گیرند. پژوهش حاضر به بررسی مؤلفه­ های تأمین در مدیریت زنجیرۀ عرضه می‎پردازد و تأثیر آنها را بر عملکرد صنایع الکترونیک قطعات خودرویِ ایران بررسی می‎کند. مدل مفهومی پژوهش از ادغام چندین مدل حاصل شده است و جامعۀ آماری آن نیز شرکت­های تولیدکنندۀ قطعات الکترونیکی خودرو در ایران بوده که با ابزار پرسشنامه و تجزیه و تحلیل­های آماری و روش مدل معادلات ساختاری، فرضیه­های مدل مفهومی آزمایش شدند. یافته­ های ناشی از این پژوهش نشان داد که مؤلفه‎های تأمین در مدیریت زنجیرۀ عرضه با یکدیگر همبستگی داشته و هر یک نیز بر عملکرد سازمانی تأثیرگذارند. بنابراین مدیران ارشد باید برای دست‎یافتن به مزیت­های رقابتی نسبت به رقبای خود، این رویکرد را در سازمان مستقر کرده تا به منفعت­ های ناشی از آنها دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying effect of supply components in supply chain management on organization performance (Study case: Iran automotive electronic industrial)

نویسندگان [English]

  • Hasanali Aghajani 1
  • Kazem Ravansetan 2
1 university of mazandaran
چکیده [English]

Supply chain management has been considered by many researchers in order to coordinate the chain members in this new age so that it is considered as a strategic approach for demands, operations, procurements and managing logistical processes. The present study deals with survey of supply components in supply chain management and their effect on organization performance. The research conceptual model has been obtained from integrating several models and the statistical society of the research has included the companies that produce automotive electronic parts and the conceptual model hypotheses were tested through questionnaire and statistical analysis. The findings resulting from this study showed that supply chain management components are correlated with each other positively and each one affects on the organizational performance. Thus, the top managers should establish this approach in order to achieve competitive advantages against their competitors so that they can obtain the advantages arising from them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Supplier participation
  • organization performance