دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-178 (پاییز و زمستان) 
توسعه مدلی برای برنامه‎ریزی تکنولوژی در سطح صنعت

صفحه 43-68

10.22059/imj.2012.35439

سید مصطفی رضوی؛ محمدرضا آراستی؛ احمد جعفرنژاد؛ نیما مختارزاده