دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 635-847 (زمستان) 
رویکرد شبیه‌سازی برای بهبود خط مونتاژ شرکت دیزل سنگین ایران

صفحه 635-664

10.22059/imj.2014.50705

حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلایی؛ حسین لطفی


ترسیم روابط علت و معلولی در خلال زمان در نقشه استراتژی پویا

صفحه 685-707

10.22059/imj.2014.51986

مجتبی اکبریان؛ سید اسماعیل نجفی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ رضا توکلی مقدم


طراحی مدلی برای انتخاب پروژه‌های عمرانی در بخش عمومی

صفحه 831-847

10.22059/imj.2014.52033

علی محقر؛ محمدرضا مهرگان؛ عادل آذر؛ ناصر مطهری فریمانی