هماهنگی یک زنجیرۀ تأمین دو سطحی با استفاده از قرارداد بیمه، تحت شرایط برگشت کالا از مشتری و تقاضای دو پریودی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد دانشکدۀ فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

یک روش مؤثر برای بهبود عملکرد زنجیرۀ تأمین، ایجاد هماهنگی بین اعضای زنجیرۀ تأمین است. این نوشتار موضوع هماهنگی زنجیرۀ تأمین را با استفاده از قرارداد بیمه بررسی می‌کند. یک تولید‌کننده و یک خرده‌فروش، زنجیرۀ تأمین را شکل می‎دهند که خرده‌فروش با تقاضای احتمالی و برگشت کالا از مشتری روبه‎روست. پذیرش کالای برگشتی از ویژگی‎های بازار رقابتی امروز است و موضوع هماهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این نوشتار، پارامترهای قراردادی و قیمت فروش کالای تولید‌کننده برای رسیدن به هماهنگی کامل و وضعیت برد ـ برد برای هر دو عضو زنجیرۀ تأمین، تعیین می‌شود. در این پژوهش قرارداد بیمه با قرارداد به‎اشتراک‌گذاری درآمد مقایسه می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، به‎ازای هر قرارداد به‎اشتراک‌گذاری درآمد، یک قرارداد بیمه را می‎توان تعریف کرد و در صورت انتخاب صحیح پارامترهای قراردادی، سود مورد انتظار تولید‌کننده با قرارداد بیمه نسبت به قرارداد به‎اشتراک‌گذاری بهبود پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two-level Supply Chain Coordination by Using an Insurance Contract under Returning Goods from Customer and Two-periodic Demand

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Hematyar 1
  • Kamal Chaharsooghi 2
  • Isa Nakhaei 3
1 quality manager - MAPNA O&M Co.
چکیده [English]

One effective method for improving the performance of supply chain is making coordination among members of supply chain. This paper studies the subject of coordination of supply chain by using an insurance contract. The supply chain consists of one-manufacturer and one-retailer that the retailer is faced with potential demand and returning of goods from customer. Acceptance of goods returned is a common characteristic of existing competitive market and influences the subject of coordination. In this paper contractual parameters and sale price of goods of manufacturer are determined to achieve a full coordination and win-win condition for both members of supply chain. We compare this contract with revenue sharing contract. The results of research show that for any revenue sharing contract one insurance contract can be defined and in case of selecting contractual parameters properly the manufacturer’s expected profit with insurance contract is improved in relation to revenue sharing contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Coordination
  • Insurance contract
  • Two-Periodic
  • Returning Goods