بررسی تأثیر استراتژی کسب وکار بر موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت های ایرانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازاریابی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در سال­های اخیر با افزایش تمایل سازمان­ها به استقرار و به‎کارگیری سیستم برنامه‎ریزی منابع سازمانی، مدیران و پژوهشگران بسیاری با این سؤال مواجه شده­اند که متغیرهای سازمانی چگونه بر به‎کارگیری این سیستم اثر خواهد گذاشت و بهره­ گیری موفق از آن در بستر کدام خصوصیات سازمانی محتمل ­تر خواهد بود. در این پژوهش به بررسی تأثیر استراتژی کسب­ وکار سازمان بر موفقیت سیستم برنامه­ریزی منابع سازمانی در مرحلۀ پس ­از استقرار، پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا با طرح فرضیه­ای، وجود رابطۀ معنی­دار میان استراتژی کسب­وکار و موفقیت سیستم بررسی شده، سپس به ­منظور مقایسة­ انواع استراتژی­ ها و تعیین بهترین استراتژی، سه فرضیۀ دوبخشی تدوین شده ­است. جمع­ آوری داده­ ها با به‎کارگیری پرسشنامۀ استاندارد و بومی­شده و به شیوۀ سرشماری روی تمامی سازمان­های ایرانی دارندۀ این سیستم، انجام گرفته است. بررسی فرضیۀ اصلی پژوهش به‎کمک آزمون تحلیل واریانس انجام گرفت و از آزمون توکی برای مقایسۀ انواع استراتژی­ها استفاده شد. یافته­ های پژوهش ضمن تأیید اثرگذاری استراتژی کسب ­وکار سازمان بر میزان موفقیت سیستم برنامه­ریزی منابع سازمانی، دو استراتژی­ تدافعی و تحلیل­گر را بهترین استراتژی­ها برای بهره­ گیری موفق از این سیستم معرفی می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of Business Strategy on ERP post-implementation success, a study on Iranian Firms

نویسندگان [English]

  • Amir Khanlari 1
  • Omid Kafaee 2
چکیده [English]

In recent years, with the increase in the popularity of ERP systems, many researchers have been faced with the question of “How can we describe the best organizational context to achieve the success through utilizing an ERP system?” .This study investigates the impact of Business Strategy, as a potential factor, on ERP post-implementation success in Iranian adopting organizations. First, a main hypothesis is developed to examine the extent of significant relation between business strategy and ERP post-implementation success. Moreover, three twofold hypothesises are developed in order to compare different strategies and find the best one. Afterwards, required data is gathered from every adopting organization using a standard questionnaire. Finally, one-way ANOVA method is applied to test the main hypothesis and Tukey method is used to perform multiple comparisons between business strategies. The findings confirm the impact of Business Strategy on ERP post-implementation success and introduce the Defender and Analyzer strategies as the suitable strategic contexts for the successful exploitation of ERP systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Resource Planning(ERP)
  • Business strategy
  • Post-implementation Success
  • ANOVA