دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 635-847 (زمستان) 
2. رویکرد شبیه‌سازی برای بهبود خط مونتاژ شرکت دیزل سنگین ایران

صفحه 635-664

حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلایی؛ حسین لطفی


3. تحلیل بازار مسکن استان تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

صفحه 665-683

علی محمد احمدوند؛ حدیثه خدادادی ابیازنی؛ زینب محمدیانی


4. ترسیم روابط علت و معلولی در خلال زمان در نقشه استراتژی پویا

صفحه 685-707

مجتبی اکبریان؛ سید اسماعیل نجفی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ رضا توکلی مقدم


10. مدل سازی اثر تحریم های خارجی بر ایجاد ادعاهای پیمانکاری پروژه های طرح و ساخت کشور

صفحه 809-829

محمود گلابچی؛ هادی تلخابی؛ مجید پرچمی جلال؛ محمد میرکاظمی مود


11. طراحی مدلی برای انتخاب پروژه‌های عمرانی در بخش عمومی

صفحه 831-847

علی محقر؛ محمدرضا مهرگان؛ عادل آذر؛ ناصر مطهری فریمانی