ارائۀ مدل SE3H در راستای اعتلای پایدار صنایع پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری پردیس فارابی (قم)، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

سیستم‌های بهداشت و ایمنی حرفه‌ای، نقش حساس و بی‌بدیلی در توسعۀ پایدار صنایع سنگین و پرخطر ایفا می‎کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و واکاوی روند تکاملی نظام‌های اعتلای عملکرد H3SE بوده است. به این منظور با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار تحلیل نظریۀ چندزمینه‌ای، به توصیف مدل تعالی H3SE پرداخته ‌شده ‌است. این روش مشتمل بر دو ابزار پژوهش کیفی، یعنی فراترکیب و نظریۀ برخاسته از داده‌هاست. رویکرد نخست به ارزیابی و تحلیل نظام‌مند نتایج پژوهش‌های پیشین پرداخته و رویکرد دوم بر بررسی ویژگی‌های مسئلۀ تحت بررسی بنا به اقتضائات بومی تمرکز دارد. یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارند که مدل‌های ارزیابی عملکرد ایمنی، سیر توسعۀ تکاملی داشته‌اند؛ به نحوی که سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی، امنیت و مسئولیت اجتماعی با سیستم‌های قدیمی عجین شده است. درمجموع از میان مقولات دوازده‌گانۀ احصاشدۀ فرایند‌ها، رهبری، نتایج اجتماعی ـ زیست‎محیطی و نتایج کارکنان، واجد بیشترین اهمیت در حوزۀ خود بوده‌اند. شایان ذکر است که تفاوت‌هایی از حیث توجه به مؤلفه‌های دوازده‌گانه، ازجمله فرایند‌گرایی، رهبری و نتایج کلیدی عملکرد، در روش‌های نظریۀ برخاسته از داده‌ها و فراترکیب مشاهده شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting H3SE excellence model to sustainable excellence of petro chemical co.

نویسنده [English]

  • Ahmad Reza Ghasemi
چکیده [English]

Occupational health and safety systems have a unique role in sustainable development of Hazardous Industries. The aim of this research is investigating and assessing of H3SE performance Excellence systems.
To achieve mentioned goal by qualitative approach and multi grounded theory tools H3SE excellence model was described. Mentioned tools contain two qualitative research methods (Meta synthesis and grounded theory). In the first step were a systematic literature review and assessment tools. Then second part was focused on contingent factor of problem.Research finding reveal that safety performance system has evolutional trend, and involve environmental, social, security issues. In summary process, leadership, soci-environmental result and employee result are the most important criteria. It should be noted some differences among twelve criteria (especially process orientation, leadership and key performance indicators) in Grounded theory and Meta synthesis were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational Health and Ergonomic management. Safety and security management
  • Social and Environmental Impact Assessment
  • Multi Grounded Theory
  • H3SE excellence